Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skateparku betonowego w rejonie ulic Wagnera i Chwarznieńskiej w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skateparku betonowego wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ulic Wagnera i Chwarznieńskiej w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skateparku betonowego wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ulic Wagnera i Chwarznieńskiej w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9322d3ba-adcc-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032865/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.7 Dokumentacja projektowa - Budowa edukacyjnego parku sportowego dla dzieci i młodzieży przy rondzie obok osiedla Chwarzno-Polanki
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00098519
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2715.4.2023
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
1) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy skateparku wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ulic Wagnera i Chwarznieńskiej w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomość o nr ewidencyjnym 584 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino, na podstawie wniosku złożonego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 (ID. 2021/CHW/0006); https://gdynia.zetwibo.pl/projekt/1433;
2) pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne
71325000-2 - Usługi projektowania fundamentów
71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 63222,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 63222,00 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 63222,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Studio Alex Ludka-Sulima Pikiel sp.j.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369655376
7.3.4) Miejscowość: Straszyn
7.3.6.) Województwo: pomorskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-16
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 63222,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni
SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE
Termin realizacji zamówienia:
1) Opinię geotechniczną, o której mowa w ust. 4 pkt 1 OPZ stanowiący załącznik nr 4 do SWZ oraz rysunek koncepcyjny zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 4 pkt 4 OPZ stanowiący załącznik nr 4 do SWZ - należy wykonać w terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy,
2) Inwentaryzację zieleni wraz z gospodarka drzewostanem, o której mowa w ust. 4 pkt 3 OPZ stanowiący załącznik nr 4 do SWZ należy wykonać w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy,
3) Aktualną mapę do celów projektowych wraz z kompletną dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 2 pkt. 1-4 OPZ stanowiący załącznik nr 4 do SWZ - należy wykonać w terminie 140 dni od dnia zawarcia umowy,
4) Pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej – od dnia przekazania terenu budowy kierownikowi budowy do dnia odbioru końcowego robót budowlanych,
5) Kompletną dokumentacją projektową objętą prawem opcji, o której mowa w ust. 3 pkt. 1-4 OPZ stanowiący załącznik nr 4 do SWZ - należy wykonać w terminie 100 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o realizacji prawa opcji,
6) Pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej objętej prawem opcji – od dnia przekazania terenu budowy kierownikowi budowy do dnia odbioru końcowego robót budowlanych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 16.02.2023
Data udostępnienia informacji: 16.02.2023
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.03.2023 10:26 Aktualizacja treści Tomasz Klein