Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przestrzeni sportowo - rekreacyjnej na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy
Ogłoszenie nr 500050033-N-2017 z dnia 27-10-2017 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przestrzeni sportowo - rekreacyjnej na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 553011-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przestrzeni sportowo - rekreacyjnej na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.57.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest : 1) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Żeglarzy w Gdyni w dzielnicy Oksywie położonej na fragmentach działek gminnych o nr ewidencyjnych 1269, 1270, 1272 obręb 0021 Oksywie, 2) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przestrzeni placu zabaw przy ul. Żeglarzy w Gdyni w dzielnicy Oksywie położonej na fragmentach działek gminnych o nr ewidencyjnych 1269, 1270 obręb 0021 Oksywie, 3) oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 2. W ramach części zamówienia wskazanej w ust.1 pkt.1 i 2 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dzieła w postaci dwóch oddzielnych opracowań, każde zawierające: 1) projekt budowlany wraz z informacją BIOZ w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku zgłoszenia robót budowlanych (w 4 egzemplarzach i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 2) projekt budowlano – wykonawczy (w 5 egzemplarzach i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), 3) kosztorysy inwestorskie (w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej) oraz przedmiary robót (w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx), 4) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (w 3 egzemplarzach i w wersji elektronicznej), 3. Przed przystąpieniem do fazy projektowania, Wykonawca zobowiązany jest wykonać: 1) opinię geotechniczną, która będzie stanowić część każdej dokumentacji projektowej, i w tym celu należy przeprowadzić niezbędne badania nośności gruntu i warunków gruntowo- wodnych terenu przeznaczonego pod projektowaną inwestycję; Przy czym Zamawiający wymaga dokonania odwiertów: a) w co najmniej jednym polu o głębokości minimum 2 m na terenie projektowanej siłowni zewnętrznej, b) co najmniej jednego przez istniejącą konstrukcję boiska (w środkowej części), c) w co najmniej jednym polu o głębokości minimum 2 m na terenie każdego z dwóch istniejących placów zabaw. Opinia geotechniczna musi zawierać m.in. : i) ocenę warunków wodno-gruntowych, ii) dokumentację fotograficzną pobranych próbek, iii) zwięzłą ocenę możliwości wykorzystania istniejącej nawierzchni jako podbudowy pod nową nawierzchnię syntetyczną (poliuretan), iv) wskazówki co do sposobu odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji; 2) inwentaryzację terenu inwestycji, która będzie stanowić część opisową każdej dokumentacji projektowej. Inwentaryzacja powinna zawierać co najmniej: a) zwięzłą ocenę stanu istniejącego terenu przeznaczonego na inwestycję, b) ocenę istniejącego wyposażenia (m.in. kosze, piłkołapy, elementy placu zabaw), c) dokumentację fotograficzną, d) proponowane rozwiązania techniczno-funkcjonalne, e) wskazówki co do odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji, f) wstępną kalkulację kosztów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6
 
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71420000-8, 71332000-4, 71325000-2, 71244000-0, 71247000-1, 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 18300
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Mieczysław Tkaczyk INDOM
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 5
Kod pocztowy: 80-297
Miejscowość: Banino
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 17835
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17835
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22447.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 27.10.2017
Data udostępnienia informacji: 27.10.2017