Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obiektów sportowych wraz z infrastrukturą na terenie przy ul. Skarbka w Gdyni

Ogłoszenie nr 510159112-N-2020 z dnia 25-08-2020 r.

Gdyńskie Centrum Sportu: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obiektów sportowych wraz z infrastrukturą na terenie przy ul. Skarbka w Gdyni, dzielnica Pustki Cisowskie – Demptowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 567243-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): http://gdyniasport.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obiektów sportowych wraz z infrastrukturą na terenie przy ul. Skarbka w Gdyni, dzielnica Pustki Cisowskie – Demptowo
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2711.33.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 1) 71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego; 2) 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 3) 71420000-8 – architektoniczne usługi zagospodarowania terenu; 4) 71332000-4 - geotechniczne usługi inżynieryjne; 5) 71325000-2 - usługi projektowania fundamentów, 6) 71244000-0 - kalkulacja kosztów, monitoring kosztów; 7) 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi; 8) 71248000-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją. 2. Przedmiotem zamówienia jest : 1) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy obiektów sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie przy ul. Skarbka w Gdyni, dzielnica Pustki Cisowskie – Demptowo, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomości o nr ewidencyjnych: 1313, 1351, 1373, 1285, 1315, 1489, 1491 obręb 0024 Pustki Cisowskie, w zakresie: a) Na podstawie wniosku wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 (ID 2017/85) „Miejsce dla wszystkich – etap 2 - kontynuacja zwycięskiego projektu BO z 2015 r. Teren zabawy, sportu i rekreacji przy ul. Skarbka (teren po d. Domu Dziecka w Gdyni-Demptowie (https://bo.gdynia.pl/?mod=project2017&path=85), w zakresie budowy/dostawy: a.1) Boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy o powierzchni minimum 400 m2 wraz z infrastrukturą i wyposażeniem oraz piłkochwytami; a.2) Placu street workout o nawierzchni bezpiecznej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w zestawy sprawnościowe; a.3) Uzupełnienia istniejącej siłowni zewnętrznej o dodatkowe 3 urządzenia wraz z wykonaniem nawierzchni; a.4) Urządzeń placu zabaw, w szczególności zjazdu linowego dla dzieci i młodzieży - tzw. tyrolki oraz ścianki wspinaczkowej wraz z wykonaniem nawierzchni; b) Boiska wielofunkcyjnego o powierzchni minimum 100 m2 o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki wraz z infrastrukturą i wyposażeniem oraz piłkochwytami; c) Stołów do gry w szachy i chińczyka oraz stołu do gry w tenisa wraz z nawierzchnią; d) Boiska do gry w boule; e) Placu zabaw w zakresie montażu dodatkowych urządzeń placu zabaw, w szczególności huśtawki bocianie gniazdo, piaskownicy integracyjnej wraz z wykonaniem nawierzchni; f) Ścieżki o nawierzchni stanowiącej tor do nauki jazdy np. na rowerze; g) Ciągów pieszych; h) Elementów małej architektury, w szczególności ławek, stojaków rowerowych i koszy na odpady; i) Rozbiórki części istniejącego boiska betonowego, j) Rozbiórki istniejącego ogrodzenia, k) Nowych nasadzeń roślinności wysokiej i niskiej, m.in. drzew i krzewów, l) Systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z obiektów na terenie inwestycji; m) Oświetlenia sportowego boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego; n) Oświetlenia ciągów pieszych oraz toru do nauki jazdy, 2) pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej. 3. W ramach części zamówienia wskazanej w ust. 2 pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dzieła w postaci: 1) projektu budowlanego wielobranżowego (w szczególności branża architektoniczno-budowlana, sanitarna, elektryczna) wraz z informacją BIOZ dla obiektów wymienionych w ust. 2 pkt 1, przygotowanego w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku zgłoszenia robót budowlanych (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 2) analizy dostępnych na rynku rodzajów nawierzchni, w tym nawierzchni sportowych możliwych do zastosowania na terenie inwestycji, w szczególności dla obiektów wymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. a tiret a.1-a.4, lit. b-g, 3) dla obiektów wymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. a1-k: a) projektu wykonawczego branży architektoniczno-budowlanej (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg); b) kosztorysu inwestorskiego (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath) oraz przedmiaru robót (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath), c) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), 4) dla obiektów wymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. l: a) projektu wykonawczego branży sanitarnej (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg); b) kosztorysu inwestorskiego (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath) oraz przedmiaru robót (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath), c) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), 5) dla obiektów wymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. m-n: a) projektu wykonawczego branży elektrycznej (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg); b) kosztorysu inwestorskiego (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath) oraz przedmiaru robót (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath), c) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), zwanych dalej łącznie „Dokumentacją projektową”. 