Wykonanie projektu budowy stadionu lekkoatletycznego w Gdyni Oksywie

  Gdynia dnia 22 lipca 2011 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Gdynia: Wykonanie projektu budowy stadionu lekkoatletycznego w Gdyni Oksywie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.07.2011 r. pod numerem: 199729 - 2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 139955 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu budowy stadionu lekkoatletycznego w Gdyni Oksywie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 71220000-6 - usługi projektowania architektonicznego; 71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71420000-8 - architektoniczne usługi zagospodarowania terenu. 2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy stadionu lekkoatletycznego na terenie obecnego stadionu przy ul. Śmidowicza w Gdyni. Teren objęty inwestycją (za wyjątkiem przyłączy) zawiera Protokół zdawczo - odbiorczy przedmiotowej nieruchomości, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z warunkami SIWZ, zawartymi w niej założeniami w tym założeniami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla obiektów stadionów LA oraz wymaganiami IAAF i PZLA dot. budowy i wyposażenia stadionu przy ubieganiu się o dopuszczenie do rozgrywania oficjalnych zawodów lekkoatletycznych dostępnymi na stronie internetowej: http://www.pzla.pl/zwiazek.php w zakładce Związek/Informacje dla inwestorów, postanowieniami Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WI.I/WE/7045-86/10 wydanej przez Wojewodę Pomorskiego, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ, warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, stanowiącymi załącznik nr 9 do SIWZ oraz wzorem umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 4. Projektowany stadion winien spełniać wymogi stawiane dla obiektów lekkoatletycznych V kategorii zgodnie z przepisami PZLA, oraz być przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 5. Wykonawca przed przystąpieniem do fazy projektowania winien jest wykonać niezbędne badania nośności gruntu i warunków gruntowo wodnych terenu przeznaczonego pod zaprojektowaną inwestycję. 6. Wykonawca wykona projekt umożliwiający etapowanie budowy obiektu, w szczególności uwzględniający podział na budowę w I etapie areny lekkoatletycznej wraz z wyposażeniem, w II etapie pozostały zakres prac. 7. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 2 lat licząc od daty odbioru dokumentacji projektowej. 8. Wykonawca dla potrzeb zadania wykona dzieło w postaci: 1) projektu budowlanego i wykonawczego budowy stadionu lekkoatletycznego na terenie obecnego stadionu przy ul. Śmidowicza we wszystkich branżach tj. architektonicznej, budowlanej, elektrycznej, wod. kan., wentylacyjnej, oświetleniowej, deszczowej i teletechnicznej, (w 5 egzemplarzach i w wersji elektronicznej), wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 2) kosztorysów inwestorskich (w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej) oraz przedmiarów robót (w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej), 3) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej), zwanych dalej łącznie Dokumentacją projektową. 9. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z wymaganiami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami. Dokumentacja projektowa winna również zawierać charakterystykę energetyczną obiektu, projekt przeciwpożarowy, oraz indywidualne studia uwzględniające zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla przewidywanej liczby korzystających i widzów. 10. Poza tym Wykonawca zobowiązany jest wykonać opracowanie zawierające prognozowane koszty utrzymania obiektu. 11. Dokumentacja projektowa załączona będzie do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, musi zatem w pełni odpowiadać obowiązującym przepisom prawa budowlanego. 12. Dokumentacja projektowa stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z czym musi być także zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 13. Dokumentację projektową należy wykonać w wersji elektronicznej umożliwiającej jej otworzenie w powszechnie dostępnych programach nie wymagających wykupienia dodatkowej licencji. 