Wykonanie remontu pokrycia dachowego hali Gdynia Arena przy ulicy Kazimierza Górskiego w Gdyni

Ogłoszenie nr 510175475-N-2020 z dnia 14-09-2020 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Wykonanie remontu pokrycia dachowego hali Gdynia Arena przy ulicy Kazimierza Górskiego w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 570712-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): http://gdyniasport.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie remontu pokrycia dachowego hali Gdynia Arena przy ulicy Kazimierza Górskiego w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.36.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne, 45212225-9 – roboty budowlane związane z halami sportowymi, 45100000-8 - przygotowanie terenu budowy, 45111300-1 - roboty rozbiórkowe, 44212240-3 – dźwigary, 44112410-5 – konstrukcje dachowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachowego w rejonie przestrzennego dźwigara kratowego hali sportowo-widowiskowej Gdynia Arena przy ulicy Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni na podstawie i zgodnie z „Projektem remontu pokrycia dachowego w rejonie przestrzennego dźwigara kratowego hali sportowej Gdynia Arena” (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ), opracowanym przez Lentas sp. z o. o., zwanym dalej „Projektem remontu”. Wyłącznie dla celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ). 3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z Projektem remontu obejmuje w szczególności: 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy, 2) wykonanie wszelkich niezbędnych robót demontażowych oraz rozbiórkowych, 3) zabezpieczenie dachu na czas remontu przed opadami i wiatrem, 4) demontaż blachy okapowej na całej długości tj. ok. 100 mb w celu umożliwienia demontażu zimnogiętego profilu zamykającego z blachy aluminiowej na całej długości tj. ok. 100 mb, 5) demontaż systemowych profili zamykających z systemowym wypełniaczem Kalzip wraz z usunięciem nieszczelnych taśm uszczelniających na całej długości tj. ok. 100 mb, 6) montaż systemowych profili zamykających z systemowym wypełniaczem Kalzip lub równoważnych o parametrach: profile – blacha aluminiowa o grubości 0.9 mm pokryta lakierem na bazie poliestru, grubość powłoki min. 25 mikrometrów, wypełniacz - wałek poliuretanowy PUR (pełny), twardość nie mniejsza niż 80 stopni Sha, odporność na temperatury w granicach - 30 stopni do + 80 stopni, duża odporność na rozciąganie i pękanie, odporność na oleje i benzynę, odporność na promienie UV. 7) doszczelnienie styku blachy zamontowanego pokrycia poprzez wykonanie nowych doszczelnień uszczelniającą taśmą bitumiczną w kolorze aluminium na całej długości tj. ok. 100 mb, 8) usunięcie doszczelnień profili ekranów oraz listew uszczelniających na długości ok. 700 mb wraz z montażem nowych listew uszczelniających, 9) demontaż blachy kalenicowej na odcinku ok. 100 mb, oczyszczenie elementów uszczelniających oraz ponowny montaż blachy kalenicowej, 10) demontaż 13 kompletów obróbek blacharskich w sąsiedztwie elementów kotwiących cięgna i wykonanie i montaż 13 nowych kompletów zgodnie z Rysunkiem nr A-02 ze szczególnym uwzględnieniem wyprofilowania elementów obróbek blacharskich oznaczonych na rysunku odpowiednio nr 7, 8, 9 i 12 (Załącznik nr 8 do SIWZ), 11) demontaż istniejącego zimnogiętego profilu zamykającego i montaż nowego zimnogiętego profilu zamykającego z większym okapem (6,0 cm) z blachy aluminiowej o grubości 0,9 mm i długości ok. 700 mm w kolorze RAL 9006 wg producenta (srebrny aluminiowy). 12) demontaż istniejącej blachy okapowej i montaż nowej blachy okapowej na całej długości tj. ok. 100 mb z okapem 6,0 cm z blachy aluminiowej o grubości ok. 0,9 mm i długości ok. 300 mm w kolorze RAL 9006 wg producenta (srebrny aluminiowy), UWAGA! Wszystkie ww. elementy z blachy aluminiowej od strony zewnętrznej (tak jak istniejące) powinny mieć powłokę poliestrową gr. 25 μm i od strony wewnętrznej powłokę zabezpieczającą. Wymiar nowych blach należy dostosować do stanu faktycznego po ich zdemontowaniu. Wszystkie usunięte wkręty należy zastąpić nowymi z podkładkami EPDM. Wszystkie elementy zdemontowane, które ponownie zostaną wbudowane należy oczyścić. 13) wywóz i utylizacja materiałów powstałych po robotach demontażowych oraz rozbiórkowych, 14) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączony Projekt remontu pokrycia dachowego w rejonie przestrzennego dźwigara kratowego hali sportowej Gdynia Arena, stanowiący załączniki nr 8 do SIWZ. 5. W przypadku wystąpienia w dokumentacji nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego/projektanta/inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponad to Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 6. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać kierownikowi budowy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Termin przekazania terenu budowy zostanie wyznaczony pisemnie przez Zamawiającego. 7. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu harmonogram robót. 8. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 9. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 10. