Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia boiska przy ul. Uczniowskiej w Gdyni dzielnicy Witomino-Radiostacja

Ogłoszenie nr 510033250-N-2020 z dnia 24-02-2020 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia boiska przy ul. Uczniowskiej w Gdyni dzielnicy Witomino-Radiostacja

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550022427-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia boiska przy ul. Uczniowskiej w Gdyni dzielnicy Witomino-Radiostacja
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2711.3.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonanie rozszerzenia istniejącej dokumentacji projektowo – kosztorysowej odwodnienia boiska ze sztucznej trawy przy ul. Uczniowskiej 1 w Gdyni, wykonanej na podstawie umowy nr 517/JB/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. 2) pełnienie nadzoru autorskiego. 2. W ramach części zamówienia wskazanej w ust. 1 pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dzieła w postaci: 1) projektu budowlanego zamiennego branży sanitarnej wraz z informacją BIOZ w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku na zamienne pozwolenie na budowę (w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg) 2) projektu wykonawczego branży sanitarnej wraz z informacją BIOZ w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku na zamienne pozwolenie na budowę (w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg) 3) kosztorysów inwestorskich (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej) oraz przedmiarów robót (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx, ath), 4) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), zwanych dalej łącznie „Dokumentacją projektową”. 3. Wykonawca zobowiązany jest wykorzystać dokumentację projektową wykonaną w ramach umowy nr 517/JB/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
 
Nazwa wykonawcy: ATELIER HARMOZA SPÓŁKA Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pomorska 20/2
Kod pocztowy: 81-314
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3690
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3690
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3690
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) (zwanej dalej „Ustawą”) – w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem polegającym na powtórzeniu podobnych usług co zamówienie podstawowe udzielone w wyniku postępowania znak sprawy GCS.DZPI.2710.79.2017 i objętego umową nr 517/JB/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Uczniowskiej w Gdyni w dzielnicy Witomino-Radiostacja położonej na fragmentach działek gminnych o nr ewidencyjnych 105, 103, 90, 89, 88 obręb 0028 Witomino-Radiostacja. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie rozszerzenia dokumentacji projektowej branży sanitarnej polegające na wykonaniu dodatkowego systemu wspomagającego odwodnienie boiska z uwagi na występujący zastój wód na płycie boiska po intensywnych opadach deszczu. Dokumentacja projektowa branży sanitarnej będzie rozszerzeniem dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę w ramach umowy nr 517/JB/2017 z dnia 19 grudnia 2017r celem uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu nr 598349-N-2017 z dnia 2017-11-02 r., udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług co zamówienie podstawowe i było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 24.02.2020
Data udostępnienia informacji: 24.02.2020