Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyszkolnego obiektu sportowego przy SP nr 20 w Gdyni, ul. Starodworcowa 3

Ogłoszenie nr 500065211-N-2017 z dnia 27-11-2017 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyszkolnego obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni, ul. Starodworcowa 36, dzielnica Wielki Kack w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 605691-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyszkolnego obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni, ul. Starodworcowa 36, dzielnica Wielki Kack w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.81.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego; 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71420000-8 – architektoniczne usługi zagospodarowania terenu; 71332000-4 - geotechniczne usługi inżynieryjne; 71325000-2 - usługi projektowania fundamentów, 71244000-0 - kalkulacja kosztów, monitoring kosztów; 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi; 71248000-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją. 2. Przedmiotem zamówienia jest : 1) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przyszkolnego obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni, ul. Starodworcowa 36 na działkach nr 2093 i 2094, obręb 0027 Wielki Kack, w zakresie: a) boisk sportowych: boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą, boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, b) bieżni prostej wraz z zeskocznią, c) odwodnienia, d) ogrodzenia, e) łapaczy piłek, 2) oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 3. W ramach części zamówienia wskazanej w ust.2 pkt.1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dzieła w postaci: 1) projektu budowlanego branży konstrukcyjnej i sanitarnej wraz z informacją BIOZ w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku zgłoszenia robót budowlanych (w 4 egzemplarzach i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 2) projektu budowlano - wykonawczego (w 5 egzemplarzach i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), w osobnych opracowaniach z podziałem na 3 etapy realizacji, przy czym dla etapu pierwszego Zamawiający wymaga wykonania projektu budowlano-wykonawczego branży konstrukcyjnej i sanitarnej, dla etapu drugiego i trzeciego branży konstrukcyjnej, 3) kosztorysów inwestorskich we wszystkich ww. branżach (w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej) oraz przedmiarów robót (w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx), w osobnych opracowaniach z podziałem na 3 etapy realizacji, 4) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 3 egzemplarzach i w wersji elektronicznej), zwanych dalej łącznie „Dokumentacją projektową”. 4. Przed przystąpieniem do fazy projektowania, Wykonawca zobowiązany jest wykonać: 1) opinię geotechniczną, która będzie stanowić część dokumentacji projektowej, w tym celu należy przeprowadzić niezbędne badania nośności gruntu i warunków gruntowo - wodnych terenu przeznaczonego pod projektowaną inwestycję. Przy czym Zamawiający wymaga dokonania odwiertów w co najmniej trzech polach o głębokości minimum 2 m (w dwóch skrajnych polach po przekątnej terenu oraz w środkowej jego części). Opinia geotechniczna musi zawierać m.in. : a) ocenę warunków wodno-gruntowych, b) dokumentację fotograficzną pobranych próbek, c) ocenę możliwości posadowienia obiektu, d) wskazówki co do sposobu odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji; 2) inwentaryzację terenu inwestycji, która będzie stanowić część opisową Dokumentacji projektowej. Inwentaryzacja powinna zawierać co najmniej: a) zwięzłą ocenę stanu istniejącego terenu przeznaczonego na inwestycję, b) ocenę istniejącego oświetlenia i wyposażenia, c) inwentaryzację i ocenę zieleni, d) dokumentację fotograficzną, e) proponowane rozwiązania techniczno-funkcjonalne, f) wskazówki co do odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji, g) wstępną kalkulację kosztów. 5. W związku z tym, iż Dokumentacja projektowa : - stanowić będzie podstawę do wszczęcia procedury zgłoszenia robót budowlanych;, - stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót nią objętych, przedmiot zamówienia musi zostać wykonany : 1) zgodnie z warunkami i założeniami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wzorze umowy; 2) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności: a) projektowany obiekt winien spełniać wymogi stawiane dla obiektów sportowych, oraz być przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w związku z czym musi być wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 10740/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni. Zamawiający dostarczy Wykonawcy zarządzenie w dniu podpisania Umowy; b) wszelkie wyposażenie obiektu musi być zgodne z aktualnymi normami oraz spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach; 3) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz zgodna z obowiązującymi normami; 4) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 6. Opis