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 11. Ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnego obiektu, Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy w taki sposób, żeby umożliwić korzystanie z obiektu. UWAGA ! Wykonawca powinien ogrodzić plac budowy i wejścia na dach ogrodzeniem wysokości min 1,8 m. 12. Wykonawca zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i ppoż. oraz utrzyma porządek na terenie budowy. 13. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie terenu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 14. Odpowiedzialność za należyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosi Wykonawca. 15. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 16. W przypadku, gdy część robót wchodzących w skład warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit a) będzie wykonywać podwykonawca nie wskazany na spełnienie tego warunku, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dokumenty potwierdzające nie mniejsze doświadczenie tego podwykonawcy w zakresie wykonywanych przez niego robót, potwierdzające należyte ich wykonanie. Zakres wykonywanych robót przez podwykonawcę może dotyczyć całości warunku udziału w postępowaniu, jak też jego części np. wymiana systemowych profili zamykających, wykonanie doszczelnień, montaż blachy okapowej, montaż zimnogiętego profilu zamykającego, roboty demontażowe oraz rozbiórkowe. 17. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach związanych z wykonaniem robót budowlanych, nieścisłościami wynikającymi z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót. 18. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 19. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 20. Po realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny. 21. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 3 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 22. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 22 i 23. 23. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona i dostarczy wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 23. 24. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez kierownika budowy i Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach i w wersji elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z projektem remontu i z ofertą Wykonawcy, 2) uzupełniony o dane powykonawcze projekt remontu, 3) dokumentację techniczną zamontowanych materiałów, 4) atest bezpieczeństwa, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów, Dokumentacja powinna zawierać spis treści wraz z numeracją stron, wszystkie dokumenty powinny być ponumerowane i podpisane przez kierownika budowy wraz z poświadczeniem za zgodność z oryginałem i opisem miejsca wbudowania. 25. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający nie przystąpi do odbioru końcowego i wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji. 26. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 3 lat (36 miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. 27. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 28. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 29. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 30. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 31. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 32. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), osób do realizacji czynności polegających na wykonaniu robót ogólnobudowlanych w szczególności wykonaniu robót demontażowych i montażowych, 33. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagania zatrudnienia osób na umowę o pracę, w zakresie wskazanym w umowie, poprzez zgłoszenie Państwowej Inspekcji Pracy konieczności przeprowadzenia kontroli zatrudnienia. 34. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od wezwania przedstawić dowody zatrudnienia (np. oświadczenie Wykonawcy, zanonimizowane umowy o pracę itp.) osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 32. W przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających jej zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w umowie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV: 45212225-9, 45100000-8, 45111300-1, 44212240-3, 44112410-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 205659.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Dariusz Herbut Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "VOYDAREX"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Parkowa 3, Ulkowy
Kod pocztowy: 83-032
Miejscowość: Pszczółki
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 204118.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 204118.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 363472.38
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 06.08.2020
Data udostępnienia informacji: 06.08.2020
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.09.2020 10:37 Aktualizacja treści Tomasz Klein
04.09.2020 14:27 zamieszczenie rozstrzygnięcia postępowania Maciej Zaborski
21.08.2020 13:52 Aktualizacja treści Tomasz Klein
07.08.2020 08:15 Aktualizacja treści Anna Urbańska
07.08.2020 08:15 Aktualizacja treści Anna Urbańska
06.08.2020 14:07 Dodanie informacji Anna Urbańska