Wykonanie rozszerzenia opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy boisk z wykorzystaniem sztucznej trawy uzyskanej z demontażu

Ogłoszenie nr 500129551-N-2018 z dnia 08-06-2018 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Wykonanie rozszerzenia opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy boisk z wykorzystaniem sztucznej trawy uzyskanej z demontażu z Narodowego Stadionu Rugby

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500114003-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie rozszerzenia opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy boisk z wykorzystaniem sztucznej trawy uzyskanej z demontażu z Narodowego Stadionu Rugby
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2711.8.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem umowy jest rozszerzenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy boisk z wykorzystaniem sztucznej trawy uzyskanej z demontażu z Narodowego Stadionu Rugby na terenie istniejącego boiska na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 (dawniej Zespołu Szkół nr 10 przy ul. L. Staffa 10 w Gdyni na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomość o numerze ewidencyjnym 512, 556, 557/2, 558 obręb 0017 Karwiny, wykonanej na podstawie umowy nr 246/JB/2017 z dnia 25 maja 2017 roku. 2.W ramach części zamówienia wskazanej w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dzieła w postaci: 1) aktualizacji projektów budowlano - wykonawczych branży konstrukcyjnej wraz z informacją BIOZ w zakresie rozszerzenia założeń dokumentacji projektowej opisanej §3 umowy (w 3 egzemplarzach i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), 2) aktualizacji kosztorysów inwestorskich (w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej) oraz przedmiarów robót (w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx), 3) aktualizacji szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 3 egzemplarzach i w wersji elektronicznej), 4) sporządzenia tekstów jednolitych powyższych dokumentów
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6
 
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71420000-8, 71325000-2, 71244000-0, 71247000-1, 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1000
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Indom Mieczysław Tkaczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 5
Kod pocztowy: 80-297
Miejscowość: Banino
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1230
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1230
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1230
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) (zwanej dalej „Ustawą”) – w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości; Niniejsze zamówienie jest zamówieniem polegającym na powtórzeniu podobnych usług co zamówienie podstawowe udzielone w dniu 25 maja 2017 r. w wyniku postępowania znak sprawy GCS.DZPI.2710.40.2017, umowa nr 246/JB/2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej budowy pięciu boisk z wykorzystaniem sztucznej trawy uzyskanej z demontażu. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy. Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie dokumentacji projektowej wykonania boiska sportowego przy ul. Staffa. W związku z otrzymanym z Centrum Aktywności Obywatelskiej dodatkowych środków na realizację inwestycji(zarządzenie nr 7704/18/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3 kwietnia 2018 r. przekazujące środki finansowe na realizację „ Modernizacji boiska sportowego przy ZS nr 10 przy ul. Staffa”), jest możliwe rozszerzenie planowej inwestycji względem pierwotnych założeń. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu podobnych usług co zamówienie podstawowe i było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 08.06.2018
Data udostępnienia informacji: 08.06.2018