Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany elementów małej architektury na Plaży Miejskiej w Gdyni

Ogłoszenie nr 510561785-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Gdyńskie Centrum Sportu: Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany elementów małej architektury na Plaży Miejskiej w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany elementów małej architektury na Plaży Miejskiej w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2711.22.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane wymiany elementów małej architektury na Plaży Miejskiej polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych objętych umową nr 228/JB/2020 z dnia 17 września 2020 r. na Budowę nawierzchni i konstrukcji kładek pieszych wraz z oświetleniem na Plaży Miejskiej w Gdyni w Gdyni, na podstawie rysunku nr 1, stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy. 2. Zakres prac będących przedmiotem umowy obejmuje w szczególności: 1) rozbiórka istniejących desek na elemencie małej architektury – słupy parasoli - wykonanych z drewna, wywóz i utylizacja; 2) wykonanie i zamontowanie nowych desek na elemencie małej architektury – słupów parasoli – wykonanych z tworzywa sztucznego; 3. Nowe deski, o których mowa w §1 ust. 2 pkt. 2 muszą spełniać łącznie poniższe warunki: 1) być przeznaczone na obiekt zewnętrzny, 2) być wykonane w całości z tworzywa sztucznego o litej strukturze – bez perforacji, 3) być bezpieczne dla zdrowia, 4) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości w okresie eksploatacji, 5) kolorystyka – brązowy (wg. Producenta), 6) posiadać kartę techniczną lub kartę katalogową lub kartę produktu dla materiału/ wyrobu budowlanego lub dokument równoważny, zawierający co najmniej informacje potwierdzające spełnienie parametrów wymienionych w pkt. 8 lit. a-c, 7) posiadać atest higieniczny PZH (państwowy Zakład Higieny) lub równoważny, 8) spełniać następujące parametry materiałowe: a) materiał/wyrób budowlany z tworzywa sztucznego, Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiału typu kompozyt tj. z składających się mączki drzewnej lub pyłu drzewnego, wiórów drzewnych. b) odporność na promieniowanie UV, c) odporność na warunki atmosferyczne, d) odporność na mikroorganizmy, e) odporność na oleje, kwasy, sole, ługi, f) neutralny dla środowiska, g) nie wymaga konserwacji,
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45246500-8
Dodatkowe kody CPV: 45242000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 7194.19
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: HANIMAT Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nowa 3
Kod pocztowy: 84-123
Miejscowość: Rekowo Górne
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8848.85
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8848.85
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8848.85
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:  

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) (zwanej dalej „Ustawą”) – w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem polegającym na powtórzeniu podobnych robót budowlanych co zamówienie podstawowe udzielone w wyniku postępowania znak sprawy GCS.DZPI.2710.38.2020 i objętego umową nr 228/JB/2020 z dnia 17 września 2020 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę nawierzchni i konstrukcji kładek pieszych wraz z oświetleniem na Plaży Miejskiej w Gdyni. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie desek drewnianych na deski z tworzywa sztucznego na elementach małej architektury, w technologii zastosowanej przy budowie kładek pieszych. Istniejące deski drewniane są w złym stanie lub zostały zupełnie zniszczone. W celu uzyskania efektu ujednolicenia materiałowego jak i kolorystycznego dla wszystkich elementów małej architektury na obiekcie, a także trwałości i odporności na warunki atmosferyczne panujące na Plaży Miejskiej w Gdyni, uzasadnionym jest dokonanie niniejszej wymiany. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu nr 574409-N-2020 z dnia 2020-08-13 r., udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych co zamówienie podstawowe i było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 30.12.2020
Data udostępnienia informacji: 30.12.2020