Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany nawierzchni boiska ze sztucznej trawy na terenie SP nr 43 przy ul. Porębskiego w dzielnicy Pogórze w Gdyni

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany nawierzchni boiska ze sztucznej trawy  na terenie SP nr 43 przy ul. Porębskiego w dzielnicy Pogórze w Gdyni”

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta
Wybrano ofertę złożoną przez Mieczysława Tkaczyk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Indom Mieczysław Tkaczyk z siedzibą w Baninie (80-297) przy ul. Ogrodowej 5. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:  
1)    cena 60% = 60 punktów;
2)    okres rękojmi za wady i gwarancji 20% = 20 punktów;
3)    Termin realizacji Dokumentacji projektowej, o której mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 1 SIWZ 10% = 10 punktów
4)    Termin realizacji Dokumentacji projektowej, o której mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 2-4 SIWZ 10% = 10 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 8.979,00 zł.
 
Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 9 stycznia 2018 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 05.01.2018
Data udostępnienia informacji: 05.01.2018