Wykonanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych separatorów oraz czyszczenie osadników na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na „Wykonanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych separatorów  substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczu oraz czyszczenie osadników  zamontowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu”.

1.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Separator Service Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Gen. Okulickiego 4. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    cena 60% = 51,54 punktów;
2)    termin realizacji zamówienia 20% = 20 punktów;
3)    poziom emisji spalin samochodów określony normą EURO 10% = 10 punktów;
4)    termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 10% = 10 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 91,54 punktów. Cena oferty brutto wynosi 9.072,00 zł.
 
2.    Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 16 października 2017 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 06.10.2017
Data udostępnienia informacji: 06.10.2017