Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska rejonie ul. Stolarskiej i ul. Krawieckiej w Gdyni,

Ogłoszenie nr 500209097-N-2018 z dnia 31-08-2018 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej w rejonie ul. Stolarskiej i ul. Krawieckiej w Gdyni, w dzielnicy Obłuże
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak 
Numer ogłoszenia: 601943-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak 
Numer ogłoszenia: 500189773-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574. 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej w rejonie ul. Stolarskiej i ul. Krawieckiej w Gdyni, w dzielnicy Obłuże
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
GCS.DZPI.2710.60.2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego; 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71420000-8 – architektoniczne usługi zagospodarowania terenu; 71332000-4 - geotechniczne usługi inżynieryjne; 71325000-2 - usługi projektowania fundamentów, 71244000-0 - kalkulacja kosztów, monitoring kosztów; 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi; 71248000-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją. 2. Przedmiotem zamówienia jest : 1) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy boiska o nawierzchni poliuretanowej w rejonie ul. Stolarskiej i ul. Krawieckiej w Gdyni, w dzielnicy Obłuże, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomości o nr ewidencyjnych 1767, 1766 i 1857 – obręb 0020 Obłuże (zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 (ID. 220) ,,Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej pomiędzy ul. Stolarską i Krawiecką z małą infrastrukturą” (https://bo.gdynia.pl/?mod=project2017&path=220), 2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej. 3. W ramach części zamówienia wskazanej w ust. 2 pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dzieła w postaci: 1) projektu budowlanego wraz z informacją BIOZ w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 2) projektu budowlano – wykonawczego (w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), 3) kosztorysów inwestorskich (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej) oraz przedmiarów robót (w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx), 4) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), 5) analizy nawierzchni sportowych projektowanego obiektu, na podstawie minimum 3 kart technicznych wybranego rodzaju nawierzchni sportowej wraz z załączeniem analizowanych kart technicznych. W przypadku braku możliwości przedłożenia kart technicznych nawierzchni Wykonawca dołączy do analizy stosowne wyjaśnienie, zwanych dalej łącznie „Dokumentacją projektową”. 4. Przed przystąpieniem do fazy projektowania, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach dokumentacji, o której mowa w ust 2 pkt 1: 1) opinię geotechniczną, która będzie stanowić część dokumentacji projektowej i w tym celu należy przeprowadzić niezbędne badania nośności gruntu i warunków gruntowo – wodnych terenu przeznaczonego pod projektowaną inwestycję; Przy czym Zamawiający wymaga dokonania odwiertów w co najmniej dwóch polach o głębokości min. 2 m na terenie projektowanego boiska, 2) opinia geotechniczna musi zawierać m.in.: a) określenie kategorii geotechnicznej, b) ocenę warunków wodno – gruntowych, c) dokumentację fotograficzną pobranych próbek, d) ocenę możliwości posadowienia obiektu, e) wskazówki co do sposobu odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji, 3) inwentaryzację terenu inwestycji, która będzie stanowić część opisową dokumentacji projektowej. Inwentaryzacja powinna zawierać co najmniej: a) zwięzłą ocenę stanu istniejącego terenu przeznaczonego na inwestycję, b) ocenę istniejących elementów, c) inwentaryzację zieleni jeśli zachodzi uzasadnione możliwość wystąpienia kolizji inwestycji z istniejącym zagospodarowaniem zieleni, d) dokumentację fotograficzną, e) proponowane rozwiązania techniczno - funkcjonalne, f) wskazówki co do odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji. 5. W związku z tym, iż Dokumentacja projektowa:  stanowić będzie podstawę do wszczęcia procedury zgłoszenia robót budowlanych,  stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót nią objętych, przedmiot zamówienia musi zostać wykonany: 1) na mapie zasadniczej do celów informacyjnych zgodnie z warunkami i założeniami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wzorze umowy, 2) zgodnie z warunkami i założeniami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wzorze