Wykonanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych separatorów oraz czyszczenie osadników zamontowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu

Ogłoszenie nr 500050037-N-2017 z dnia 27-10-2017 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Wykonanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczu oraz czyszczenie osadników zamontowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 587051-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczu oraz czyszczenie osadników zamontowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.53.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 90913000-0 - Usługi czyszczenia zbiorników i rezerwuarów. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczu oraz czyszczenie osadników. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych separatorów zamontowanych na obiektach Zamawiającego: 1) separator PSW Lamela 40/400 - 3 m3 oraz osadnik piasku - 2m3 usytuowany na parkingu przy Stadionie Narodowym Rugby przy ul. Górskiego 10 w Gdyni, 2) separator oleju PSW Lamela 15/250 - 3 m3 oraz osadnik piasku – 5m3 usytuowany na parkingu Gdyńskiego Centrum Sportu przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w Gdyni, 3) separator oleju ECO II NG 3/1,3 koalescencyjny - 3 m3 usytuowany przy Stadionie Miejskim przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni, 4) separator PSW Lamela 10/100 - 3 m3 oraz osadnik piasku – 4 m3 usytuowany przy Ośrodku Hipoterapii przy ulicy Spółdzielczej 4 w Gdyni, 5) separator oleju typu K20/4000 - 4 m3 usytuowany na parkingu boiska przy ulicy Nauczycielskiej w Gdyni, 6) separator tłuszczy STC 15/3500 - 4 m3 usytuowany przy Stadionie Miejskim przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni, 7) separator oleju Unicon Unisep 60/600 - 6 m3 oraz osadnik piasku - 8 m3 usytuowany na Przystani jachtowej Marina Gdynia przy ul. Jana Pawła II 13 A w Gdyni. 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) przewietrzenie studzienek separatorów, 2) usunięcie zgromadzonych zanieczyszczeń, 3) odpompowanie zawartości separatorów przy pomocy pojazdu specjalistycznego oraz dokładne oczyszczenie ścian studzienki separatorów za pomocą myjek ciśnieniowych o ciśnieniu do 200 bar, 4) czyszczenie filtrów za pomocą myjek ciśnieniowych o ciśnieniu do 200 bar oraz w przypadku zauważenia uszkodzeń poinformowanie Zamawiającego o konieczności ich wymiany, 5) transport odpadów do neutralizacji, 6) unieszkodliwienie odebranych odpadów niebezpiecznych, 7) nalanie wody do studzienek separatorów aż do przelewu, 8) dokonanie wpisu do dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) urządzenia, 9) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji w szczególności karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadu po czyszczeniu przez koncesjonowany zakład odpadów oraz protokołów z czyszczenia separatorów wraz z dokumentacją fotograficzną, 10) uporządkowanie terenu wokół czyszczonych urządzeń, 5. W przypadku separatora oleju usytułowanego na Przystani jachtowej Marina Gdynia przy ul. Jana Pawła II 13 A w Gdyni, przy wysokim stanie wody w zatoce Gdańskiej wylot separatora oleju jest poniżej lustra wody. W takim przypadku do wykonania przeglądu i oczyszczenia separatora konieczne jest zamknięcie wlotu odpływu np. poprzez korek tzw. pneumatyczny o średnicy pomiędzy 200 – 350mm. Przy wysokim poziomie wody w zatoce w celu zaślepienia wylotu studni może być konieczna współpraca z nurkiem. 6. Dojazd do separatora oleju usytułowanego przy Ośrodku Hipoterapii przy ulicy Spółdzielczej 4 w Gdyni jest utrudniony z uwagi na most, który pozwala przejechać samochodem o wysokości do 3 metrów. Dojazd wyższym sprzętem jest możliwy nieutwardzoną drogą leśną. 7. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia wraz z terenami przyległymi, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 8. Powyższe prace będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP oraz zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 519 z późn. zm.) i ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r., poz. 1987 z późn. zm.). 9. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wykonywanie usług zgodnie z ww. przepisami oraz ewentualne skutki z powodu ich niedotrzymania. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu zamówienia. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 11. Wykonawca po każdym wykonaniu przeglądu konserwacyjno-serwisowego zgłosi Zamawiającemu zakończenie prac i zobowiązany jest do sporządzenia protokołu przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie kwalifikacje, skierowaną/e przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi jej/ich uprawnienia do wykonywania danych czynności. 12. W ramach prowadzonych czynności Wykonawca jest zobowiązany do wskazania ewentualnych usterek, których nie można usunąć w trybie usługi konserwacyjno-serwisowej. Wykonawca sporządza szczegółowy opis usterek wraz z wskazaniem ich lokalizacji oraz podaniem czy usterki dotyczą wad i usterek powstałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 13. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą własnego sprzętu oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi. 14. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed rozpoczęciem usług objętych przedmiotem zamówienia uzgodnić z Zamawiającym termin wykonania prac, ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnych obiektów. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy wykonaniu poszczególnych czynności. 15. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia. 16. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i awarie wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 17. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 20. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 21. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 22. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 23. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90913000-0
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 13376.99
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Separator Service Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Gen. Okulickiego 4
Kod pocztowy: 05-500
Miejscowość: Piaseczno
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9072
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7792.19
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13294.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 27.10.2017
Data udostępnienia informacji: 27.10.2017