Wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych w budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem na terenie ZSP nr 3 przy ul. Nagietkowej 73

Ogłoszenie nr 510101499-N-2019 z dnia 23-05-2019 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych w budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej 73

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 536962-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych w budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej 73
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.35.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego; 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71244000-0 - kalkulacja kosztów, monitoring kosztów; 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi; 71248000-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją. 2. Przedmiotem zamówienia jest : 1) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na wykonanie robót budowlanych w budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej 73 w Gdyni, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomość o nr ewidencyjnych 2007, 2008 obręb 0014 Dąbrowa, 2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej. 3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 jest podzielone na 3 etapy: 1) Etap I – opracowanie dotyczące robót budowlanych w zakresie pomieszczenia sali gimnastycznej oraz dachu zlokalizowanego nad budynkiem sali gimnastycznej, 2) Etap II – opracowanie dotyczące robót budowlanych w zakresie pomieszczeń nr 80-90 zaplecza sanitarno-szatniowego położonych na parterze, 3) Etap III – opracowanie dotyczące robót budowlanych w zakresie pozostałych pomieszczeń zaplecza sanitarno-szatniowego. 4. W ramach zamówienia wskazanego w ust.3 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1) Projektu budowlanego branży architektoniczno-konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej wraz z informacją BIOZ w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku pozwolenia na budowę (w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, obejmującego swoim zakresem Etap I, Etap II i Etap III, 2) W ramach części zamówienia wskazanej w ust. 3 pkt 1 do wykonania dzieła w postaci: a) projektu budowlano – wykonawczego branży architektoniczno-konstrukcyjnej, sanitarnej (wentylacyjnej) i elektrycznej (w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), b) kosztorysu inwestorskiego (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej) oraz przedmiaru robót (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx), c) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), d) projektu aranżacji wnętrz (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg) wraz z wizualizacjami w postaci co najmniej czterech ujęć (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, w tym w szczególności w formacie JPEG, umożliwiającym ich otworzenie w powszechnie dostępnych programach nie wymagających wykupienia dodatkowej licencji), 3) W ramach części zamówienia wskazanej w ust. 3 pkt 2-3 do wykonania dzieła w postaci: a) projektu budowlano – wykonawczego branży architektoniczno-konstrukcyjnej i sanitarnej (w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), b) kosztorysu inwestorskiego (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej) oraz przedmiaru robót (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx) z podziałem na poszczególne pomieszczenia, c) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), d) projektu aranżacji wnętrz dla każdego pomieszczenia osobno (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg) wraz z wizualizacjami dla każdego pomieszczenia osobno w postaci co najmniej jednego ujęcia (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, w tym w szczególności w formacie JPEG, umożliwiającym ich otworzenie w powszechnie dostępnych programach nie wymagających wykupienia dodatkowej licencji), zwanych dalej łącznie „Dokumentacją projektową”. 5. Przed przystąpieniem do fazy projektowania, Wykonawca zobowiązany jest wykonać: 1) opinię geotechniczną, która będzie stanowić część Dokumentacji projektowej, w tym celu, ze względu na konieczność wykonania niezbędnej izolacji przeciwwilgociowej ściany zewnętrznej oraz fundamentów dla Etapu II, należy przeprowadzić niezbędne badania nośności gruntu i warunków gruntowo - wodnych terenu położonego na zewnątrz budynku, wzdłuż ściany zewnętrznej budynku objętego Etapem II. Przy czym Zamawiający wymaga dokonania odwiertów w co najmniej trzech polach o głębokości minimum 2 m. Opinia geotechniczna musi zawierać m.in. : a) ocenę warunków wodno-gruntowych, b) dokumentację fotograficzną pobranych próbek; 2) inwentaryzację budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, która będzie stanowić część opisową Dokumentacji projektowej. Inwentaryzacja powinna zawierać co najmniej: a) zwięzłą ocenę stanu istniejącego budynku, b) ocenę istniejącego wyposażenia, c) dokumentację fotograficzną, d) proponowane rozwiązania techniczno-funkcjonalne. 