4. Jako prawo opcji - w przypadku kolizji z istniejącą siecią teletechniczną - Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dzieła w postaci projektu przebudowy sieci teletechnicznej na podstawie wytycznych wydanych przez Orange Polska S. A. nr 2344/TTISIOU/P/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r., stanowiących Załącznik nr 20 do SIWZ, obejmującego: 1) projektu budowlanego branży teletechnicznej wraz z informacją BIOZ, przygotowanego w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku zgłoszenia robót budowlanych (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 2) projektu wykonawczego branży teletechnicznej (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), 3) kosztorysu inwestorskiego (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath) oraz przedmiaru robót (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath), 4) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej). 5. Skorzystanie z prawa opcji jest zależne od konieczności przebudowy sieci teletechnicznej w przypadku braku możliwości uniknięcia kolizji. Wykonawca, na podstawie przygotowanej koncepcji, opinii, uzgodnień lub własnej wiedzy uzna, że uniknięcie kolizji jest niemożliwe i konieczna jest przebudowa sieci, poinformuje o tym pisemnie Zamawiającego oraz uargumentuje swoje stanowisko. Zamawiający przeanalizuje przedstawione informacje oraz w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę powyższej informacji, powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. 6. Przed przystąpieniem do fazy projektowania, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1: 1) opinię geotechniczną, która będzie stanowić część projektu budowlanego wielobranżowego, o której mowa w ust. 3 pkt 1, i w tym celu należy przeprowadzić niezbędne badania nośności gruntu i warunków gruntowo-wodnych terenu przeznaczonego pod projektowaną inwestycję, przy czym Zamawiający wymaga dokonania odwiertów w co najmniej dziesięciu punktach o głębokości minimum 2 m na całym terenie objętym projektowaniem, rozłożonych równomiernie w formie siatki. Odległość miedzy poszczególnymi punktami siatki nie może być większa niż 30 m. Opinia geotechniczna musi zawierać m.in.: a) określenie kategorii geotechnicznej, b) ocenę warunków wodno-gruntowych, c) dokumentację fotograficzną pobranych próbek, d) ocenę możliwości posadowienia obiektów, e) wskazówki co do sposobu odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji; 2) inwentaryzację terenu inwestycji, która będzie stanowić część opisową dokumentacji projektowej. Inwentaryzacja powinna zawierać co najmniej: a) zwięzłą ocenę stanu istniejącego terenu przeznaczonego na inwestycję, b) inwentaryzację i ocenę zieleni, c) szczegółową dokumentację fotograficzną, d) proponowane rozwiązania techniczno-funkcjonalne, 3) Propozycję zagospodarowania terenu wraz z koncepcją zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie inwestycji sporządzonej na podstawie: - wykonanej opinii geotechnicznej, - mapy do celów projektowych, - wytycznych, opinii oraz warunków technicznych stanowiących załączniki do SIWZ, w szczególności załącznik nr 16 do SIWZ, Wykonawca przedstawi ww. koncepcję Zamawiającemu w terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy (1 egzemplarz w wersji papierowej i w wersji elektronicznej *pdf), która będzie przedstawiać w szczególności: a) rozmieszczenie obiektów na terenie inwestycji wymienionych w ust. ust.2 pkt.1 lit. a1-k, lit. m-n, b) bilans wód opadowych z terenu inwestycji, c) najkorzystniejszy system zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie inwestycji w formie schematu sieci deszczowej i/lub rozmieszczeniem urządzeń wodnych, Koncepcję sposobu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie inwestycji należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający pisemnie zatwierdzi koncepcję w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia jej przekazania przez Wykonawcę. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę w zatwierdzonej koncepcji przez Zamawiającego urządzeń wodnych jako części systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych zlokalizowanych na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnych: 1313 obręb 0024 Pustki Cisowskie. Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić operat wodnoprawny zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2020. poz. 310 z późn. zm.). Zamawiający na podstawie sporządzonego operatu wodnoprawnego wystąpi o pozwolenie wodnoprawne do Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 7. W związku z tym, iż Dokumentacja projektowa: - stanowić będzie podstawę do wszczęcia procedury zgłoszenia robót budowlanych; - stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót nią objętych, przedmiot zamówienia musi zostać wykonany: 1) na mapie do celów projektowych zgodnie z warunkami i założeniami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i umowie, 2) zgodnie z wydanymi przez Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) opiniami nr GD.RPU.502.2019.HM z dnia 4 listopada 2019 r. oraz nr GD.RPU.434.4.2020.HM z dnia 16 stycznia 2020 r., stanowiącymi załączniki nr 13, 14 do SIWZ; 3) zgodnie z wydaną przez Urząd Miasta Gdyni opinią nr UIU.7011.598.2019.RL z dnia 8 stycznia 2020 r. w zakresie dojazdu do inwestycji, stanowiącą załącznik nr 15 do SIWZ; 4) zgodnie z wydanymi przez Urząd Miasta Gdyni warunkami technicznymi nr UIU.7010.2.108.2019.MK(ZDiZ-IK) z dnia 24 stycznia 2020 r. w zakresie odwodnienia terenu inwestycji, stanowiącymi załącznik nr 16 do SIWZ; 5) zgodnie z wydanymi przez Urząd Miasta Gdyni warunkami technicznymi nr UIU.7010.3.33.2019.JR z dnia 30 stycznia 2020 r. w zakresie oświetlenia, stanowiącymi załącznik nr 17 do SIWZ; 6) zgodnie z wydanymi przez Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o. o. w Gdyni wytycznymi nr TT-720-Gd-46922/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r., stanowiącymi załącznik nr 18 do SIWZ; 7) zgodnie z pismem Energa Operator SA nr EOP-31MMD-000004-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. dotyczące sposobu uzgadniania na wypadek kolizji z siecią elektroenergetyczną, stanowiącym załącznik nr 19 do SIWZ; 8) zgodnie z wytycznymi Orange Polska S. A. nr 2344/TTISIOU/P/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r., stanowiącym załącznik nr 20 do SIWZ; 9) zgodnie z pismem Energa Oświetlenie Sp. z o. o. nr EOŚ-396/UP-S-RZ/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r., stanowiącym załącznik nr 21 do SIWZ; 10) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności: a) projektowany obiekt winien spełniać wymogi stawiane dla obiektów sportowych oraz być przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w związku z czym musi być wykonany zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696) oraz z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 10740/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni. Zarządzenie dostępne jest na stronie: http://www.zdiz.gdynia.pl/dokumenty/ud/standardy.pdf 11) wszelkie wyposażenie obiektu musi być zgodne z aktualnymi normami oraz posiadać certyfikaty i atesty; 12) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1129) , rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389) oraz zgodna z obowiązującymi normami; 13) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności z art. 29 ustawy dotyczącym zasad opisywania przedmiotu zamówienia: Wykonawca nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 8. Opis techniczny, będący elementem projektu budowlanego, powinien zawierać co najmniej następujące dane: 1) podstawę opracowania, 2) cel i zakres opracowania, 3) materiały wyjściowe do opracowania, 4) rodzaj i skalę przedsięwzięcia, 5) lokalizację, 6) stan istniejący wraz z dokumentacją zdjęciową zawierający dane liczbowe i układ przestrzenno-funkcjonalny, istniejące rozwiązania techniczno-materiałowe, 7) istniejące warunki gruntowe, 8) dojazd na plac budowy i zastosowanie niezbędnego sprzętu, 9) opis prac rozbiórkowych, demontażowych, ich przebieg, etapy rozbiórek – postępowanie z odpadami, 10) opis stanu projektowanego, w szczególności przyjęte rozwiązania techniczne oraz sposób wykonania kolejnych etapów robót, 11) opis robót ziemnych wraz ze wskazaniem ich prowadzenia i za pomocą jakiego sprzętu, 12) wymagania i warunki odbioru kolejnych etapów robót i odbioru końcowego, 13) opis stanu projektowanego : a) lokalizacja, b) dane liczbowe zakresu prac, ilości, c) układ przestrzenno-funkcjonalny, d) rozwiązania techniczne, e) sposób wykonania kolejnych etapów robót, f) opis zadania zawierający miedzy innymi: określające minimalne parametry, opis wymaganych dokumentów potwierdzających jakość nawierzchni, elementy dodatkowe jak wyposażenie w urządzenia i elementy małej architektury; g) rozwiązania materiałowe w tym min. rodzaj i skład nawierzchni, frakcja kruszyw, rodzaj i klasa betonów fundamentów, rodzaj traw, rodzaj ziemi, rodzaje prefabrykatów, rodzaj zbrojenia wraz z warunkami do spełnienia, wyposażenie wraz rodzajami zabezpieczenia antykorozyjnego, rodzaje wykończenia; h) wykaz zbrojenia, i) specyfikacje materiałów, j) wymagania dotyczące podłoża gruntowego i sposób jego przygotowania, k) rozwiązania dotyczące zagospodarowania wód deszczowych, l) rysunki: plan stanu istniejącego, plan sytuacyjny nowo projektowany wraz legendą czytelną z opisem, przekroje poprzeczne i podłużne nawierzchni projektowanej wraz z otaczającym terenem w tym szczegółowe rysunki połączeń nawierzchni projektowanej z nawierzchnią istniejącą oraz szczegółowe rysunki montażu urządzeń do nawierzchni. 9. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do uzyskania w szczególności: 1) aktualnej mapy do celów projektowych obejmującej swoim zakresem cały obszar objęty przedmiotem zamówienia, wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie przez podmiot posiadający niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (o treści obejmującej min. elementy wskazane w § 6 w/w rozporządzenia), 2) warunków technicznych od gestorów sieci - jeżeli dotyczy, 3) wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i sprawdzenia stanu prawnego gruntów na terenie objętym projektowaniem, 4) inwentaryzacji zieleni ze wskazaniem niezbędnych wycinek drzew i krzewów wchodzących w kolizje z inwestycją lub ze względu na ich zły stan zdrowotny, uzgodnionej z odpowiednimi jednostkami, 5) zezwoleń na usunięcia drzew i krzewów - jeżeli dotyczy, 6) decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla całego zakresu inwestycji, w szczególności dla oświetlenia i odwodnienia terenu, która będzie podstawą do przeprowadzenia procedury wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, 7) warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w zakresie źródła zasilania dla projektowanego oświetlenia sportowego. Ponadto, zgodnie z wydanymi przez Urząd Miasta Gdyni warunkami technicznymi nr UIU.7010.3.33.2019.JR z dnia 30 stycznia 2020 r. w zakresie oświetlenia, stanowiącymi załącznik nr 17 do SIWZ, oświetlenie ciągów pieszych należy zasilić bezpośrednio oddzielnym obwodem z MSP Skarbka zlokalizowanej w okolicach stacji transformatorowej T-2091. Ww. stacja transformatorowa znajduje się na działce nr 1491 obręb Pustki – Cisowskie, która nie jest we władaniu Gminy Miasta Gdyni. W związku z powyższym, należy również uzyskać zgodę właściciela działki na poprowadzenie kabla. Niemożliwe jest podłączenie oświetlenia sportowego do źródła zasilania oświetlenia ciągów pieszych. W przypadku konieczności wykonania podłączenia zasilania oświetlenia sportowego w energię elektryczną poza działkami wymienionymi w SIWZ, niezbędne będzie wykonanie nowej mapy do celów projektowych oraz opinii geotechnicznej dla terenu pod trasą nowego przyłącza elektroenergetycznego i uzyskania warunków przyłączenia od zakładu energetycznego. 8) kompletu uzgodnień, opinii, zwolnień z zakazów, postanowień i decyzji administracyjnych wymaganych do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych, w tym w szczególności: a) uzgodnienia w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, b) uzgodnienia z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni, c) uzgodnienia z Wydziałem Ogrodnika Miasta Urzędu Miasta Gdyni, d) uzgodnienia z Ekspertem ds. Dostępności Miasta Gdyni Dokumentacji projektowej na etapie przygotowania Projektu budowlanego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1), e) uzgodnienia z gestorami sieci, m.in. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, Energa Operator SA, Orange Polska S.A. i innymi – jeżeli dotyczy, f) uzgodnienie z Radą Dzielnicy Pustki Cisowskie, g) uzgodnienie z Regionalnym Centrum Informatyki Gdynia – dla działek nieujętych w zał. 11 i 12 do SIWZ. h) uzgodnienie z Laboratorium Innowacji Społecznych. 10. Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany będzie do dokonywania wszelkich ustaleń z Zamawiającym, w szczególności dotyczących zastosowań materiałów wraz z przedstawieniem wstępnej kalkulacji kosztów zadania. Dodatkowo Wykonawca uzgodni z Zamawiającym koncepcję zaproponowanych rozwiązań. 11. W przypadku braku dojazdu do placu budowy Wykonawca ma obowiązek zaprojektować możliwość drogi dojazdowej. 12. Wykonawca oraz osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadająca uprawnienia do projektowania w wymaganej specjalności, na etapie projektowania zobowiązani będą do udzielania na życzenie Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień związanych z przedstawionymi rozwiązaniami, a także do uczestniczenia w dodatkowych spotkaniach i debatach nad projektem. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do uczestnictwa w spotkaniach z Ekspertem ds. Dostępności Miasta Gdyni i przedstawicielami Zamawiającego na wstępnym etapie przygotowania dokumentacji projektowej, w celu określenia założeń do projektowania. 13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach dokumentacji projektowej, analizy dostępnych na rynku nawierzchni, w tym nawierzchni sportowych możliwych do zastosowania na terenie inwestycji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w szczególności dla obiektów wymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. a tiret a.1-a.4, lit. b-g, z uwzględnieniem uzgodnień oraz warunków technicznych. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu min. 3 propozycji możliwych do zastosowania nawierzchni wraz ze wstępną kalkulacją kosztów, które spełnią założenia projektu i wymagania Zamawiającego. Analiza zawierać ma m.in.: 1) charakterystykę nawierzchni oraz parametry techniczne, 2) wstępną kalkulację kosztów analizowanych nawierzchni, 3) główne wady i zalety nawierzchni w odniesieniu do projektowanej inwestycji, 4) informacje o dostępności materiału do przejazdu dla wózków dziecięcych/wózków inwalidzkich, 5) minimum 3 karty techniczne dla każdej zaproponowanej nawierzchni, a w przypadku braku możliwości przedłożenia kart technicznych nawierzchni Wykonawca dołączy do analizy stosowne wyjaśnienie, 6) propozycję nawierzchni do zastosowania dla warunków projektowanej inwestycji wraz z uzasadnieniem, wybór nawierzchni należy skonsultować z Zamawiającym. 