Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przestrzeni sportowo - rekreacyjnej na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy ŻeglarzyRozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przestrzeni sportowo - rekreacyjnej na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy”.

Wybrano ofertę złożoną przez Mieczysława Tkaczyk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Indom Mieczysław Tkaczyk z siedzibą w Baninie (80-297) przy ul. Ogrodowej 5. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    cena 60% = 60 punktów;
2)    okres rękojmi za wady i gwarancji 20% = 20 punktów;
3)    termin realizacji Dokumentacji projektowych w zakresie opisanym w Rozdziale 3 ust. 4 pkt. 1SIWZ 10% = 10 punktów;
4)    termin realizacji Dokumentacji projektowych w zakresie opisanym w Rozdziale 3 ust. 4 pkt. 2-4 SIWZ 10% = 10 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 17.835,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 09.10.2017
Data udostępnienia informacji: 09.10.2017