Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę terenu sportowego przy SP 33 przy ul. Godebskiego w Gdyni, dzielnica Oksywie


Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na  „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę terenu sportowego przy SP 33 przy ul. Godebskiego w Gdyni, dzielnica Oksywie”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

1.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę STEELU Sp. z o.o. z siedzibą w Bielkówku (83-050)  przy ulicy Jantar 10 . Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1)    cena brutto oferty 60% =  60  punktów,
2)    Okres rękojmi za wady i gwarancji 20% = 20 punktów,
3)    Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie projektowania boisk zewnętrznych z nawierzchni ze sztuczną trawą 10% =  10 punktów.
4)    Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie projektowania boisk zewnętrznych z nawierzchni poliuretanowej 10% = 10 punktów
Łączna punktacja oceny oferty =  100 punktów.  
Cena oferty brutto wynosi 30.012,00zł.
 
2.    Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający przewiduje termin zawarcia umowy na dzień 04 grudnia 2018 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 27.11.2018
Data udostępnienia informacji: 27.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.12.2018 10:15 Dodanie informacji Anna Urbańska