Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Spokojnej w Gdyni

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Spokojnej w Gdyni”
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Mieczysława Tkaczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Indom Mieczysław Tkaczyk z siedzibą w Baninie (80-297) przy ul. Ogrodowej 5. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:  
1)    cena 60% = 58,73 punktów;
2)    okres rękojmi za wady i gwarancji 20% = 20 punktów;
3)    Termin realizacji Dokumentacji projektowej, o której mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 1 SIWZ 10% = 10 punktów
4)    Termin realizacji Dokumentacji projektowej, o której mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 2-4 SIWZ 10% = 10 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 98,73 punktów. Cena oferty brutto wynosi 17.466,00 zł.
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin zawarcia umowy na dzień 23 maja 2018 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 17.05.2018
Data udostępnienia informacji: 17.05.2018