14. Wykonawca zobowiązany będzie w okresie gwarancji i rękojmi do dokonywania bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia: 1) niezbędnych uzupełnień dokumentacji projektowej w trakcie i w celu uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz 2) odpowiadania na zapytania do dokumentacji projektowej Wykonawców występujących w postępowaniu/ach dotyczącym/ch budowy stadionu lekkoatletycznego. 15. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany będzie do dokonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z Ustawą. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest wycenić koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w cenie oferty. Zamawiający przewiduje maksymalnie dwie aktualizacje. 16. Wykonawca zobowiązany będzie przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej z chwilą zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, w zakresie: 1) powielania wszelką techniką bez zgody autora, 2) rozpowszechniania i udostępniania dokumentacji w celach związanych z inwestycją dla której została wykonane, w tym w szczególności udostępniania w ramach postępowań u dzielenie zamówień publicznych oraz podmiotom wykonującym roboty objęte projektem. 17. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania modernizacji Dokumentacji projektowej wyłącznie przez osoby uprawnione. Po dokonaniu modernizacji projektów przez Zamawiającego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za powstały w ten sposób projekt. 18. Dokumentacja projektowa, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 17, nie może być wykorzystywana dla potrzeb innych inwestycji niż ta, dla potrzeb której została wykonana. 19. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć projekt koncepcyjny (wizualizację) stadionu lekkoatletycznego w wersji papierowej jak i elektronicznej. 20. Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany będzie do dokonywania wszelkich ustaleń z Zamawiającym, w szczególności dotyczących wyglądu, usytuowania poszczególnych elementów areny lekkoatletycznej, wyglądu obiektu budynku jego elewacji, rozmieszczenia pomieszczeń wewnątrz budynku, oraz zastosowań materiałów. 21. Wykonawca zobowiązany jest powierzyć wykonanie zamówienia wyłącznie osobom posiadającym niezbędne uprawnienia i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia. 22. Założenia projektowe budowy stadionu lekkoatletycznego: 1) prace rozbiórkowe na istniejącym stadionie, 2) wykonanie areny lekkoatletycznej w skład, której wchodzi: a) boisko o nawierzchni naturalnej, wybudowane od podstaw, z systemem drenażowym i nawodnieniem; trawnik boiska układany z rolki; nowe bramki do piłki nożnej + ławki rezerwowych (2 szt.) z 13 indywidualnymi siedziskami + zadaszone stanowisko sędziego technicznego (1 siedzisko); ); pożądany przez Zamawiającego wymiar boiska 100x64 m, b) bieżnia okrężna 400 m z krawężnikiem wewnętrznym i minimalną liczbą 6 torów na prostej i 4 torów na okrężnej, wykonanych z nawierzchni syntetycznej; c) skocznia do skoku wzwyż z minimalną długością rozbiegu 15 m; d) skocznia do skoku o tyczce ze skrzynką i z zeskokiem na końcu rozbiegu; e) skocznia do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem o minimalnej długości 40 m, która może być usytuowana wewnątrz bieżni na płycie boiska; f) rzutnia do pchnięcia kulą, usytuowana w zakolu stadionu; g) rzutnia do rzutu dyskiem; h) rzutnia do rzutu oszczepem z rozbiegiem usytuowanym w zakolu stadionu i sektorem rzutów o długości nie mniejszej niż 90 m; 3) nawierzchnia bieżni i rozbiegów muszą być wykonane z nawierzchni syntetycznej posiadającej certyfikat IAAF, zgodnie z bieżącą listą na stronie IAAF; 4) na miejscu istniejącej trybuny wybudowanie dwukondygnacyjnego budynku klubowego wraz z instalacjami wod. kan., grzewczą, elektryczną, wentylacyjną, oświetleniową, teletechniczną, zawierającego min.: a) 2 szatnie dla gier zespołowych z węzłami sanitarnymi, wraz z wyposażeniem, b) 2 szatnie dla zawodników indywidualnych z węzłami sanitarnymi, wraz z wyposażeniem c) 2 szatnie trenerskie z węzłami sanitarnymi, wraz z wyposażeniem, d) toalety dla pracowników i zawodników, w pełni wyposażone węzły sanitarne; e) toalety dla widzów (wymagana liczba oczek dostosowana do liczby widowni), w pełni wyposażone węzły sanitarne, f) pomieszczenie kontroli antydopingowej, wraz z wyposażeniem, g) pomieszczenie pierwszej pomocy, wraz