Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska szkolnego położonego na terenie SP nr 51 przy ul. Juliusza Słowackiego 53 w Gdyni

Ogłoszenie nr 510413821-N-2021 z dnia 09.02.2021 r.

Gdyńskie Centrum Sportu: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej położonej na terenie SP nr 51 przy ul. Juliusza Słowackiego 53 w dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 768038-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): http://gdyniasport.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej położonej na terenie SP nr 51 przy ul. Juliusza Słowackiego 53 w dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.57.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego; 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71332000-4 - geotechniczne usługi inżynieryjne; 71325000-2 - usługi projektowania fundamentów; 71244000-0 - kalkulacja kosztów, monitoring kosztów; 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi; 71248000-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją. 2. Przedmiotem zamówienia jest: 1) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę siatkową, koszykową i piłkę ręczną, położonego na terenie SP nr 51 przy ul. Juliusza Słowackiego 53 w dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomość o nr ewidencyjnym 88 i 86 obręb Kamienna Góra, 2) pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie Dokumentacji projektowej. 3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III” – zadanie 10 (Przebudowa terenów uszczelnionych przy ul. Słowackiego i Halickiej) dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”. 4. W ramach zamówienia wskazanego w ust. 2 pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać dzieło w postaci: 1) projektu budowlanego wielobranżowego (w szczególności branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej oraz drogowej), który będzie składał się z projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku zgłoszenia robót budowlanych wraz z informacją BIOZ (w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), 2) projektu planu nasadzeń zastępczych (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej pliki z rysunkami z rozszerzeniem pdf), 3) analizy nawierzchni sportowych projektowanego obiektu na podstawie minimum 3 kart technicznych wybranego rodzaju nawierzchni wraz z załączeniem analizowanych kart technicznych. W przypadku braku możliwości przedłożenia kart technicznych nawierzchni Wykonawca dołączy do analizy stosowne wyjaśnienie, 4) dokumentacji wykonawczej branży architektoniczno-budowlanej w zakresie; a) projektu wykonawczego branży architektoniczno-budowlanej (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), b) kosztorysu inwestorskiego (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej) oraz przedmiaru robót (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath), c) szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), 5) dokumentacji wykonawczej branży sanitarnej w zakresie; a) projektu wykonawczego branży sanitarnej (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg) b) kosztorysu inwestorskiego (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej) oraz przedmiaru robót (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath), c) szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), 6) dokumentacji wykonawczej branży drogowej w zakresie; a) projektu wykonawczego branży drogowej (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), b) kosztorysu inwestorskiego (2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej) oraz przedmiaru robót (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath), c) szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), zwanych dalej łącznie „Dokumentacją projektową”. 5. Przed przystąpieniem do fazy projektowania, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach dokumentacji o której mowa w ust. 2 pkt. 1: 1) opinię geotechniczną, która będzie stanowić część projektu budowlanego, o którym mowa w ust 4 pkt 1), i w tym celu należy przeprowadzić niezbędne badania nośności gruntu i warunków gruntowo-wodnych terenu przeznaczonego pod projektowaną inwestycję, przy czym Zamawiający wymaga dokonania odwiertów o głębokości minimum 2 m na terenie objętym projektowaniem, w co najmniej trzech punktach dla projektowanego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej; Opinia geotechniczna musi zawierać m.in.: a) określenie kategorii geotechnicznej, b) ocenę warunków wodno-gruntowych, c) dokumentację fotograficzną pobranych próbek, d) ocenę możliwości posadowienia obiektu, e) wskazówki co do sposobu odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji; 2) inwentaryzację terenu inwestycji, która będzie stanowić część opisową projektu budowlanego. Inwentaryzacja powinna zawierać co najmniej: a) zwięzłą ocenę stanu istniejącego terenu przeznaczonego na inwestycję, b) inwentaryzację i ocenę zieleni, c) szczegółową dokumentację fotograficzną, d) proponowane rozwiązania techniczno-funkcjonalne. 