Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę skateparku pod Estakadą Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni


Gdynia, dnia 25 października 2018 roku.

GCS.DZPI.2710.73.2018

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na  „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę skateparku o nawierzchni betonowej pod Estakadą Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, dzielnica Leszczynki”.
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

1.    W postępowaniu wpłynęła jedna oferta

2.    Ofertę sklasyfikowano następująco (wg kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” - 60%, kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji” - 25%, kryterium „Doświadczenie  osoby skierowanej do  w realizacji zamówienia” - 15%.

3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Mieczysław Tkaczyk  INDOM z siedzibą w Baninie (80-297)  przy ulicy Ogrodowej 5 . Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1)    cena brutto oferty 60% =  60  punktów,
2)    Okres rękojmi za wady i gwarancji 25% = 25 punków,
3)    Doświadczenie  osoby skierowanej do  w realizacji zamówienia 15% =  10 punktów.
Łączna punktacja oceny oferty =  95 punktów.  
Cena oferty brutto wynosi 18.204,00 zł.

4.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 26 października 2018 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 25.10.2018
Data udostępnienia informacji: 25.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2018 16:17 Aktualizacja treści Anna Urbańska