14. Dokumentacja projektowa wykonana będzie w wersji elektronicznej umożliwiającej jej otworzenie w powszechnie dostępnych programach niewymagających wykupienia dodatkowej licencji, za wyjątkiem plików z rozszerzeniem dwg i ath. 15. Założenia projektowe Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują: 1) przygotowanie, oczyszczenie i zabezpieczenie terenu (rozbiórki, usunięcia, wywozy, utylizacja), w tym rozbiórka istniejącego ogrodzenia oraz fragmentu istniejącego boiska betonowego; 2) wykonanie robót ziemnych i wywozu urobków, 3) zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej (jeśli dotyczy), 4) wykonanie podbudowy i obramowań, zgodnie z przepisami prawnymi, normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 5) propozycję zagospodarowania wód opadowych, 6) usunięcie kolizji i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej na terenie inwestycji m.in. w przypadku konieczności usunięcia kolizji z istniejącą siecią teletechniczną a projektowanymi obiektami sportowymi (w ramach prawa opcji), zgodnie z wytycznymi Orange Polska S. A. nr 2344/TTISIOU/P/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r., stanowiącym załącznik nr 20 do SIWZ, 7) dla boiska do piłki nożnej wykonanie nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy wraz z liniami, zgodnej z normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważną oraz ogrodzenie lub/i piłkochwyt o wysokości 6 m; 8) dla boiska wielofunkcyjnego wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej wraz z liniami, zgodnej z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną oraz ogrodzenie lub/i piłkochwyt o wysokości 4 m. Na terenie znajduje się istniejące pole do gry o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 10m x 10 m wyposażone w jeden kosz do koszykówki. Zostało one wykonane na istniejącym boisku betonowym. Założeniem projektu jest wykonanie brakującego pola gry o nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku betonowym i montaż drugiego kosza do koszykówki, aby stworzyć jedno boisko poliuretanowe o wymiarach 10 m x 20 m. Nawierzchnia i kosz powinny być identyczne z istniejącymi. W przypadku, gdy stan techniczny istniejącego boiska betonowego nie będzie umożliwiał wykorzystania go jako podbudowę pod nawierzchnie poliuretanową, należy zaprojektować nowe boisko poliuretanowe wielofunkcyjne o powierzchni minimum 250 m2 z dwoma koszami do koszykówki, a istniejące pole do gry pozostawić bez zmian. W obu przypadkach, pozostałą część boiska betonowego, niewykorzystaną jako podbudowa boiska poliuretanowego, należy zdemontować. 9) dostawa i montaż sprzętu sportowego w postaci: a) dla boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą: dwóch bramek do piłki nożnej posiadających atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 748+A1:2018-04, PN-EN 749:2006 lub równoważną; b) dla boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej: minimum jednego kosza do koszykówki, posiadających atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z norma PN-EN 1270:2006 lub równoważną. W przypadku uzupełnienia istniejącego pola gry, należy zamontować jeden kosz do koszykówki, identyczny z istniejącym. W przypadku wykonania nowego boiska wielofunkcyjnego o powierzchni minimum 250 m2, należy zamontować dwa kosze do koszykówki. 10) dla placu street workout, urządzeń siłowni zewnętrznej, urządzeń placu zabaw, stołów do gry w szachy i chińczyka oraz stołu do gry w tenisa, wykonanie różnego rodzaju nawierzchni bezpiecznych, możliwych do zastosowania pod ww. elementami, zgodnych z wszelkimi wymaganiami aktualnych norm: PN-EN 1176 – 1 :2017 -12 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań” i PN-EN 1177+AC:2019-04 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki” lub równoważnymi, 11) dostawę i montaż urządzeń sprawnościowych streetworkout posiadających atesty zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06 lub PN-EN 16899:2017-02 lub PN-EN 1176 – 1 :2017 -12 lub równoważną, 12) dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej posiadających atesty zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06 lub równoważną, 13) dostawę i montaż urządzeń placu zabaw, w szczególności zjazdu linowego tzw. tyrolki, ścianki wspinaczkowej, huśtawka bocianie gniazdo, piaskownicy integracyjnej posiadających atesty zgodne z normą PN-EN 1176-1:2017-12 lub równoważną, 14) dla boiska do gry w boule wykonanie nawierzchni przystosowanej do wskazanej ww. gry, zgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami, 15) wykonanie ścieżki o nawierzchni mineralno-żywicznej lub innej nawierzchni o gładkiej powierzchni, stanowiącej tor do nauki jazdy np. na rowerze, rolkach, wrotkach, hulajnodze, 16) wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni łączących