Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę obiektów sportowych na terenie SP nr 44 przy ul.Sucharskiego 10 w Gdyni

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę obiektów sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie SP nr 44 przy ul. mjr. Henryka Sucharskiego 10 w dzielnicy Obłuże w Gdyni”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.   Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę wynikająca z art. 24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
2.   Oferty sklasyfikowano następująco (wg  kryterium: kryterium „Cena brutto” 60%, kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji” 20%, kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy boisk zewnętrznych o nawierzchni ze sztucznej  trawy o powierzchni min. 1500 m2” 10%, kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy boisk zewnętrznych o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni min. 400 m2”  10%);
 
3.   Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Mieczysława Tkaczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą INDOM Mieczysław Tkaczyk z siedzibą w Baninie (80-297) przy ul. Ogrodowej 5. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    Cena brutto 60% = 60 punktów
2)    Okres rękojmi za wady i gwarancji 20% = 20 punktów
3)    Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy boisk zewnętrznych o nawierzchni ze sztucznej  trawy o powierzchni min. 1500 m2 10% = 10 punktów
4)    Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy boisk zewnętrznych o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni min. 400 m2  10% = 10 punktów
łączna punktacja oceny oferty = 100,00 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 39.975,00 zł.
 
4.   Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 06 sierpnia 2020 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 31.07.2020
Data udostępnienia informacji: 31.07.2020