Wynik postępowania 2/EXP/PN/2019 na usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

I. Zamawiający dokonał oceny ofert złożonych w postępowaniu na usługę kompleksowego sprzątania
i utrzymania czystości w pomieszczeniach Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni i przyznał punkty
w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

Oferta Nr 1
1. Konsorcjum:
Lireco eco Magda Komajda – Lider, ul.Grochowa 10, 81-017 Gdynia
Lireco Krzysztof Komajda, ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia
punkty w kryterium I – cena oferty brutto: 35,86 punktów
punkty w kryterium II – Organizacja osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 22,00 punkty
punkty w kryterium III – Rozwiązania gwarantujące minimalizację wpływu na środowisko: 13,00 punktów
Łącznie: 70,86 punktów

Oferta Nr 2
2. ATUT Sp. z o.o., Pl. Kaszubski 7/29, 81-350 Gdynia
punkty w kryterium I – cena oferty brutto: 60 punktów
punkty w kryterium II – Organizacja osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 21,00 punktów
punkty w kryterium III – Rozwiązania gwarantujące minimalizację wpływu na środowisko: 12,00 punktów
Łącznie: 93,00 punkty


II. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2. ATUT Sp. z o.o., Pl. Kaszubski 7/29, 81-350 Gdynia. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów.

III. Podpisanie umowy planowane jest na dzień: 03-01-2020.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 18.12.2019
Data udostępnienia informacji: 18.12.2019