wszystkie elementy zagospodarowania wraz z dowiązaniem do istniejących ciągów pieszych, 17) dostawa i montaż małej architektury w postaci: a) ławek z oparciem i podłokietnikami, b) stołu do gry w tenisa, stołów do gry w szachy, warcaby, karty i chińczyka, c) ławek młodzieżowych, d) koszy na śmieci, e) stojaków rowerowych, f) tablic informacyjnych z regulaminem dla każdego obiektu sportowego osobno sporządzonych na podstawie wytycznych Prezydenta Miasta Gdyni stanowiących załącznik nr 22 do SIWZ. Dodatkowo na tablicach powinny pojawić się informację dotyczące zasad gry lub przykładowych ćwiczeń, w szczególności dla boiska do gry w boule i placu street workout; 18) dla każdego z obiektów przewidzieć możliwość dojścia poprzez zaprojektowanie ciągów komunikacyjnych, 19) wykonanie oświetlenia typu sportowego dla boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą i boiska wielofunkcyjnego, zgodnie z normą PN-EN 12193 : 2019 - 01 lub równoważną, 20) wykonanie oświetlenia ciągów pieszych, 21) wykonanie systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z obiektów na terenie inwestycji, 22) wykonanie nasadzeń roślinności wysokiej i niskiej, m.in. drzew i krzewów, 23) wykonanie niezbędnych wycinek; 24) wykonanie robót wykończeniowych, uporządkowanie terenu. 16. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 15 pkt. 7 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki do gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) być zgodna z normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważną, 5) posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 6) wykonawca w Dokumentacji projektowej winien wskazać (dookreślić) inne, jego zdaniem istotne, minimalne parametry techniczne nawierzchni. 17. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 15 pkt 8 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki do gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) mieć jednolity kolor, 5) być zgodna z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, 6) posiadać atest PZH, (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 7) wykonawca w Dokumentacji projektowej winien wskazać (dookreślić) inne, jego zdaniem istotne, minimalne parametry techniczne nawierzchni. 18. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 15 pkt 10 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki użytkowania w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) mieć jednolity kolor, 5) posiadać atest PZH, (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 6) być zgodna z wszelkimi wymaganiami aktualnych norm: PN-EN 1176-1:2017-12 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań” i PN-EN 1177 +AC:2019-04 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki” lub równoważną, 7) wykonawca w Dokumentacji projektowej winien wskazać (dookreślić) inne, jego zdaniem istotne, minimalne parametry techniczne nawierzchni. 19. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 15 pkt 14 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki do gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) posiadać badania na zgodność z normami, 5) posiadać atest PZH, (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 6) wykonawca w Dokumentacji projektowej winien wskazać (dookreślić) inne, jego zdaniem istotne, minimalne parametry techniczne nawierzchni. 20. Ścieżka do nauki jazdy oraz ciągi piesze muszą odróżniać się od siebie, poprzez wykorzystanie innej kolorystyki, rodzaju nawierzchni lub poprzez dodatkowe oznaczenia. Ponadto, rozróżnienie ma jednoznacznie wskazywać na pierwszeństwo ruchu pieszego. 21. Urządzenia muszą być zamontowane do fundamentów na głębokości co najmniej 30 cm poniżej istniejącego terenu. Fundamenty betonowe należy przysypać lub przykryć nawierzchnią. 22. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w Dokumentacji projektowej obowiązku umieszczenia przez podmioty wykonujące roboty budowlane loga Gdynia Sport na tablicy informacyjnej z regulaminem. Logo Gdynia Sport musi być zgodne ze wzorem submarki zawartej w Księdze znaku promocyjnego Gdynia moje miasto, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 4037/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie akceptacji zasad używania znaku promocyjnego „Gdynia Moje Miasto” we wszystkich działaniach promocyjnych i informacyjnych Miasta Gdyni. Ostateczna treść tablicy musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. 23. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w następujących terminach: 1) analizę dostępnych na rynku rodzajów nawierzchni, w tym nawierzchni sportowych możliwych do zastosowania na terenie inwestycji, o której mowa w ust. 3 pkt. 2 – oraz opinię geotechniczną należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 40 dni od daty zawarcia umowy, 2) propozycję zagospodarowania terenu wraz z koncepcją zagospodarowania wód opadowych i roztopowych do akceptacji przez Zamawiającego należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 40 dni od daty zawarcia umowy, 3) Aktualną mapę do celów projektowych wraz z kompletną Dokumentację projektową, o której mowa w ust. 3 pkt. 1, 3- 5 , należy wykonać w terminie do 11 grudnia 2020 r., 4) kompletną Dokumentację projektową w ramach prawa opcji, o której mowa w ust. 4 pkt. 1 - 4, należy wykonać w terminie do 11 grudnia 2020 r., 5) pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonanymi na podstawie dokumentacji projektowej – od dnia przekazania terenu budowy kierownikowi budowy do dnia odbioru końcowego robót budowlanych. Przekazanie dokumentacji zostanie każdorazowo potwierdzone na piśmie. 