6. W związku z tym, iż Dokumentacja projektowa:  stanowić będzie podstawę do wszczęcia procedury pozwolenia na budowę;  stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót nią objętych, przedmiot zamówienia musi zostać wykonany : 1) na mapie do celów projektowych zgodnie z warunkami i założeniami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wzorze umowy; 2) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności: a) projektowany obiekt powinien spełniać wymogi stawiane dla obiektów sportowych oraz być przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w związku z czym musi być wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 10740/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni. Zamawiający dostarczy Wykonawcy zarządzenie w dniu podpisania Umowy; b) projektowany obiekt powinien spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z dnia 2015.09.18); c) wszelkie wyposażenie obiektu musi być zgodne z aktualnymi normami oraz posiadać certyfikaty i atesty; d) wszelkie wyposażenie obiektu musi być zgodne z aktualnymi normami oraz spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach; e) projektowany obiekt powinien spełniać wymagania w zakresie zastosowania zasad projektowania uniwersalnego, w ramach którego należy zapewnić w maksymalnym zakresie równoprawny i samodzielny dostęp osobom z ograniczoną mobilnością i percepcją; w związku z powyższym projektowany obiekt w zakresie pomieszczeń ogólnodostępnych powinien spełniać w szczególności poniższe wymagania: e.1) zapewnić czytelną informację wizualną opartą na piktogramach i kontrastowych opisach, e.2) zapewnić przestrzeń manewrową dla osób poruszających się na wózkach, w tym miejsca pełnego obrotu o średnicy 150 cm w każdym z pomieszczeń, e.3) przy drzwiach ze skrzydłem otwieranym do siebie należy od strony klamki przewidzieć miejsce o szerokości 60 cm w celu podjechania wózkiem, e.4) wszystkie wyłączniki i przyciski sterujące powinny być umieszczone na wysokości w zakresie 80-120 cm, w tym tablica z zabezpieczeniami prądowymi (skrzynka z bezpiecznikami), e.5) zapewnić kontrastowe wyróżnienie stolarki drzwiowej względem okładziny ściennej i podłogowej; skrzydła drzwiowe powinny posiadać kontrastową i wygodną w pochwycie klamkę. W przypadku drzwi przeszklonych należy zastosować kontrastowe pasy na wysokości od 90 do 160 cm, e.6) oznaczenia numerów pomieszczeń powinny być czytelne dla osób słabowidzących w kolorystyce kontrastowej i w piśmie bezszeryfowym oraz posiadać tabliczkę z numerem w piśmie dotykowym (w Braille’u lub wypukłym) umieszczoną na ścianie od strony klamki na wysokości 110-140 cm, przed pomieszczeniami sanitarnymi należy uwzględnić plan tyflograficzny pomieszczenia z rozkładem poszczególnych urządzeń, e.7) toaleta dla osób niepełnosprawnych powinna zapewniać skorzystanie z niej osobom poruszającym się na wózkach z możliwością obustronnego przesiadania się na miskę ustępową i być wyposażona w pochwyty przy umywalce i misce ustępowej, obniżone lustro do wysokości umywalki lub dodatkowe lustro obejmujące całą sylwetkę, umywalkę z płaskim syfonem i baterią z przedłużonym uchwytem, suszarkę i podajnik mydła na wysokości do 140 cm. Zaleca się aby jedna z toalet lub osobne pomieszczenie przy szatniach wyposażone było w rozkładaną/stałą kozetkę do przewijania, e.8) oświetlenie należy projektować tak aby podkreślało drogi komunikacji. 3) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz zgodna z obowiązującymi normami; 4) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 7. Opis techniczny, będący elementem projektu budowlanego, powinien zawierać co najmniej następujące dane: 1) podstawę opracowania, 2) cel i zakres opracowania, 3) materiały wyjściowe do opracowania, 4) rodzaj i skalę przedsięwzięcia, 5) lokalizację, 6) stan istniejący wraz z dokumentacją zdjęciową zawierający dane liczbowe i układ przestrzenno-funkcjonalny, istniejące rozwiązania techniczno-materiałowe, 7) dojazd na plac budowy i zastosowanie niezbędnego sprzętu, 8) opis prac rozbiórkowych, demontażowych, ich przebieg, etapy rozbiórek – postępowanie z odpadami, 9) wymagania i warunki odbioru kolejnych etapów robót i odbioru końcowego, 10) opis stanu projektowanego : a) lokalizacja, b) dane liczbowe zakresu prac, ilości, c) obliczenia konstrukcyjne dachu wraz z podaniem ilości stali, d) układ przestrzenno-funkcjonalny, e) rozwiązania techniczne, f) sposób wykonania kolejnych etapów robót, g) opis zadania zawierający miedzy innymi: minimalne wymagane parametry, opis wymaganych dokumentów potwierdzających jakość nawierzchni, elementy dodatkowe jak wyposażenie w sprzęt sportowy, armaturę sanitarną, h) rozwiązania materiałowe w tym min. rodzaj i skład nawierzchni, rodzaje prefabrykatów, wyposażenie wraz z rodzajami zabezpieczenia antykorozyjnego, rodzaje wykończenia, i) wykaz zbrojenia, j) specyfikacje materiałów, k) rysunki: plan stanu istniejącego, plan sytuacyjny nowo projektowany wraz legendą czytelną z opisem, przekroje przez kondygnacje, rysunki konstrukcyjne dachu, szczegółowe rysunki z przekrojem. 8. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do uzyskania w szczególności: 1) warunków technicznych od gestorów sieci (jeżeli dotyczy), 2) aktualnej mapy do celów projektowych obejmującej swoim zakresem cały obszar objęty przedmiotem zamówienia obejmującej swoim zakresem cały obszar objęty przedmiotem zamówienia, wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie przez podmiot posiadający niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (o treści obejmującej min. elementy wskazane w § 6 w/w rozporządzenia). 3) wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i sprawdzenia stanu prawnego gruntów na terenie objętym projektowaniem, 4) kompletu uzgodnień, opinii, zwolnień z zakazów, postanowień i decyzji administracyjnych wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym w szczególności uzgodnienia z Ekspertem ds. dostępności Miasta Gdyni Dokumentacji projektowej na etapie przygotowywania projektu budowlanego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1. 2. Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany będzie do: 1) dokonywania wszelkich ustaleń z Zamawiającym, w szczególności dotyczących zastosowanych materiałów, kolorystyki oraz rodzaju wyposażenia. 2) przedstawienia Zamawiającemu w celu akceptacji wstępnej aranżacji wnętrz wraz ze wstępnym oszacowaniem kosztów zaproponowanych rozwiązań w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. 3) przeprowadzenia analizy dostępnych rodzajów nawierzchni sportowych drewnianych oraz nawierzchni z wykładziny sportowej oraz do przedstawienia Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy propozycji możliwych do zastosowania nawierzchni, w tym osobno zestawienie co najmniej 3 nawierzchni sportowych drewnianych oraz osobno zestawienie co najmniej 3 nawierzchni z wykładziny sportowej, wraz z dostępnymi kartami technicznymi przedstawionych nawierzchni, które spełnią założenia projektu i wymagania Zamawiającego. 9. W przypadku braku dojazdu do placu budowy wykonawca ma obowiązek zaprojektować możliwość drogi dojazdowej. 10. Osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadająca uprawnienia do projektowania w wymaganej specjalności oraz Wykonawca, na etapie projektowania zobowiązani będą do udzielania na życzenie Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień związanych z przedstawionymi rozwiązaniami, a także do uczestniczenia w dodatkowych spotkaniach i debatach nad projektem. 11. Dokumentacja projektowa wykonana będzie w wersji elektronicznej umożliwiającej jej otworzenie w powszechnie dostępnych programach nie wymagających wykupienia dodatkowej licencji, za wyjątkiem plików z rozszerzeniem dwg. Szczegółowy przedmiot zamówienia jest opisany w Rozdziale 3 SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71244000-0, 71247000-1, 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 121951.22
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Daniel Mikusik Damikon Construction
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Anny Jagiellonki 23/17
Kod pocztowy: 80-034
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 193110
Oferta z najniższą ceną/kosztem 193110
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 193110
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:  

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 23.05.2019
Data udostępnienia informacji: 23.05.2019