Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki i budowy nowej nawierzchni i konstrukcji kładek pieszych wraz z montażem małej architektury

Ogłoszenie nr 510533990-N-2020 z dnia 04.12.2020 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki istniejącej i budowy nowej nawierzchni i konstrukcji kładek pieszych wraz z montażem małej architektury na Plaży Miejskiej w Gdyni
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 550217946-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki istniejącej i budowy nowej nawierzchni i konstrukcji kładek pieszych wraz z montażem małej architektury na Plaży Miejskiej w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2711.16.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbiórki istniejącej i budowie nowej nawierzchni i konstrukcji kładek pieszych wraz z montażem małej architektury na Plaży Miejskiej w Gdyni, będących rozszerzeniem zakresu robót wykonywanych na podstawie umowy nr 228/JB/2020 z dnia 17 września 2020 r.(zwanej dalej „Umową podstawową”), na fragmencie gruntu oznaczonym jako działki o nr 3038, 3040, 3041, 3042, 3043, 3146 obr. 0026 Śródmieście na podstawie i zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną Wykonawcy w ramach Umowy podstawowej pod nazwą „Rozbiórka istniejącej oraz budowa nowej nawierzchni i konstrukcji kładek pieszych wraz z oświetleniem na Plaży Miejskiej w Gdyni” opracowaną przez firmę Bartłomieja Figur ,,KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne”. 2. Zakres prac będących przedmiotem umowy zgodnie z Dokumentacją projektową obejmuje w szczególności: 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz urządzeń istniejących, 2) zabezpieczenie drzew istniejących; w uzasadnionych przypadkach, jeżeli podczas kontroli koron drzew zostanie stwierdzone występowanie posuszu mogącego zagrażać użytkownikom kładek, Wykonawca zobowiązany jest usunąć posusz po uzgodnieniu jego zakresu z Zamawiającym. 3) rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej brukowej wraz podbudową, wywóz i utylizacja, 4) wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni kładek pieszych, wywóz i utylizacja, 5) wykonanie robót rozbiórkowych konstrukcji kładek pieszych z krawężników betonowych – pozostawienie części do ponownego wykorzystania (przyjęto 25% krawężników betonowych do pozostawienia i ponownego wykorzystania), pozostałe wywóz i utylizacja, 6) rozbiórka ław pod krawężniki, wywóz i utylizacja, 7) rozbiórka legarów, wywóz i utylizacja, 8) wykonanie demontażu ławek i koszy na śmieci – pozostawienie do ponownego wykorzystania; elementy małej architektury należy odpowiednio zabezpieczyć i składować do czasu ponownego wbudowania, 9) wykonanie robót ziemnych ręcznie i mechanicznie, wywóz i utylizacja nadmiaru urobku, 10) zabezpieczenie istniejących kabli elektrycznych rurą osłonową dwudzielną zgodnie z lokalizacjami wskazanymi w Dokumentacji projektowej, 11) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową zgodnie z Dokumentacją projektową, 12) wykonania konstrukcji i nawierzchni kładek: a) wykonanie podkładów betonowych C12/15, b) ustawienie krawężników betonowych – materiał z odzysku, c) ustawienie krawężników betonowych – materiał nowy, d) wykonanie konstrukcji i nawierzchni kładek z tworzywa sztucznego barwionego w masie, w kolorze brązowym (wg producenta), – deski ryflowane grubości 4 cm (nawierzchnia kładek), legary, deski łączeniowe, belki oczepowe oraz pale; montowane na łączniki śrubowe ze stali nierdzewnej i łączniki kątowe ze stali ocynkowanej. 13) montaż elementów małej architektury– elementy z demontażu - kosze i ławki, wraz z czyszczeniem konstrukcji betonowej i wymianą desek w ławkach. 14) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45246500-8
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45111200-0, 45112000-5, 45243400-6, 45242000-5, 45112720-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 148347.79
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: HANIMAT Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nowa 3
Kod pocztowy: 84-123
Miejscowość: Rekowo Górne
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 182467.78
Oferta z najniższą ceną/kosztem 182467.78
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 182467.78
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:  

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) (zwanej dalej „Ustawą”) – w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem polegającym na powtórzeniu podobnych robót budowlanych co zamówienie podstawowe udzielone w wyniku postępowania znak sprawy GCS.DZPI.2710.38.2020 i objętego umową nr 228/JB/2020 z dnia 17 września 2020 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę nawierzchni i konstrukcji kładek pieszych wraz z oświetleniem na Plaży Miejskiej w Gdyni. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane będące rozszerzeniem o dodatkowy zakres terenowy robót budowlanych, polegających na rozebraniu istniejącej nawierzchni i konstrukcji kładek pieszych oraz budowie nowej nawierzchni i konstrukcji kładek pieszych na Plaży Miejskiej w Gdyni, objętych umową 228/JB/2020 z dnia 17 września 2020 r. Zarówno zakres terenowy objęty umową 228/JB/2020 jak i zakres niniejszego zamówienia stanowią w całości Obszar nr 1 Dokumentacji projektowej oraz objęte są jednym dokumentem decyzji pozwolenia na budowę. Celem zamówienia jest zrealizowanie całego Obszaru nr 1 objętego jedną dokumentacją projektową oraz jednym pozwoleniem na budowę. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu nr 574409-N-2020 z dnia 2020-08-13 r., udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych co zamówienie podstawowe i było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 04.12.2020
Data udostępnienia informacji: 04.12.2020