24. Przekazując dokumentację, o której mowa w ust. 23 pkt. 3-4 Wykonawca zobowiązany jest złożyć i załączyć oświadczenie, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 poz.1186 z późn. zm.) projektanta projektu budowlanego inwestycji oświadcza, iż projekt sporządzono zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, w tym z zasadami wiedzy technicznej, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi, Polskim Normami i normatywami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i może być skierowany do realizacji. 25. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej zobowiązany jest sprawdzić zgodność z umową dostarczonej przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej. Po sprawdzeniu strony sporządzą protokół odbioru Dokumentacji projektowej. 26. W trakcie czynności odbiorowych, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania jej poprawek i uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jednakże brak w przekazanej przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1 i Dokumentacji projektowej objętej prawem opcji, o której mowa w ust. 4 pkt 1, niezbędnych uzgodnień wymaganych do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych nie powoduje przedłużenia terminu określonego w ust. 23 pkt. 3-4. Po dostarczeniu przez Wykonawcę uzupełnionej i poprawionej Dokumentacji projektowej, strony sporządzą protokół odbioru końcowego Dokumentacji projektowej. 27. Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru bez uwag stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za daną część wykonania Dokumentacji projektowej. 28. Wykonawca zobowiązany będzie w okresie gwarancji i rękojmi za wady do dokonywania bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia: a) niezbędnych uzupełnień Dokumentacji projektowej w trakcie i w celu uzyskiwania zgłoszenia robót budowlanych, b) odpowiadania na zapytania do Dokumentacji projektowej Wykonawców występujących w postępowaniu/ach dotyczącym/ch wykonania robót objętych Dokumentacją projektową. 29. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi za wady zobowiązany będzie do dokonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z Ustawą. 30. Zamawiający przewiduje maksymalnie dwie aktualizacje. W związku z powyższym Wykonawca potwierdza, że wynagrodzenie, określone w umowie obejmuje koszt ewentualnych aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. 31. Autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej przechodzą na Zamawiającego z chwilą przekazania (w formie papierowej lub elektronicznej) poszczególnych części Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania przez Wykonawcę dodatkowych oświadczeń, w zakresie: 1) powielania wszelką techniką bez zgody autora, 2) rozpowszechniania i udostępniania dokumentacji w celach związanych z inwestycją, dla której została wykonana, w tym w szczególności udostępniania w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz podmiotom wykonującym roboty objęte projektem, 3) zamieszczania na swoich materiałach informacyjno-reklamowych, w tym stronie internetowej w celach informacyjno-promocyjnych, 4) Przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego obejmuje także uprawnienie do wykonywania autorskich praw zależnych do Dokumentacji projektowej. 32. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania modernizacji Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 - 5 oraz Dokumentacji projektowej objętej prawem opcji, o której mowa w ust. 4 pkt. 1 – 4 wyłącznie przez osoby uprawnione. Po dokonaniu modernizacji Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za powstały w ten sposób projekt. 33. Dokumentacja projektowa nie może być wykorzystywana dla potrzeb innych inwestycji niż ta dla której została wykonana. 34. Wykonawca we wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy powinien kontaktować się bezpośrednio i wyłącznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego w umowie lub Dyrektorem Gdyńskiego Centrum Sportu. 35. Wykonawca nie jest upoważniony do kontaktowania się i rozmawiania w sprawach związanych z realizacją Umowy z innymi osobami poza tymi, o których mowa w ust. 34. 36. Wykonawca ma zakaz przekazywania do publicznej wiadomości poprzez publikowanie informacji i zamieszczania wykonanej Dokumentacji projektowej między innymi na stronach internetowych. Po odbiorze całej Dokumentacji projektowej Wykonawca może zamieszczać informacje o fakcie i zakresie wykonanej przez niego Dokumentacji projektowej. 