umowy, 3) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności: a) projektowany obiekt winien spełniać wymogi stawiane dla obiektów sportowych o nawierzchni poliuretanowej, oraz być przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w związku z czym musi być wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 10740/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni. Zamawiający dostarczy Wykonawcy zarządzenie w dniu podpisania Umowy, b) wszelkie wyposażenie obiektu musi być zgodne z aktualnymi normami oraz posiadać certyfikaty i atesty, c) wszelkie wyposażenie obiektu musi być zgodne z aktualnymi normami oraz spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, 4) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz zgodna z obowiązującymi normami, 5) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, 6) zgodnie z warunkami i założeniami określonymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nr 206 dla części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ul. Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej, i Benisławskiego – Uchwała nr XXXIII/837/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 roku. 6. Opis techniczny, będący elementem projektu budowlanego, powinien zawierać co najmniej następujące dane: 1) podstawę opracowania, 2) cel i zakres opracowania, 3) materiały wyjściowe do opracowania, 4) rodzaj i skalę przedsięwzięcia, 5) lokalizację, 6) stan istniejący wraz z dokumentacją zdjęciową zawierający dane liczbowe i układ przestrzenno-funkcjonalny, istniejące rozwiązania techniczno-materiałowe, 7) istniejące warunki gruntowe, 8) dojazd na plac budowy i zastosowanie niezbędnego sprzętu, 9) opis prac rozbiórkowych, demontażowych, ich przebieg, etapy rozbiórek – postępowanie z odpadami, 10) opis robót ziemnych wraz ze wskazaniem ich prowadzenia i za pomocą jakiego sprzętu, 11) wymagania i warunki odbioru kolejnych etapów robót i odbioru końcowego, 12) opis stanu projektowanego: a) lokalizacja, b) dane liczbowe zakresu prac (ilości), c) układ przestrzenno-funkcjonalny, d) rozwiązania techniczne, e) sposób wykonania kolejnych etapów robót, f) opis zadania zawierający m. in.: określające minimalne parametry, opis wymaganych dokumentów potwierdzających jakość nawierzchni, elementy dodatkowe jak wyposażenie w sprzęt sportowy, g) rozwiązania materiałowe w tym m.in. rodzaj i skład nawierzchni, frakcja kruszyw rodzaj i klasa betonów fundamentów, rodzaje prefabrykatów, rodzaj zbrojenia wraz z warunkami do spełnienia, wyposażenie wraz rodzajami zabezpieczenia antykorozyjnego, rodzaje wykończenia, h) wykaz zbrojenia, i) specyfikacje materiałów, j) wymagania dotyczące podłoża gruntowego i sposób jego wykonania, k) rozwiązania dotyczące zagospodarowania wód deszczowych, l) rysunki: plan stanu istniejącego, plan sytuacyjny nowo projektowany wraz z czytelną legendą i opisem, przekroje wszystkich nawierzchni, szczegółowe rysunki z przekrojem. 7. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do uzyskania w szczególności: 1) warunków technicznych od gestorów sieci (jeżeli dotyczy), 2) mapy zasadniczej do celów informacyjnych uzyskanej z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej swoim zakresem cały obszar objęty przedmiotem zamówienia, 3) wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i sprawdzenia stanu prawnego gruntów na terenie objętym projektowaniem, 4) inwentaryzacji zieleni ze wskazaniem niezbędnych wycinek drzew i krzewów wchodzących w kolizja z inwestycją lub ze względu na ich zły stan zdrowotny, uzgodnionej z odpowiednimi jednostkami (jeżeli dotyczy), 5) zezwoleń na usunięcia drzew i krzewów (jeżeli dotyczy), 6) kompletu uzgodnień (w szczególności dotyczące dojazdu do placu budowy), opinii, postanowień i decyzji administracyjnych wymaganych do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych. 8. Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany będzie do dokonywania wszelkich ustaleń z Zamawiającym, w szczególności dotyczących zastosowań materiałów wraz z przedstawieniem wstępnej kalkulacji kosztów zadania. 9. W przypadku braku dojazdu do placu budowy wykonawca ma obowiązek zaprojektować możliwość drogi dojazdowej. 10. Wykonawca oraz osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadająca uprawnienia do projektowania w wymaganej specjalności, na etapie projektowania zobowiązani będą do udzielania na życzenie Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień związanych z przedstawionymi rozwiązaniami, a także do uczestniczenia w dodatkowych spotkaniach i debatach nad projektem. 