techniczny, będący elementem projektu budowlanego, powinien zawierać co najmniej następujące dane: 1) podstawę opracowania, 2) cel i zakres opracowania, 3) materiały wyjściowe do opracowania, 4) rodzaj i skalę przedsięwzięcia, 5) lokalizację, 6) stan istniejący wraz z dokumentacją zdjęciową zawierający dane liczbowe i układ przestrzenno-funkcjonalny, istniejące rozwiązania techniczno-materiałowe, 7) istniejące warunki gruntowe, 8) dojazd na plac budowy i zastosowanie niezbędnego sprzętu, 9) opis prac rozbiórkowych, demontażowych, ich przebieg, etapy rozbiórek – postępowanie z odpadami, 10) opis robót ziemnych wraz ze wskazaniem ich prowadzenia i za pomocą jakiego sprzętu, 11) wymagania i warunki odbioru kolejnych etapów robót i odbioru końcowego, 12) opis stanu projektowanego : a) lokalizacja, b) dane liczbowe zakresu prac, ilości, c) układ przestrzenno-funkcjonalny, d) rozwiązania techniczne, e) sposób wykonania kolejnych etapów robót, f) opis zadania zawierający miedzy innymi: minimalne wymagane parametry, opis wymaganych dokumentów potwierdzających jakość przyjętych materiałów i nawierzchni, elementy dodatkowe jak wyposażenie w sprzęt sportowy, g) rozwiązania materiałowe w tym min. rodzaj i skład nawierzchni, frakcja kruszyw, rodzaj i klasa betonów fundamentów, rodzaje prefabrykatów, rodzaj zbrojenia wraz z warunkami do spełnienia, wyposażenie wraz z rodzajami zabezpieczenia antykorozyjnego, rodzaje ogrodzenia, rodzaje słupów ogrodzeniowych, rodzaje siatki polipropylenowej, parametry rur i akcesoriów do odwodnienia, rodzaje wykończenia, h) wykaz zbrojenia, i) specyfikacje materiałów, j) wymagania dotyczące podłoża gruntowego i sposób jego przygotowania, k) rozwiązania dotyczące zagospodarowania wód deszczowych, l) rysunki: plan stanu istniejącego, plan sytuacyjny nowo projektowany wraz legendą czytelną z opisem, przekroje wszystkich nawierzchni, szczegółowe rysunki z przekrojem. 7. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do uzyskania w szczególności: 1) warunków technicznych od gestorów sieci (jeżeli dotyczy), 2) aktualnej mapy do celów projektowych (jeżeli dotyczy) obejmującej swoim zakresem cały obszar objęty przedmiotem zamówienia, wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie przez podmiot posiadający niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (o treści obejmującej min. elementy wskazane w § 6 w/w rozporządzenia). W przypadku braku obowiązku sporządzenia mapy do celów projektowych wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę odpowiadającą jej wartości wskazaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 3) wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i sprawdzenia stanu prawnego gruntów na terenie objętym projektowaniem, 4) inwentaryzacji zieleni ze wskazaniem niezbędnych wycinek drzew i krzewów wchodzących w kolizje z inwestycją lub ze względu na zły ich stan zdrowotny, uzgodnionej z odpowiednimi jednostkami, 5) zezwoleń na usunięcia drzew i krzewów (jeżeli dotyczy), 6) kompletu uzgodnień, opinii, postanowień i decyzji administracyjnych wymaganych do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych (zgodnie z zapisami MPZP na terenie objętym przedmiotem zamówienia obowiązują szczególne warunki ochrony terenu, w tym ochrony konserwatorskiej; Teren znajduje się w zewnętrznej strefie ochrony pośredniej ujęcia wody). 8. Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany będzie do dokonywania wszelkich ustaleń z Zamawiającym, w szczególności dotyczących usytuowania poszczególnych elementów obiektu, zastosowań materiałów wraz z przedstawieniem wstępnej kalkulacji kosztów zadania. Wykonawca zobowiązany będzie zastosować się do wytycznych przekazywanych przez Zamawiającego. 9. W przypadku braku dojazdu do placu budowy wykonawca ma obowiązek zaprojektować możliwość drogi dojazdowej. 10. Wykonawca oraz osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadająca uprawnienia do projektowania w wymaganej specjalności, na etapie projektowania zobowiązani będą do udzielania na życzenie Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień związanych z przedstawionymi rozwiązaniami, a także do uczestniczenia w dodatkowych spotkaniach i debatach nad projektem. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy rynku nawierzchni sztucznych poliuretanowych, nawierzchni sztucznych trawiastych i przedstawienia Zamawiającemu co najmniej 3 kart technicznych produktów, które spełnią założenia projektu i wymagania Zamawiającego. 