Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na Narodowym Stadionie Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Wymianę nawierzchni ze sztucznej trawy na Narodowym Stadionie Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę SPORT-TRACK Sp. z o. o. z siedzibą w Wysoka  (52-200) przy ul. Jasna 9. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1) cena 60% = 60 punktów,
2) okres rękojmi za wady i gwarancji 10% = 10 punktów,
3) termin realizacji zamówienia 25% = 25 punktów,
3) termin uzyskania certyfikatów  5 % = 5 punktów,
łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 2.088.870,85 zł.
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający przewiduje termin zawarcia umowy na dzień 27 marca  2018 roku.
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z trwającymi na obiekcie rozgrywkami sportowymi (treningami/meczami) prowadzonymi przez gdyńskie kluby sportowe,  zaistniała konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, zgodnie z zapisami Rozdziału 23 ust. 2 pkt. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i §15 ust.1 pkt. 4 wzoru umowy,  dlatego termin rozpoczęcia prac polegających na wymianie nawierzchni ze sztucznej trawy na Narodowym Stadionie Rugby planowany jest od dnia 21 maja 2018 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 19.03.2018
Data udostępnienia informacji: 19.03.2018