11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach dokumentacji projektowej o której mowa w ust. 3 pkt 5 analizy rynku nawierzchni sztucznych sportowych poliuretanowych i przedstawienia Zamawiającemu. Analiza powinna zawierać opracowanie i porównanie parametrów nawierzchni sportowej poliuretanowej wykonane na podstawie co najmniej 3 kart technicznych, które spełniają założenia projektu i wymagania Zamawiającego wraz załączonymi kartami technicznymi. 12. Dokumentacja projektowa wykonana będzie w wersji elektronicznej umożliwiającej jej otworzenie w powszechnie dostępnych programach nie wymagających wykupienia dodatkowej licencji, za wyjątkiem plików z rozszerzeniem dwg. 13. Założenia projektowe do Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują: 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu, 2) przygotowanie drogi dojazdowej, 3) rozebranie obrzeży , wywóz i utylizacja, 4) demontaż istniejącego wyposażenia oraz ogrodzenia i jego utylizacja, 5) wykonanie robót ziemnych i korytowania, wywóz nadmiaru urobku i utylizacja 6) wyznaczenie boiska o wymiarach około 18 x 35 m 7) wykonanie obramowania z obrzeży zgodnie z przepisami prawnymi, normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 8) wykonanie warstw podbudowy boiska zgodnie z przepisami prawnymi, normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 9) wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej zgodnej z normą PN-EN 14877:2014-02 boiska o powierzchni około 630 m2 złożonej z kilku warstw, z przeznaczeniem do uprawiania koszykówki i piłki nożnej, 10) wykonanie logo Gdynia Sport w kole środkowym boiska; logo jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego http://gdyniasport.pl/logo/, 11) wykonanie wyposażenia w sprzęt sportowy w postaci: a) dostawy i montażu dwóch nowoczesnych stalowych bramek, z siatkami, montowanych w fundamentach blokowych, posiadających atest lub certyfikat bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 748+A1:2018-04, b) dwóch koszy do piłki koszykowej o konstrukcji stalowej ocynkowanej, o wymiarach wysięgu 1650 mm, tablicy 1600 x 1100 mm i wysokości montażowej obręczy nad płaszczyzną nawierzchni 3,05 m, montowanych w fundamentach blokowych, z tablicami kratowymi, z siatkami łańcuchowymi, montowanych przy liniach bocznych boiska, posiadających atest lub certyfikat bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1270:2006 12) wykonanie wyposażenia w elementy małej architektury w postaci: a) dostawy i montażu tablicy z regulaminem korzystania z boiska, b) dostawy i montażu ławek – 4 szt. c) dostawy i montażu kosze na śmieci – 2 szt. d) dostawy i montażu wieszaki na ubrania – 2 szt. 13) dostawa i montaż piłkochwytów i ogrodzenia, 14) wykonanie utwardzenia terenu w celu dostępu do boiska (nawierzchnia jezdna), 15) demontaż drogi dojazdowej, 16) uporządkowanie terenu wokół boiska w odległości do 2 m od krawędzi boiska. 17) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. Zakres rozwiązań projektowych musi być zgodny z wnioskiem dostępnym na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego ID. 220 https://bo.gdynia.pl/?mod=project2017&path=220. 14. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 13 pkt 9 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) mieć jednolity kolor – kolor zostanie ustalony z trakcie realizacji umowy z Zamawiającym przy dokonaniu analizy cen poszczególnych kolorów, 5) być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02, 6) posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta, 7) posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 8) posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, 9) spełniać następujące parametry techniczne: a) wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,5 N/mm2, b) wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 50 %, c) odporność na ścieranie w aparacie Tabera ≤ 2 g, 15. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w Dokumentacji projektowej obowiązku umieszczenia przez podmioty wykonujące roboty budowlane logo Gdynia Sport na tablicy informacyjnej z regulaminem. Logo Gdynia Sport musi być zgodne ze wzorem submarki zawartej w Księdze znaku promocyjnego Gdynia moje miasto, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 4037/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie akceptacji zasad używania znaku promocyjnego „Gdynia Moje Miasto” we wszystkich działaniach promocyjnych i informacyjnych Miasta Gdyni. 16. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w następujących terminach: 1) Opinię geotechniczną oraz kompletną dokumentację projektową, o której mowa w ust. 3 pkt 1) w terminie wskazanym w ofercie przez Wykonawcę (jednak nie dłuższym niż 50 dni) od daty zawarcia umowy, 2) pozostała kompletną dokumentację projektową, o której mowa w ust. 3 pkt 2) - 5) – w terminie wskazanym w ofercie przez Wykonawcę (nie dłuższym jednak niż 65 dni) od dnia zawarcia umowy. Przekazanie dokumentacji zostanie każdorazowo potwierdzone na piśmie. 17. Przekazując dokumentację o której mowa w ust. 16 pkt 2) Wykonawca zobowiązany jest złożyć i załączyć oświadczenie, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.) jako projektant projektu budowlanego inwestycji oświadcza, iż projekt sporządzono zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, w tym z zasadami wiedzy technicznej, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi, polskim Normami i normatywami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i może być skierowany do realizacji. 18. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę danej części Dokumentacji projektowej zobowiązany jest sprawdzić zgodność z umową dostarczonej przez Wykonawcę danej części Dokumentacji projektowej. Po sprawdzeniu strony sporządzą protokół odbioru danej części Dokumentacji projektowej. 19. W trakcie czynności odbiorowych, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do danej części Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania jej poprawek i uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jednakże brak w przekazanej przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust 3 pkt. 1 niezbędnych uzgodnień wymaganych do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych nie powoduje przedłużenia terminu określonego w ust 16 pkt 1. Po dostarczeniu przez Wykonawcę uzupełnionej i poprawionej danej części Dokumentacji projektowej, strony sporządzą protokół odbioru danej części Dokumentacji projektowej. 20. Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru bez uwag stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za daną część wykonania Dokumentacji projektowej. 21. Wykonawca zobowiązany będzie w okresie gwarancji i rękojmi za wady do dokonywania bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia: 1) niezbędnych uzupełnień Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3pkt 1) - 5) w trakcie i w celu uzyskiwania zgłoszenia robót budowlanych oraz 2) odpowiadania na zapytania do Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1) - 5) Wykonawców występujących w postępowaniu/ach dotyczącym/ch wykonania robót objętych Dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 3 pkt 1) - 5). 22. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi za wady zobowiązany będzie do dokonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z Ustawą. Zamawiający przewiduje maksymalnie dwie aktualizacje każdego kosztorysu. W związku z powyższym Wykonawca potwierdza, że wynagrodzenie, określone w umowie obejmuje koszt ewentualnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich. 23. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej z chwilą odbioru przez Zamawiającego danej części Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, w zakresie: 1) powielania wszelką techniką bez zgody autora, 2) rozpowszechniania i udostępniania dokumentacji w celach związanych z inwestycją dla której została wykonana, w tym w szczególności udostępniania w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz podmiotom wykonującym roboty objęte projektem, 3) zamieszczania na swoich materiałach informacyjno-reklamowych, w tym stronie internetowej w celach informacyjno-promocyjnych, 4) Wykonawca zobowiązany będzie przenieść na Zamawiającego uprawnienie do wykonywania autorskich praw zależnych do Dokumentacji projektowej o której mowa w ust. 3 pkt 1)-5). 24. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania modernizacji Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1) - 5) wyłącznie przez osoby uprawnione. Po dokonaniu modernizacji Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za powstały w ten sposób projekt. 25. Dokumentacja projektowa nie może być wykorzystywana dla potrzeb innych inwestycji niż ta, dla potrzeb której została wykonana. 26. Wykonawca we wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy powinien kontaktować się bezpośrednio i wyłącznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego w umowie lub Dyrektorem Gdyńskiego Centrum Sportu. 