Wykonanie dokumentacji projektowej budowy siłowni zewnętrznej na terenie ZSO nr 7 przy ul. A. Dickmana

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Mieczysława Tkaczyk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Indom Mieczysław Tkaczyk z siedzibą w Baninie (80-297) przy ul. Ogrodowej 5. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:  
1)    cena 60% = 60 punktów;
2)    okres rękojmi za wady i gwarancji 25% = 25 punktów;
3)    Doświadczenie  osoby skierowanej do  w realizacji zamówienia 15% = 15 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 9.717,00 zł.
 
2.    Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin zawarcia umowy na dzień 21 sierpnia 2018 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 14.08.2018
Data udostępnienia informacji: 14.08.2018