11. Dokumentacja projektowa wykonana będzie w wersji elektronicznej umożliwiającej jej otworzenie w powszechnie dostępnych programach nie wymagających wykupienia dodatkowej licencji, za wyjątkiem plików z rozszerzeniem dwg. 12. Założenia projektowe: 12.1 - I etap realizacji 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu (rozbiórki, demontaże, usunięcia, wycinki, wywozy, utylizacja), 2) roboty ziemne i wywozy urobków, 3) podbudowy i obramowania, zgodnie z przepisami prawnymi, normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 4) wykonanie boiska do piłki nożnej o wymiarach pola do gry ok. 30x62 m, w tym: a) wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej, trawiastej, zgodnej z normą PN-EN 15330:2014-02, b) wykonanie nawierzchni, o której mowa w lit. a) w kolorze zielonym, c) wykonanie linii wklejanych w kolorze białym, w tym loga Gdynia Sport w sektorze bocznym, d) demontaż i montaż zgodnie z normą PN-EN 748:2013-09 istniejącego wyposażenia sportowego w postaci dwóch bramek do piłki nożnej, 5) wykonanie systemowego rozwiązania zagospodarowania wód deszczowych na całym terenie zgodnie z warunkami technicznymi, zapisami MPZP i odpowiednio do warunków glebowych, 6) wykonanie nowych łapaczy piłek wzdłuż prywatnych zabudowań oraz demontaż istniejących łapaczy i ich powtórny montaż odpowiednio za bramkami nowego boiska z trawy syntetycznej, 7) w przypadku stwierdzonych w procesie inwentaryzacji uszkodzeń istniejącego oświetlenia boiska wykonanie jego remontu, 8) remont istniejącego zabezpieczenia skarpy wraz z wykonaniem rzędu siedzisk, 9) remont istniejącego na terenie boiska chodnika, 10) zagospodarowanie otaczającego terenu, w tym uporządkowanie terenu łączącego istniejące boisko poliuretanowe ze street workoutem o nawierzchni żwirowej celem ochrony płyty boiska np. za pomocą płyt ażurowych, (opcjonalnie zmniejszenie powierzchni żwirowej street workoutu), 11) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu; 12.2 - II etap realizacji 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu (rozbiórki, demontaże, wywozy, utylizacja), 2) roboty ziemne i wywozy urobków, 3) podbudowy i obramowania, zgodnie z przepisami prawnymi, normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 4) wykonanie czterotorowej bieżni prostej o długości ok. 80 m oraz zeskoczni, przy czym wybieg bieżni w części winien pełnić również funkcję rozbiegu skoczni do skoków w dal i trójskoku, w tym: a) wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej zgodnej z normą PN-EN 14877:2014-02 złożonej z kilku warstw, b) wykonanie nawierzchni w kolorze ceglastym – RAL 2002 wg producenta, c) malowanie linii farbą poliuretanową w kolorze białym – RAL 9010 wg producenta, d) wykonanie zeskoczni wypełnionej piaskiem, z bezpiecznymi obrzeżami, e) wykonanie wyposażenia sportowego w postaci: skrzynek do skoku w dal, belek do skoku i pokryw do zaślepienia skrzyni, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normami, f) wykonanie tzw. łapaczy piasku wokół zeskoczni; 5) zagospodarowanie otaczającego terenu; 6) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu; 12.3 – III etap realizacji 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu (rozbiórki, demontaże, wywozy, utylizacja), 2) roboty ziemne i wywozy urobków, 3) wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola do gry ok. 15x24m, w tym: a) wykonanie podbudowy i obramowania, zgodnie z przepisami prawnymi, normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, b) wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej zgodnej z normą PN-EN 14877:2014-02 złożonej z kilku warstw, c) wykonanie nawierzchni boiska w kolorze ceglastym– RAL 2002 wg producenta, d) malowanie linii boiska do gry w piłkę ręczną farbą poliuretanową w kolorze żółtym– RAL 1018 wg producenta, e) malowanie linii boiska do gry w siatkówkę farbą poliuretanową w kolorze białym– RAL 9010 wg producenta, f) wykonanie loga Gdynia Sport w kole środkowym boiska; Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy Księgę znaku Gdynia Sport, g) wykonanie wyposażenia sportowego w postaci: - dwóch słupków do piłki siatkowej o konstrukcji aluminiowej z funkcją umożliwiającą demontaż słupków o wysokości 2,55 m powyżej płaszczyzny, montowanych w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, z pokrywami tulei, siatką do piłki siatkowej i antenkami, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1271:2015-01, - dwóch stalowych bramek do piłki ręcznej o wymiarach 3000x2000mm, mocowanych w tulejach, z atestem do stosowania na zewnątrz wraz z kompletnym system montażowym do boisk o nawierzchni poliuretanowej, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 749:2006, 4) wykonanie ogrodzenia boiska, 5) zagospodarowanie otaczającego terenu; 6) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu; 13. Nowe nawierzchnie, o których mowa w ust. 12 muszą spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki do biegów i innej aktywności fizycznej, w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnie przeznaczone są na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczne dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) mieć jednolity kolor – w zależności od rodzaju boiska, 5) nawierzchnie, o których mowa w ust. 12.2 pkt. 4 lit. a i w ust. 12.3 pkt. 3 lit. b muszą posiadać badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 w postaci certyfikatu lub aprobaty technicznej ITB lub rekomendacji technicznej ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport, 6) nawierzchnia, o której mowa w ust.12.1 pkt. 4 lit. a musi posiadać badania na zgodność z normą PN-EN 15330:2014-02 w postaci certyfikatu lub aprobaty technicznej ITB lub rekomendacji technicznej ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport, 7) posiadać atest PZH, (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 8) Wykonawca w Dokumentacji projektowej winien wskazać (dookreślić) inne, jego zdaniem istotne, minimalne parametry techniczne nawierzchni. 14. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w Dokumentacji projektowej obowiązku umieszczenia przez podmioty wykonujące roboty budowlane loga Gdynia Sport na tablicach informacyjnych z regulaminem, na płycie boiska wielofunkcyjnego oraz w sektorze bocznym boiska do piłki nożnej (logo wklejane). Logo Gdynia Sport musi być zgodne ze wzorem submarki zawartej w Księdze znaku promocyjnego Gdynia moje miasto, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 4037/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie akceptacji zasad używania znaku promocyjnego „Gdynia Moje Miasto” we wszystkich działaniach promocyjnych i informacyjnych Miasta Gdyni. Ostateczna treść tablicy musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. 15. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w następujących terminach: a) mapę do celów projektowych, opinię geotechniczną i Dokumentację projektową o której mowa w ust.3 pkt 1 w terminie nie dłuższym niż 40 dni od dnia podpisania umowy, b) pozostała kompletną Dokumentację projektową, o której mowa w ust.3 pkt. 2-4 – w terminie nie dłuższym niż 40 dni od dnia podpisania umowy. Przekazanie dokumentacji zostanie każdorazowo potwierdzone na piśmie. 16. Przekazując dokumentację o której mowa w ust. 15 pkt. 2 Wykonawca zobowiązany jest złożyć i załączyć oświadczenie, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz.290 z późn. zm.) jako projektant projektu budowlanego inwestycji oświadcza, iż projekt sporządzono zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, w tym z zasadami wiedzy technicznej, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi, polskim Normami i normatywami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i może być skierowany do realizacji. 17. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia danej części Dokumentacji projektowej zobowiązany jest sprawdzić zgodność z umową dostarczonej przez Wykonawcę części Dokumentacji projektowej. Po sprawdzeniu strony sporządzą protokół odbioru danej części Dokumentacji projektowej. 18. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania jej poprawek i uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a jako termin dostarczenia Dokumentacji projektowej, o którym mowa w ust.15 pkt 1,2, uważać się będzie datę przekazania uzupełnionej i poprawionej Dokumentacji projektowej. 19. Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru bez uwag stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za daną część Dokumentacji projektowej. 20. Wykonawca zobowiązany będzie w okresie gwarancji i rękojmi za wady do dokonywania bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia : a) niezbędnych uzupełnień Dokumentacji projektowej w trakcie i w celu uzyskiwania zgłoszenia robót budowlanych oraz b) odpowiadania na zapytania do Dokumentacji projektowej Wykonawców występujących w postępowaniu/ach dotyczącym/ch wykonania robót objętych Dokumentacją projektową. 21. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi za wady zobowiązany będzie do dokonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla potrzeb przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z Ustawą. Zamawiający przewiduje maksymalnie dwie aktualizacje dla każdego etapu. W związku z powyższym wynagrodzenie, określone w umowie obejmuje koszt ewentualnych aktualizacji kosztorysów inwestorskich. 22. Wykonawca zobowiązany będzie przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej z chwilą odbioru przez Zamawiającego danej części Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, w zakresie: 1) powielania wszelką techniką bez zgody autora, 2) rozpowszechniania i udostępniania dokumentacji w celach związanych z inwestycją dla której została wykonana, w tym w szczególności udostępniania w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz podmiotom wykonującym roboty objęte projektem, 3) zamieszczania na swoich materiałach informacyjno-reklamowych, w tym stronie internetowej w celach informacyjno-promocyjnych. 23. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania modernizacji Dokumentacji projektowej wyłącznie przez osoby uprawnione. Po dokonaniu modernizacji Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za powstały w ten sposób projekt. 24. Dokumentacja projektowa nie może być wykorzystywana dla potrzeb innych inwestycji niż ta, dla potrzeb której została wykonana. 25. Wykonawca we wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy powinien kontaktować się bezpośrednio i wyłącznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego w umowie lub Dyrektorem Gdyńskiego Centrum Sportu. 