Wykonanie dokumentacji projektowych budowy bezpiecznej ścieżki zdrowia oraz budowy obiektu rekreacyjno-sportowego w dzielnicy Obłuże

Wykonanie dokumentacji projektowych budowy bezpiecznej ścieżki zdrowia oraz budowy obiektu rekreacyjno-sportowego w dzielnicy Obłuże
Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 8.06.2022
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowych budowy bezpiecznej ścieżki zdrowia oraz budowy obiektu rekreacyjno-sportowego w dzielnicy Obłuże
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie dokumentacji projektowych budowy bezpiecznej ścieżki zdrowia oraz budowy obiektu rekreacyjno-sportowego w dzielnicy Obłuże2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af584906-e0af-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00199745/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-08 13:18
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026903/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.11 Dokumentacja projektowa - Rewitalizacja lasu (między ulicami Podgórską a Ledóchowskiego)
1.3.12 Dokumentacja projektowa - Zagospodarowanie terenu przy budynku Podgórska nr 11 na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00187165/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2715.20.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy bezpiecznej ścieżki zdrowia wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie lasu w dzielnicy Obłuże w Gdyni, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomość o nr ewidencyjnym 144 obręb 0020 Obłuże, na podstawie wniosku złożonego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 (ID. 2019/OBL/0027); https://gdynia.zetwibo.pl/projekt/214 ),
2) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy obiektu rekreacyjno-sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie istniejącego boiska asfaltowego w dzielnicy Obłuże w Gdyni, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomość o nr ewidencyjnym 144 obręb 0020 Obłuże,
3) pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1,
4) pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 2,
4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne
71325000-2 - Usługi projektowania fundamentów
71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 08 czerwca 2022 roku do godziny 9:30, nie wpłynęły żadne oferty.
Wobec powyższego, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 1 Ustawy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 31.05.2022
Data udostępnienia informacji: 31.05.2022
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.06.2022 13:33 Aktualizacja treści Maciej Zaborski