Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyszkolnego obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZSO nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27

Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.80.2017
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyszkolnego obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, dzielnica Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, przekazuję informację o wynikach postępowania.

1.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Steelu Sp. z o.o. z siedzibą w Bielkówku (83-050) przy ul. Jantar 10. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:  
1)    cena brutto 60% = 60 punktów;
2)    okres rękojmi za wady i gwarancji 20% = 20 punktów;
3)    Termin realizacji Dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w Rozdziale 3 ust. 4 pkt. 1 lit. a) SIWZ 10% = 7,5 punktów
4)    Termin realizacji Dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w Rozdziale 3 ust. 4 pkt. 1 lit. b), c), d) SIWZ 10% = 6,67 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 91,17 punktów. Cena oferty brutto wynosi 26.322,00zł.
 
2.    Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy PZP może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 28 grudnia 2017 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 22.12.2017
Data udostępnienia informacji: 22.12.2017