Wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych sali gimnastycznej na terenie ZSP nr 3 przy ul. Nagietkowej 73

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych w budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej 73”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
 
Informacja o wynikach postępowania.
 
1. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta:
 
KONSORCJUM:
1) Lider konsorcjum:
DEMIURG PROJECT S.A
ul. Franciszka Lubeckiego 2
60-348 Poznań
2) Członek konsorcjum:
DEMIURG Sp. z o.o. sp. k.
ul. Franciszka Lubeckiego 2
60-348 Poznań

2. Zamawiający informuje, iż oferta konsorcjum DEMIURG PROJECT S.A oraz DEMIURG Sp. z o.o. sp. k. wraz z załącznikami została podpisana przez osobę nie posiadającą zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy i Rozdziałem 7 ust. 1 SIWZ umocowania do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający nie wezwał Wykonawców o uzupełnienie stosownego pełnomocnictwa na podstawie art. 26 ust. 3a Ustawy, gdyż mimo jego złożenia konieczne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy.
 
3. Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. 50.000,00 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 03.04.2019
Data udostępnienia informacji: 03.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.09.2019 13:35 Aktualizacja treści Tomasz Klein