Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń turystycznych przy ul. Racławickiej

Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.12.2020
 
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na  „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń turystycznych przy ul. Racławickiej, dzielnica Mały Kack”.
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    W postępowaniu wpłynęła jedna oferta
 
2.    Ofertę sklasyfikowano następująco (wg kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” - 60%, kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji” - 25%, kryterium „Doświadczenie  osoby skierowanej do  w realizacji zamówienia” - 15%.

3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Mieczysław Tkaczyk  INDOM z siedzibą w Baninie (80-297)  przy ulicy Ogrodowej 5 . Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1)        cena brutto oferty 60% =  60  punktów,
2)        Okres rękojmi za wady i gwarancji 25% = 25 punków,
3)        Doświadczenie  osoby skierowanej do  w realizacji zamówienia 15% =  15 punktów.
Łączna punktacja oceny oferty =  100 punktów.  
Cena oferty brutto wynosi 16.998,60 zł.
 
4.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 24 marca 2020 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 20.03.2020
Data udostępnienia informacji: 20.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.04.2020 13:08 Aktualizacja treści Anna Urbańska
20.03.2020 13:58 Dodanie informacji Anna Urbańska