37. Wykonawca zobowiązany jest powierzyć wykonanie zamówienia wyłącznie osobom posiadającym niezbędne uprawnienia i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia. 38. Wykonawca zobowiązuje się stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego sprawować nadzór autorski nad robotami budowlanymi, dla których Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 - 5 oraz Dokumentacja projektowa objęta prawem opcji, o której mowa w ust. 4 pkt. 1 - 4 została wykonana. 39. Wykonawca, w trakcie realizacji budowy w ramach wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego określonego w § 9 ust. 2 wzoru umowy: 1) ma prawo wstępu na teren budowy, 2) stwierdza zgodność realizacji robót budowlanych z projektem, 3) wprowadza i opiniuje rozwiązania zamienne w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej; w zakresie obowiązku uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego, w stosunku do przewidzianych w projekcie, Wykonawca dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, przyznając mu charakter istotnego bądź nieistotnego. Wykonawca zamieszcza w projekcie budowlanym odpowiednie informacje dotyczące odstąpienia oraz w przypadku zmian powodujących istotne zmiany w projekcie sporządza projekt zamienny, dokonuje jego uzgodnienia; 4) wyjaśniania wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym między innymi: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na Dokumentację projektową, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 – 5 lub Dokumentację projektową objętą prawem opcji, o której mowa w ust. 4 pkt. 1 – 4, 5) dokonuje zmian rozwiązań projektowych na żądanie Zamawiającego, 6) poprawia błędy projektowe, 7) bierze udział w naradach, odbiorach robót zanikowych oraz końcowym odbiorze zadania, 8) z każdorazowego pobytu na budowie sporządza protokół, stanowiący Załącznik nr 1 do Wzoru umowy lub protokół zbiorczy z pobytów na budowie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Wzoru umowy. 40. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego w sposób nie powodujący powstania przeszkód czy opóźnień w realizacji robót budowlanych, dla których powstała Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 - 5 i Dokumentacja projektowa objęta prawem opcji, o której mowa w ust. 4 pkt. 1 – 4 w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności, o których mowa w ust. 39 pkt. 3-6 w terminie 24 godzin od dnia wezwania przez Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 41. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 - 5 i Dokumentacji projektowej objętej prawem opcji, o której mowa w ust. 4 pkt. 1 – 4 w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. 42. Zmiany rozwiązań projektowych do Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 - 5 oraz Dokumentacji projektowej objętej prawem opcji, o której mowa w ust. 4 pkt. 1 – 4 będą wprowadzane w szczególności w postaci: 1) stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład Dokumentacji projektowej o której mowa w ust. 3 pkt. 1 – 5 i Dokumentacji projektowej objętej prawem opcji, o której mowa w ust. 4 pkt. 1 – 4, 2) rysunków zamiennych, 3) nowych projektów wraz ze stosownym opisem, w takim przypadku tak powstała Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 - 5 i Dokumentacja projektowa objęta prawem opcji, o której mowa w ust. 4 pkt. 1 – 4 musi odpowiadać wszystkim wymaganiom stawianym kompletnej dokumentacji projektowej, 4) inne dokumenty podpisane przez strony. 43. Wielobranżowy nadzór autorski sprawowany będzie przez osobę/y posiadającą/ce odpowiednie uprawnienia, począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do zakończenia czynności odbioru końcowego robót. 44. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania czynności nadzoru autorskiego m.in. poprzez pobyt na terenie budowy podczas wykonywania robót budowlanych, a także na każde wezwanie Zamawiającego, przy czym: pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w tygodniu w ciągu realizacji robót budowlanych; każdy musi być potwierdzony protokołem stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy lub protokołem zbiorczym z pobytów na budowie stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy. 45. Zamawiający przewiduje, że roboty budowlane rozpoczną się w roku 2021. 46. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 2 lat licząc od daty odbioru końcowego Dokumentacji projektowej. 47. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 48. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 49. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 50. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 51. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 52. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71244000-0, 71247000-1, 71248000-8, 71420000-8, 71325000-2, 71332000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. 21.490,00 zł brutto.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 28.07.2020
Data udostępnienia informacji: 28.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.08.2020 10:15 Aktualizacja treści Tomasz Klein
17.08.2020 13:09 Aktualizacja treści Tomasz Klein
14.08.2020 14:12 Aktualizacja treści Tomasz Klein
28.07.2020 15:41 Dodanie informacji Anna Urbańska