27. Wykonawca zobowiązuje się stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego sprawować nadzór autorski nad robotami budowlanymi, dla których Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 pkt 1) -5) została wykonana. 28. Wykonawca, w trakcie realizacji budowy w ramach wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego określonego w § 9 ust. 2 wzoru umowy : 1) ma prawo wstępu na teren budowy, 2) stwierdza zgodności realizacji robót budowlanych z projektem, 3) wprowadza i opiniuje rozwiązania zamienne w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej; w zakresie obowiązku uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego, w stosunku do przewidzianych w projekcie, Wykonawca dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, przyznając mu charakter istotnego bądź nieistotnego. Wykonawca zamieszcza w projekcie budowlanym odpowiednie informacje dotyczące odstąpienia oraz w przypadku zmian powodujących istotne zmiany w projekcie sporządza projekt zamienny, dokonuje jego uzgodnienia; 4) wyjaśniania wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym między innymi: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na Dokumentację projektową, o której mowa w ust. 3 pkt 1) - 5), 5) dokonuje zmian rozwiązań projektowych na żądanie Zamawiającego, 6) poprawia błędy projektowe, 7) bierze udział w naradach, odbiorach robót zanikowych oraz końcowym odbiorze zadania. 8) z każdorazowego pobytu na budowie sporządza protokół, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Wzoru umowy. 29. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego w sposób nie powodujący powstania przeszkód czy opóźnień w realizacji robót budowlanych, dla których powstała Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 pkt 1) - 5) w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności, o których mowa w ust. 31 pkt 3 do 6 w terminie 24 godzin od dnia wezwania przez Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 30. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1) - 5) w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. 31. Zmiany rozwiązań projektowych do Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1) - 5) będą wprowadzane w szczególności w postaci: 1) stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1) - 5), 2) rysunków zamiennych, 3) nowych projektów wraz ze stosownym opisem, w takim przypadku tak powstała Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 pkt 1) - 5) musi odpowiadać wszystkim wymaganiom stawianym kompletnej dokumentacji projektowej, 4) innych dokumentów podpisanych przez strony. 32. Nadzór autorski sprawowany będzie przez osobę/y posiadającą/ce odpowiednie uprawnienia, począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do zakończenia czynności odbioru końcowego robót. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania czynności nadzoru autorskiego m.in. poprzez pobyt na terenie budowy podczas wykonywania robót budowlanych, a także na każde wezwanie Zamawiającego, przy czym : pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w tygodniu w ciągu realizacji robót budowlanych; każdy musi być potwierdzony stosownym pismem. 33. Zamawiający przewiduje, że roboty budowlane rozpoczną się w roku 2018. 34. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 2 lat licząc od daty odbioru końcowego Dokumentacji projektowej. 35. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 36. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 37. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 38. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 39. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 40. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71420000-8, 71332000-4, 71325000-2, 71244000-0, 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówieniaWartość bez VAT 18300.00 
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACHLiczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
Nazwa wykonawcy: Mieczysław Tkaczyk Indom 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 5 
Kod pocztowy: 80-297 
Miejscowość: Banino 
Kraj/woj.: pomorskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13776.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13776.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 42435.00 
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 31.08.2018
Data udostępnienia informacji: 31.08.2018