Wymiana nawierzchni piłkarskiej z trawy sztucznej na terenie istniejącego boiska przy ul. Olimpijskiej w Gdyni

Gdynia, dnia 14.10.2010 r.
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na "Wymianę nawierzchni piłkarskiej z trawy sztucznej na terenie istniejącego boiska przy ul. Olimpijskiej w Gdyni".
  
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Dariusz Kaszuba Firma Kaszub
ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino - Leszno
988.059,49
2
Interhall Sp. z o.o.
ul. Józefowska 6, 40-144 Katowice
1.260.947,20
3
Polcourt Sp. a.
ul. Gen. Zajączka 11 lok. C7, 01-510 Warszawa
aktualny adres zgłoszony w dniu 23.09.2010r.: ul. Gdańska 27/31, 01-633 Warszawa
974.104,32
4
Masters Sp. a.
ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin
989.851,39
5
Panorama II Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia
1.038.113,04
2.        Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 Ustawy wykluczono wykonawcę Dariusz Kaszuba Firma Kaszub, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino - Leszno, oferta nr 1. Wykonawca nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą oraz nie zgodził się w wyznaczonym terminie na przedłużenie okresu związania ofertą.
3.        Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 Ustawy wykluczono wykonawcę Interhall Sp. z o.o., ul. Józefowska 6, 40-144 Katowice, oferta nr 2. Wykonawca nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą oraz nie zgodził się w wyznaczonym terminie na przedłużenie okresu związania ofertą.
4.        Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Polcourt Sp. a., ul. Gen. Zajączka 11 lok. C7, 01-510 Warszawa, aktualny adres : ul. Gdańska 27/31, 01-633 Warszawa, oferta nr 3. Treść złożonej oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca nie złożył wraz z ofertą żadnego z dokumentów, potwierdzających przez oferowaną nawierzchnię dla boiska ze sztuczną trawą, wymagań określonych przez Zamawiającego. Wobec powyższego Zamawiający, pismem z dnia 01.09.2010r., wezwał Wykonawcę do uzupełnienia wszystkich dokumentów wymienionych w Rozdz. 6 ust. 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy.
Dokumenty - raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium Labosport, dotyczący nawierzchni Domo Slide DS 60M, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf oraz certyfikat FIFA 2 STAR dla obiektu Sportpark Schuytgraff, złożone w uzupełnieniu oferty nie potwierdzają spełniania przez oferowaną nawierzchnię wymogów określonych w Rozdz. 3 ust. 4 pkt. 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oferowana nawierzchnia powinna spełniać wymogi użytkowe zgodne z warunkami określonymi przez FIFA Quality Concept for Football Turf do poziomu minimum FIFA I STAR, co powinno zostać potwierdzone stosownym aktualnym certyfikatem FIFA 1 STAR/ lub FIFA 2 STAR dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i wynikami badań laboratoryjnych (raport z badań Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzającymi zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA). Powyższe dokumenty są wystawione dla nawierzchni 60mm, co stoi w niezgodności z wymogami jakie stawiał Zamawiający oferowanej nawierzchni w Rozdz. 3 ust. 4 pkt. 10 lit. b Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Ponieważ w świetle dotychczasowego orzecznictwa KIO Zamawiający ma prawo tylko jeden raz zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymogów określonych przez Zamawiającego, a to uprawnienie Zamawiający już zrealizował, Wykonawca nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów które nie potwierdzają spełniania warunku zawartego w Rozdz. 3 ust. 4 pkt. 7 SIWZ. Wobec braku potwierdzenia spełniania przez oferowaną nawierzchnię wymogów określonych przez Zamawiającego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
5.        Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
 
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
Masters Sp. a.
ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin
989.851,39
100
2
Panorama II Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia
1.038.113,04
95,35
 
6.        Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę Masters Sp. a., ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin.
Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo. Cena oferty brutto wynosi 989.851,39 zł.
 
7.        Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz po wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Jałoszewski
Wprowadził informację: Paulina _Filipowicz
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Filipowicz
Data wytworzenia informacji: 14.10.2010
Data udostępnienia informacji: 14.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.10.2010 14:06 Dodanie informacji Paulina Filipowicz