Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Adm. Unruga w Gdyni

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Adm. Unruga w Gdyni”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Adm. Unruga w Gdyni.
 
Uzasadnienie
W czasie czynności otwarcia ofert w dniu 09 grudnia 2019 roku o godz. 10:00 pominięto, skutecznie złożoną przed terminem składania ofert, ofertę Wykonawcy Vitaro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 30/63.
W sytuacji gdy mimo skutecznego doręczenia oferty przez Wykonawcę Zamawiającemu w wyznaczonym czasie, doszło do jej pominięcia w trakcie terminowej czynności otwarcia wszystkich ofert (brak podania do publicznej wiadomości – odczytania nazwy, adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny oferty i innych elementów wymienionych w art. 86 ust. 4 Ustawu), powoduje, że postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, która to wada uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Otwarcie ofert jest czynnością faktyczną, jednokrotną, która nie może zostać powtórzona w danym postępowaniu, co w konsekwencji oznacza, że brak publicznego otwarcia ofert stanowi wadę tego postępowania, które wywiera istotny wpływ na umowę. Tego typu nieusuwalna wada istnieje zawsze, niezależnie od tego czy oferta, która nie została publicznie otwarta jest ofertą najdroższą czy też plasuje się wyżej w rankingu kryteriów oceny ofert” (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2016 r., sygn. akt KIO 1069/16).
 
Wobec powyższego Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Adm. Unruga w Gdyni gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Każda inna decyzja Zamawiającego niż unieważnienie powyższego postępowania prowadziłaby do naruszenia art. 7 Ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 10.12.2019
Data udostępnienia informacji: 10.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.12.2019 10:31 Korekta Maciej Zaborski