6. W związku z tym, iż Dokumentacja projektowa: - stanowić będzie podstawę do wszczęcia procedury zgłoszenia robót budowlanych, - stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót nią objętych, przedmiot zamówienia musi zostać wykonany: 1) na mapie do celów projektowych zgodnie z warunkami i założeniami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w umowie; 2) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności: projektowane obiekty winien spełniać wymogi stawiane dla obiektów sportowych oraz być przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w związku z czym musi być wykonany zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 10740/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni. Zarządzenie dostępne jest na stronie: http://www.zdiz.gdynia.pl/dokumenty/ud/standardy.pdf; 3) wszelkie wyposażenie obiektu musi być zgodne z aktualnymi normami oraz posiadać atesty i certyfikaty; 4) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi: - w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, - w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, - w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, - w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, - w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz zgodna z obowiązującymi normami; 5) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności z art. 29 ustawy dotyczącym zasad opisywania przedmiotu zamówienia: Wykonawca nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny''. 7. Dokumentacja projektowa musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni (uchwała nr XXXII/754/05 Rady miast Gdyni z dnia 22 czerwca 2005r.). 8. Część opisowa, będąca elementem projektu budowlanego powinna zawierać co najmniej następujące dane: 1) podstawę opracowania, 2) cel i zakres opracowania, 3) materiały wyjściowe do opracowania, 4) rodzaj i skalę przedsięwzięcia, 5) lokalizację, 6) stan istniejący wraz z dokumentacją zdjęciową zawierający dane liczbowe i układ przestrzenno-funkcjonalny, istniejące rozwiązania techniczno-materiałowe, 7) istniejące warunki gruntowe, 8) dojazd na plac budowy i zastosowanie niezbędnego sprzętu, 9) opis prac rozbiórkowych, demontażowych, ich przebieg, etapy rozbiórek – postępowanie z odpadami, 10) opis stanu projektowanego, w szczególności przyjęte rozwiązania techniczne oraz sposób wykonania kolejnych etapów robót; 11) opis robót ziemnych wraz ze wskazaniem ich prowadzenia i za pomocą jakiego sprzętu, 12) wymagania i warunki odbioru kolejnych etapów robót i odbioru końcowego, 13) opis stanu projektowanego: a) lokalizacja, b) dane liczbowe zakresu prac, ilości, c) układ przestrzenno-funkcjonalny, d) rozwiązania techniczne, e) sposób wykonania kolejnych etapów robót, f) opis zadania zawierający miedzy innymi: określające minimalne parametry, opis wymaganych dokumentów potwierdzających jakość nawierzchni, elementy wszelkiego wyposażenia; g) rozwiązania materiałowe w tym min. rodzaj i skład nawierzchni, frakcja kruszyw, rodzaj i klasa betonów fundamentów, rodzaj traw, rodzaj ziemi, rodzaje prefabrykatów, rodzaj zbrojenia wraz z warunkami do spełnienia, wyposażenie wraz rodzajami zabezpieczenia antykorozyjnego, rodzaje wykończenia; h) wykaz zbrojenia, i) specyfikacje materiałów, j) wymagania dotyczące podłoża gruntowego i sposób jego przygotowania, k) rozwiązania dotyczące zagospodarowania wód deszczowych, l) rysunki: plan stanu istniejącego, plan sytuacyjny nowo projektowany wraz legendą czytelną z opisem, przekroje poprzeczne i podłużne nawierzchni projektowanej wraz z otaczającym terenem w tym szczegółowe rysunki połączeń nawierzchni projektowanej z nawierzchnią istniejącą tj. m.in. ażurowych płyt drogowych ułożonych w pasie drogowym ul. Adama Asnyka oraz szczegółowe rysunki montażu wyposażenia do projektowanych nawierzchni. 9. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do uzyskania w szczególności: 1) aktualnej mapy do celów projektowych o której mowa w art.2 pkt. 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, obejmującej swoim zakresem cały obszar objęty przedmiotem zamówienia, wykonanej przez podmiot posiadający niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie, zgodnie z art.43 ww. ustawy. 