z wyposażeniem, h) pomieszczenie sędziowskie wraz z wyposażeniem (2 szt. umożliwiające pracę 4 osób w każdym pomieszczeniu), wraz z węzłami sanitarnymi, i) recepcję obiektu (jednocześnie stanowisko ochrony), wraz z wyposażeniem , j) salę konferencyjną, wraz z wyposażeniem, k) co najmniej 2 pomieszczenia biurowe, wraz z wyposażeniem, l) pomieszczenie socjalne zawierające kuchnię i jadalnię, wraz z wyposażeniem, m) pomieszczenie dla sprzątaczki, wraz z wyposażeniem, n) magazynek środków czystości (mokry i suchy), o) kasę biletową wraz z wyposażeniem, 5) pierwsza kondygnacja budynku winna być zamknięta przeszkleniem od strony stadionu, umożliwiającym oglądanie zawodów z wnętrza budynku (ala loża VIP - może być jednocześnie salą konferencyjną); wyjście z drugiej kondygnacji na trybunę VIP, 6) stanowisko spikera winno być usytuowane w osi boiska, 7) loża dla prasy winna być usytuowana na trybunie VIP z pulpitami minimum 24 sztuki (w dolnej części trybuny), 8) trybuna VIP winna być zlokalizowana jak najbliżej osi boiska (może być po bokach budynku klubowego z bezpośrednim połączeniem z budynkiem klubowym na poziomie drugiej kondygnacji), 9) trybuny dla publiczności winny być zlokalizowane po obu stronach budynku klubowego, z osobnymi wejściami bezpośrednio z ulicy, indywidualne miejsca siedzące; suma miejsc z łącznie z trybuną VIP nie może przekroczyć 990, 10) pod trybunami pomieszczenia magazynowe (magazyny sprzętu sportowego), 11) stadion winien być ogrodzony ogrodzeniem wysokim minimum 6 metrów, w tym posiadać co najmniej jedną bramę wjazdową na obiekt umożliwiającą wjazd długich samochodów ciężarowych (typu TIR), oraz furtki zgodnie z obowiązującymi przepisami, 12) elewacja stadionu lekkoatletycznego winna nawiązywać do elewacji nowowybudowanych obiektów sportowych na terenie Gdyni tj. stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej 5 oraz stadionu rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10, 13) wykonanie oświetlenia na słupach oświetleniowych - do osiągnięcia min 500 lx średnio, w tym zaprojektowanie od podstaw nowego oświetlenia jak i zaprojektowanie oświetlenia z elementów oświetlenia zdemontowanych z innego obiektu Zamawiającego, 14) wykonanie systemu nagłośnienia obiektu, 15) estetyczne osłonięcie istniejącego budynku od strony południowej obiektu, np. tablica LED z obudową, 16) dostarczenie i montaż tablicy LED do wyświetlania wyników, reklam etc + tablica dedykowana do obsługi zawodów L.A., 17) stadion powinien posiadać 3 stanowiska kamerowe - (1 stanowisko w centralnym punkcie - linia środkowa + 2 stanowiska po bokach na wysokości linii pola karnego), 18) stadion powinien posiadać monitoring - co najmniej 4 kamery, 19) wykonanie niezbędnych ciągów komunikacyjnych z kostki umożliwiającej przenikanie wody do gruntu z tym zastrzeżeniem, że nie może być to kostka ażurowa, 20) wykonanie zieleni, 21) wykonanie maksymalnej ilości miejsc parkingowych w granicach inwestycji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9. 23. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 24. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 25. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 26. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień dodatkowych nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Ewa i Remigiusz Owczarek, Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud s.c., Dmosin Drugi nr 89B, 95-061 Dmosin, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 609756,11 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 113160,00
  • Oferta z najniższą ceną: 113160,00 / Oferta z najwyższą ceną: 491741,70
  • Waluta: PLN.Gdynia, dnia 07 lipca 2011 r.
L.dz.3545/JB/2011
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na „Wykonanie projektu budowy stadionu lekkoatletycznego w Gdyni Oksywie" znak 12/PN/2011.
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Konsorcjum Firm:
Lider: Remigiusz Smolik, METROPOLIS
ul.Narutowicza 12, 70-240 Szczecin
Partner: Biuro Projektowo-Inżynierskie REDAN Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 69, 70-382 Szczecin
177.120,00
2
Ewa i Remigiusz Owczarek, Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „Ekobud" s.c.,
Dmosin Drugi nr 89B, 95-061 Dmosin
113.160,00
3
MD Polska Sp. z o.o.
ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin
193.362,15
4
Radosław Guzowski, Architekt,
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
329.640,00
5
Anna Kasprzyk, S.P.A.K. Studio Projektowe Anny Kasprzyk,
ul. Miłobędzka 23, 02-634 Warszawa
491.741,70
6
Michał Górczyński, Łukasz Pluta, Rafał Seemann, Plus8.pl s.c.
ul. Wolności 94, 41-800 Zabrze
183.270,00
7
Łukasz Podczaszy, PPA Podczaszy Pracownia Architektury,
ul. Lubelska 24/7, 30-003 Kraków
314.880,00
 
2.        Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczono Wykonawcę MD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (70-486), ul. Królowej Korony Polskiej 24. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 1 lit b SIWZ tj. znajdowania się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej realizację przedmiotowego zamówienia. Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego powyżej żądał zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 1 pkt. 1 lit c SIWZ, złożenia dokumentu w postaci opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie niższą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych). Wykonawca załączył do oferty polisę nr 901006025580, nie załączył do oferty potwierdzenia opłacenia wymaganych rat składki. Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy Zamawiający wezwał w dniu 30.04.2011 r. Wykonawcę o uzupełnienie brakujących dokumentów. Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uzupełnił dokumenty potwierdzające opłacenie rat składki z tym, że jedna z rat, której termin płatności przypadał na dzień 25.05.2011 r., w rzeczywistości została opłacona w dniu 01.07.2011 r. Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy, złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. na dzień 17.06.2011 r. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
3.        Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczono Wykonawcę Michał Górczyński, Łukasz Pluta, Rafał Seemann prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą  Plus8.pl s.c. M. Górczyński, Ł. Pluta, R. Seemann z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul. Wolności 94. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 1 lit b SIWZ tj. znajdowania się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej realizację przedmiotowego zamówienia. Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego powyżej żądał zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 1 pkt. 1 lit c SIWZ, złożenia dokumentu w postaci opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie niższą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych). Wykonawca załączył do oferty polisę nr AR2/00002133, która została wystawiona na niższą kwotę niż wymagał Zamawiający, nie załączył również do oferty potwierdzenia opłacenia polisy. Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy Zamawiający wezwał w dniu 30.04.2011 r. Wykonawcę o uzupełnienie brakujących dokumentów. Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uzupełnił dokumenty w postaci oświadczenia Pana Tomasza Kopiec, na którego zdolnościach finansowych będzie polegał Wykonawca wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 Ustawy. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił natomiast potwierdzenia opłacenia polisy nr AR2/00002133 oraz załączonej do oferty polisy nr 90100631180 Pana Tomasza Kopiec. Ponieważ w świetle dotychczasowego orzecznictwa KIO Zamawiający ma prawo tylko jeden raz zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów określonych przez Zamawiającego, a to uprawnienie Zamawiający już zrealizował, Wykonawca nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów, które potwierdzają spełnienie warunku zawartego w Rozdz. 5 ust. 1 pkt. 1 lit b SIWZ. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
4.        Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
Ewa i Remigiusz Owczarek, Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „Ekobud" s.c.,
Dmosin Drugi nr 89B, 95-061 Dmosin
113.160,00
100
2
Konsorcjum Firm:
Lider: Remigiusz Smolik, METROPOLIS
ul.Narutowicza 12, 70-240 Szczecin
Partner: Biuro Projektowo-Inżynierskie REDAN Sp. z o.o.,
ul. Jagiellońska 69, 70-382 Szczecin
177.120,00
63,89
3
Łukasz Podczaszy, PPA Podczaszy Pracownia Architektury,
ul. Lubelska 24/7, 30-003 Kraków
314.880,00
35,94
4
Radosław Guzowski, Architekt,
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
329.640,00
34,33
5
Anna Kasprzyk,
S.P.A.K. Studio Projektowe Anny Kasprzyk,
ul. Miłobędzka 23, 02-634 Warszawa
491.741,70
23,01
 
5.        Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę Ewy i Remigiusza Owczarek prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „Ekobud" s.c. z siedzibą w Dmosinie (95-061), Dmosin Drugi nr 89B.
Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów,  łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 113.160,00 zł.
 
6.        Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz po wniesieniu przez Wykonawcę zgodnie z Rozdziałem 21 SIWZ zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 07.07.2011
Data udostępnienia informacji: 07.07.2011
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.07.2011 14:20 Dodanie informacji Maciej Zaborski
07.07.2011 11:56 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
07.07.2011 11:43 Dodanie informacji Maciej Zaborski