26. Wykonawca nie jest upoważniony do kontaktowania się i rozmawiania w sprawach związanych z realizacją Umowy z innymi osobami poza tymi, o których mowa w ust.25. 27. Wykonawca ma zakaz przekazywania do publicznej wiadomości poprzez publikowanie informacji i zamieszczania wykonanej Dokumentacji projektowej między innymi na stronach internetowych. Po odbiorze całej Dokumentacji projektowej Wykonawca może zamieszczać informacje o fakcie i zakresie wykonanej przez niego Dokumentacji projektowej. 28. Wykonawca zobowiązany jest powierzyć wykonanie zamówienia wyłącznie osobom posiadającym niezbędne uprawnienia i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia. 29. Wykonawca zobowiązuje się stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego sprawować nadzór autorski nad robotami budowlanymi, dla których Dokumentacja projektowa została wykonana. 30. Wykonawca, w trakcie realizacji budowy w ramach wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego określonego w §9 ust. 2 wzoru umowy : 1) ma prawo wstępu na teren budowy, 2) stwierdza zgodności realizacji robót budowlanych z projektem, 3) wprowadza i opiniuje rozwiązania zamienne w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej; w zakresie obowiązku uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego, w stosunku do przewidzianych w projekcie, Wykonawca dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, przyznając mu charakter istotnego bądź nieistotnego. Wykonawca zamieszcza w projekcie budowlanym odpowiednie informacje dotyczące odstąpienia oraz w przypadku zmian powodujących istotne zmiany w projekcie sporządza projekt zamienny, dokonuje jego uzgodnienia; 4) wyjaśniania wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym między innymi: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na Dokumentację projektową, 5) dokonuje zmian rozwiązań projektowych na żądanie Zamawiającego, 6) poprawia błędy projektowe, 7) bierze udział w naradach, odbiorach robót zanikowych oraz końcowym odbiorze zadania, 8) z każdorazowego pobytu na budowie sporządza protokół, stanowiący Załącznik nr 1 do Wzoru umowy. 31. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego w sposób nie powodujący powstania przeszkód czy opóźnień w realizacji robót budowlanych dla, których powstała Dokumentacja projektowa, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności, o których mowa w ust. 30 pkt. 3 - 6 w terminie 24 godzin od dnia wezwania przez Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 32. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w Dokumentacji projektowej w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. 33. Zmiany rozwiązań projektowych do Dokumentacji projektowej będą wprowadzane w szczególności w postaci: 1) stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład Dokumentacji projektowej, 2) rysunków zamiennych, 3) nowych projektów wraz ze stosownym opisem, w takim przypadku tak powstała Dokumentacja projektowa musi odpowiadać wszystkim wymaganiom stawianym kompletnej dokumentacji projektowej, 4) inne dokumenty podpisane przez strony. 34. Nadzór autorski sprawowany będzie przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie uprawnienia, począwszy od dnia rozpoczęcia danego etapu robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do zakończenia czynności odbioru końcowego danego etapu robót. 35. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania czynności nadzoru autorskiego m.in. poprzez pobyt na terenie budowy podczas wykonywania robót budowlanych, a także na każde wezwanie Zamawiającego, przy czym : pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w ciągu realizacji danego etapu robót budowlanych; każdy musi być potwierdzony stosownym protokołem, stanowiącym Załącznik nr 1 do Wzoru umowy. 36. Zamawiający przewiduje, że pierwszy etap robót budowlanych rozpocznie się w roku 2018. Następne etapy inwestycji będą realizowane w latach kolejnych. 37. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 2 lat licząc od daty odbioru końcowego Dokumentacji projektowej. 38. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 39. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 40. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 41. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 42. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 43. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. 44. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6
 
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71420000-8, 71332000-4, 71325000-2, 71244000-0, 71247000-1, 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 30000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Atelier Harmoza Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pomorska 20/2
Kod pocztowy: 81-314
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 29028
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27921
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 42189
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 27.11.2017
Data udostępnienia informacji: 27.11.2017