2) kompletu uzgodnień, opinii, zwolnień z zakazów, postanowień i decyzji administracyjnych wymaganych do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych w tym m.in.: - uzgodnienie z gestorami sieci – jeżeli dotyczy, - uzgodnienie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM Gdyni (ZUDP) – jeżeli dotyczy, - uzgodnienie z Wydziałem Inwestycji w zakresie zezwolenia na lokalizację zjazdu w pasie drogowym według wytycznych w piśmie nr UIU.6852.164.2020 TSz. stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ, - uzgodnienie z Wydziałem Ogrodnika Miasta, - uzgodnienie z Regionalnym Centrum Informatyki w Gdyni Uwaga; Zamawiający informuje iż, uzyskał wstępne uzgodnienie z Regionalnego Centrum Informatyki w Gdyni stanowiące załącznik nr 13 do SIWZ oraz wytyczne z Wydziału Ogrodnika stanowiące załącznik nr 14 do SIWZ. 3) wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i sprawdzenia stanu prawnego gruntów na terenie objętym projektowaniem. 10. Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany będzie do; 1) wykonania inwentaryzacji zieleni ze wskazaniem niezbędnych wycinek drzew i krzewów wchodzących w kolizję z inwestycją lub ze względu na zły ich stan zdrowotny, uzgodnionej z odpowiednimi jednostkami, 2) przedstawienia Zamawiającemu rysunku koncepcji zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem w szczególności boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem sportowym, małą architekturą oraz zjazdem z pasa drogowego przy ul. Adama Asnyka na teren inwestycji w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający zaakceptuje koncepcję w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia jej przekazania przez Wykonawcę, 3) uwzględnienia w dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych polegających na zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych z projektowanego boiska oraz projektowanych ciągów komunikacyjnych na terenie inwestycji. Zamawiający nie dopuszcza odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do kanalizacji deszczowej. 4) dokonywania wszelkich ustaleń z Zamawiającym, w szczególności dotyczących zastosowanych materiałów Dodatkowo Wykonawca uzgodni z Zamawiającym koncepcję zaproponowanych rozwiązań. 5) przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia przez Zamawiającego wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcia drzew i krzewów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, w tym w szczególności inwentaryzacji zieleni ze wskazaniem drzew przeznaczonych do wycinki oraz projektu nasadzeń zastępczych. 11. Zamawiający przewiduje odsunięcie projektowanego boiska oraz projektowanych ciągów komunikacyjnych o 3,0 m od szpaleru drzew przy ul. Adama Asnyka ze względu na rozłożystą koronę drzew i system korzeniowy. 12. W przypadku braku dojazdu do placu budowy Wykonawca ma obowiązek zaprojektować drogę dojazdową. 13. Wykonawca oraz osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadające uprawnienia do projektowania w wymaganej specjalności, na etapie projektowania zobowiązani będą do udzielania na życzenie Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień związanych z przedstawionymi rozwiązaniami, a także do uczestniczenia w dodatkowych spotkaniach i debatach nad projektem. 14. Dokumentacja projektowa wykonana będzie w wersji elektronicznej umożliwiającej jej otworzenie w powszechnie dostępnych programach nie wymagających wykupienia dodatkowej licencji, za wyjątkiem plików z rozszerzeniem dwg i ath. 15. Założenia projektowe do Dokumentacji projektowej obejmują: 1) przygotowanie, oczyszczenie i zabezpieczenie terenu, (rozbiórki, usunięcia, wywozy, utylizacja m.in. asfaltu z istniejącego boiska), 2) wykonanie robót ziemnych i wywozu urobków, 3) budowę boiska wielofunkcyjnego o powierzchni min.600 m2 o nawierzchni sportowej poliuretanowej wraz z liniami, zgodnej z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną wraz z piłkochwytem o wysokości 4 m wzdłuż dwóch dłuższych krawędzi boiska oraz dwóch piłkochwytów o wysokości 6 m za bramkami do piłki ręcznej, 4) wykonanie na projektowanej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego logo „Gdynia Sport” zgodnie z księgą znaku Gdynia Sport, 5) dostawa i montaż sprzętu sportowego w postaci: a) dwóch koszy do koszykówki, posiadających atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z norma PN-EN 1270:2006 lub równoważną, b) dwóch uniwersalnych słupków do siatkówki posiadających atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z norma PN-EN 1271:2015-01 lub równoważną, c) dwóch bramek do piłki ręcznej posiadających atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z norma PN-EN 749:2006 lub równoważną. 6) dostawa i montaż małej architektury w postaci: a) trybuny z siedziskami sportowymi, b) koszy na śmieci, c) stojaków rowerowych, d) ogrodzenia panelowego w miejscu istniejącego ogrodzenia przy boisku asfaltowym na terenie przyszkolnym wraz z bramą wjazdową od strony ul. Adama Asnyka oraz trzech furtek (jedna od ul Adama Asnyka, druga od strony szkoły i trzecia od istniejących schodów terenowych), e) tablicy informacyjnej z regulaminem dla obiektu sportowego sporządzonego na podstawie wytycznych Prezydenta Miasta Gdyni stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ, f) tablicy informacyjno-pamiątkowej Funduszy Europejskich. 7) opaski z kostki brukowej wokół boiska wielofunkcyjnego oraz możliwość dojścia do boiska poprzez zaprojektowanie ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej, 8) wykonania przepustów pod planowane oświetlenie, 9) wykonania systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z projektowanych ciągów komunikacyjnych i projektowanego boiska na podstawie wytycznych Prezydenta Miasta Gdyni stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza odprowadzenia wód opadowych z projektowanych ciągów komunikacyjnych i projektowanego boiska do kanalizacji deszczowej, 10) wykonania zjazdu w pasie drogowym przy ul. Adama Asnyka wraz z drogą serwisową dla boiska, 11) przycięcie krzewów i gałęzi drzew, 12) wycinka drzew i krzewów kolidujących z wjazdem na teren inwestycji, 13) wykonanie nasadzeń zastępczych. 16. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 15 pkt. 3 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) być przepuszczalna dla wody, 2) zapewniać dobre warunki do gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 3) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 4) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 5) mieć jednolite kolory: boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, piłkę koszykową oraz piłkę siatkową - RAL 5010 wg producenta – niebieski Chagall (gentian blue) za liniami ograniczającymi boisko do gry w piłkę ręczną RAL 5015 wg. producenta- niebieski średni (sky blue), 6) mieć linie boiska o następującej kolorystyce; a) boisko do gry w piłkę ręczną- biały alpejski RAL 9010 wg. producenta, b) boisko do gdy w piłkę koszykową – żółty siarkowy RAL 1016 wg. producenta, c) boisko do gdy w piłkę siatkową – zielony drogowy RAL 6024 wg. producenta, 7) być zgodna z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, 8) posiadać atest PZH, (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 9) wykonawca w Dokumentacji projektowej winien wskazać (dookreślić) inne, jego zdaniem istotne, minimalne parametry techniczne nawierzchni. 17. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w Dokumentacji projektowej obowiązku umieszczenia przez podmioty wykonujące roboty budowlane logo Gdynia Sport na tablicy informacyjnej z regulaminem. Logo Gdynia Sport musi być zgodne ze wzorem submarki zawartej w Księdze znaku promocyjnego Gdynia Moje Miasto, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 4037/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie akceptacji zasad używania znaku promocyjnego „Gdynia Moje Miasto” we wszystkich działaniach promocyjnych i informacyjnych Miasta Gdyni. Ostateczna treść tablic musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. 18. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w następujących terminach: 1) Aktualną mapę do celów projektowych, opinię geotechniczną wraz z kompletną dokumentacją projektową o której mowa w ust. 4 pkt. 1)-2) należy wykonać w terminie 100 dni od dnia zawarcia umowy, 2) Analizę nawierzchni sportowych, o której mowa w ust 4 pkt. 3) – należy wykonać w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, 3) Dokumentację projektową, o której mowa w ust. 4 pkt. 4)–6) – należy wykonać w terminie 110 dni od dnia zawarcia umowy, 4) Pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej – od dnia przekazania placu budowy kierownikowi budowy do dnia 31 grudnia 2021 roku. Przekazanie dokumentacji projektowej zostanie każdorazowo potwierdzone na piśmie. 19. Przekazując dokumentację projektową, o której mowa w ust. 4 pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć i załączyć oświadczenie projektanta zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 (Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) w którym oświadcza, iż projekt sporządzono zgodnie, z obwiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 20. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę danej części Dokumentacji projektowej zobowiązany jest sprawdzić zgodność z umową dostarczonej przez Wykonawcę danej części Dokumentacji projektowej. Po sprawdzeniu strony sporządzą protokół odbioru danej części Dokumentacji projektowej. 21. W trakcie czynności odbiorowych, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do danej Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania jej poprawek i uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jednakże brak w przekazanego przez Wykonawcę Dokumentacji, o której mowa w ust 4 pkt. 1-2) niezbędnych uzgodnień wymaganych do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych nie powoduje przedłużenia terminu określonego w ust 18 pkt 1. Po dostarczeniu przez Wykonawcę uzupełnionego i poprawionej danej części Dokumentacji, strony sporządzą protokół odbioru. Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru bez uwag stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury . 22. Wykonawca zobowiązany będzie w okresie gwarancji i rękojmi za wady do dokonywania bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia: 1) niezbędnych uzupełnień Dokumentacji projektowej w trakcie i w celu uzyskiwania zgłoszenia robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, 2) odpowiadania na zapytania do Dokumentacji projektowej Wykonawców występujących w postępowaniu/ach dotyczącym/ch wykonania robót objętych Dokumentacją projektową. 23. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi za wady zobowiązany będzie do dokonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla potrzeb przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z Ustawą. 24. Zamawiający przewiduje maksymalnie dwie aktualizacje każdego kosztorysu. W związku z powyższym Wykonawca potwierdza, że wynagrodzenie, określone w umowie obejmuje koszt ewentualnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich. 25. Autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej przechodzą na Zamawiającego z chwilą przekazania (w formie papierowej lub elektronicznej) poszczególnych części Dokumentacji projektowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz w zakresie: 1) powielania wszelką techniką bez zgody autora, 2) rozpowszechniania i udostępniania dokumentacji w celach związanych z inwestycją, dla której została wykonana, w tym w szczególności udostępniania w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz podmiotom wykonującym roboty objęte dokumentacją projektową, 3) zamieszczania na swoich materiałach informacyjno-reklamowych, w tym stronie internetowej w celach informacyjno-promocyjnych, 4) Wykonawca jednocześnie przenosi prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Dokumentacji projektowej. 26. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania modernizacji Dokumentacji projektowej, wyłącznie przez osoby uprawnione. Po dokonaniu modernizacji Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za powstały w ten sposób projekt. 27. Dokumentacja projektowa nie może być wykorzystywana dla potrzeb innych inwestycji niż ta, dla potrzeb której została wykonana. 28. Wykonawca we wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy powinien kontaktować się bezpośrednio i wyłącznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego w umowie lub Dyrektorem Gdyńskiego Centrum Sportu. 29. Wykonawca nie jest upoważniony do kontaktowania się i rozmawiania w sprawach związanych z realizacją Umowy z innymi osobami poza tymi, o których mowa w ust. 28 30. Wykonawca ma zakaz przekazywania do publicznej wiadomości poprzez publikowanie informacji i zamieszczania wykonanej Dokumentacji projektowej między innymi na stronach internetowych. Po odbiorze całej Dokumentacji projektowej Wykonawca może zamieszczać informacje o fakcie i zakresie wykonanej przez niego Dokumentacji projektowej. 31. Wykonawca zobowiązany jest powierzyć wykonanie zamówienia wyłącznie osobom posiadającym niezbędne uprawnienia i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia. 32. Wykonawca zobowiązuje się stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego sprawować nadzór autorski nad robotami budowlanymi, dla których Dokumentacje projektowe, o których mowa w ust. 4 pkt 1 - 6 zostały wykonane. 33. Wykonawca, w trakcie realizacji budowy w ramach wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego określonego w § 9 ust. 2 wzoru umowy: 1) ma prawo wstępu na teren budowy, 2) stwierdza zgodności realizacji robót budowlanych z Dokumentacją projektową, 3) wprowadza i opiniuje rozwiązania zamienne w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej; w zakresie obowiązku uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego, w stosunku do przewidzianych w projekcie, Wykonawca dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, przyznając mu charakter istotnego bądź nieistotnego. Wykonawca zamieszcza w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym odpowiednie informacje dotyczące odstąpienia oraz w przypadku zmian powodujących istotne zmiany w projekcie sporządza projekt zamienny, dokonuje jego uzgodnienia, 4) wyjaśniania wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym między innymi: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na Dokumentację projektową, o której mowa w ust. 4 pkt 1-6, 5) dokonuje zmian rozwiązań projektowych na żądanie Zamawiającego, 6) poprawia błędy projektowe, 7) bierze udział w naradach, odbiorach robót ulegających zakryciu bądź zanikających, w próbach i odbiorach technicznych, odbiorach częściowych oraz końcowym odbiorze zadania, 8) z każdorazowego pobytu na budowie sporządza protokół, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Wzoru umowy lub protokół zbiorczy z pobytów na budowie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Wzoru umowy. 34. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego w sposób nie powodujący powstania przeszkód czy opóźnień w realizacji robót budowlanych dla, których powstała Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 4 pkt. 1-6 w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności, o których mowa w ust. 33 pkt. 3 do 6 w terminie 24 godzin od dnia wezwania przez Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 35. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 4 pkt. 1-6 w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. 36. Zmiany rozwiązań projektowych do Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 4 pkt 1- 6 będą wprowadzane w szczególności w postaci: 1) stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 4 pkt. 1- 6, 2) rysunków zamiennych, 3) nowych projektów wraz ze stosownym opisem, w takim przypadku tak powstała Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 4 musi odpowiadać wszystkim wymaganiom stawianym kompletnej dokumentacji projektowej, 4) inne dokumenty podpisane przez strony. 37. Wielobranżowy nadzór autorski sprawowany będzie przez osobę/y posiadającą/ce odpowiednie uprawnienia, począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do zakończenia czynności odbioru końcowego robót. 38. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania czynności wielobranżowego nadzoru autorskiego m.in. poprzez pobyt na terenie budowy podczas wykonywania robót budowlanych, a także na każde wezwanie Zamawiającego, przy czym: pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w tygodniu w ciągu realizacji robót budowlanych; każdy musi być potwierdzony protokołem stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy lub protokołem zbiorczym z pobytów na budowie stanowiącym Załącznik nr 2 do Wzoru umowy. 39. Zamawiający przewiduje, że roboty budowlane rozpoczną się w roku 2021. 40. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego Dokumentacji projektowej. 41. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 42. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 43. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 44. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 45. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 46. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71332000-4, 71325000-2, 71244000-0, 71247000-1, 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 22500.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: PSBUD Piotr Świrzyński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Wałdowo Szlacheckie 87G
Kod pocztowy: 86-302
Miejscowość: Wałdowo Szlacheckie
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 25338.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25338.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34809.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 17.12.2020
Data udostępnienia informacji: 17.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.02.2021 11:13 Aktualizacja treści Tomasz Klein
28.01.2021 14:15 Aktualizacja treści Tomasz Klein
15.01.2021 12:57 Aktualizacja treści Tomasz Klein
17.12.2020 13:24 Dodanie informacji Anna Urbańska