Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obiektów sportowych na terenie SP nr 28 przy ul.Zielonej w Gdyni

Ogłoszenie nr 510149004-N-2020 z dnia 10-08-2020 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obiektów sportowych wraz z infrastrukturą na terenie SP nr 28 przy ul. Zielonej w Gdyni, dzielnica Babie Doły
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 564607-N-2020 z dnia 23.07.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obiektów sportowych wraz z infrastrukturą na terenie SP nr 28 przy ul. Zielonej w Gdyni, dzielnica Babie Doły
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.30.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 1) 71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego; 2) 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 3) 71332000-4 - geotechniczne usługi inżynieryjne; 4) 71325000-2 - usługi projektowania fundamentów, 5) 71244000-0 - kalkulacja kosztów, monitoring kosztów; 6) 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi; 7) 71248000-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją. 2. Przedmiotem zamówienia jest: 1) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy obiektów sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem na terenie SP nr 28 przy ul. Zielonej 53 w dzielnicy Babie Doły w Gdyni, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomość o nr ewidencyjnym: 58 obręb 0009 Babie Doły, w zakresie budowy: a) bieżni okólnej o nawierzchni poliuretanowej (min. 3 tory) wokół istniejącego boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy o dł. min. 160 m , b) bieżni prostej (min.3 tory) o nawierzchni poliuretanowej o dystansie biegu 60 mb, c) rozbiegu do skoku w dal i trójskoku o nawierzchni poliuretanowej z zeskocznią wypełnioną piaskiem wraz z infrastrukturą i wyposażeniem, Uwaga: elementy lekkoatletyczne muszą być zgodne z wytycznymi Ministerstwa Sportu dotyczącymi projektowania obiektów lekkoatletycznych, które mogą umożliwić Zamawiającemu staranie się o dofinansowanie realizacji inwestycji z programów Ministerstwa Sportu (link: https://www.gov.pl/web/sport/obiekty-lekkoatletyczne.) Dla Zamawiającego najbardziej optymalne byłoby zaprojektowanie bieżni okólnej o dł. min. 200 m spełniającej założenia Ministerstwa Sportu. Jeżeli jednak warunki terenowe nie pozwolą spełnić minimalnych założeń zawartych w wytycznych Ministerstwa Sportu dotyczących długości bieżni okólnej, Zamawiający nie będzie wymagał zaprojektowania bieżni okólnej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu. d) boiska wielofunkcyjnego o wymiarach minimalnych (17x32 m), o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej, wraz z wyposażeniem, ogrodzone piłkochwytem, e) siedzisk sportowych na istniejącym murku wzdłuż bieżni prostej, f) koła oraz rzutni do pchnięcia kulą – w ramach prawa opcji, w przypadku wygospodarowania rezerwy terenowej, Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji w terminie 7 dni od dnia pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji, o której mowa w ust. 5 pkt 4, g) uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie inwestycji wraz z przebudową sieci wodociągowej kolidującej z inwestycją zgodnie z warunkami technicznymi nr UIU.7010.2.44.2020.MK(ZDiZ-IK) z dnia 01.04.2020r. (stanowiącymi załącznik nr 10 do SIWZ), h) instalacji elektrycznej i oświetlenia sportowego na terenie inwestycji dla boisk sportowych oraz bieżni (o napięciu znamionowym poniżej 1kV) wraz z systemem sterowania oświetleniem, z uwzględnieniem dokumentacji pomiarowej dotyczącej analizy istniejącego oświetlenia (stanowiącą załącznik nr 14 do SIWZ), i) wykonanie zabezpieczenia sieci teleinformatycznej zgodne z zapisami uzgodnienia nr 19/20 z dnia 18.03.2020r Regionalnego Centrum Informatyki w Gdyni nr 19/20 z dnia 18.03.2020r (stanowiącym załącznik nr 11 SIWZ), 2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowych. 3. W ramach zamówienia wskazanego w ust. 2 pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać dzieło w postaci: 1) projektu budowlanego wielobranżowego (w szczególności branża architektoniczno-budowlana, sanitarna, elektryczna) wraz z informacją BIOZ dla obiektów wymienionych w ust. 2 pkt 1, przygotowanego w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku zgłoszenia robót budowlanych (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami. 2) analizy nawierzchni sportowych projektowanych obiektów wskazanych w ust.2 pkt.1 lit. a)-d), na podstawie minimum 3 kart technicznych każdego wybranego rodzaju nawierzchni wraz z załączeniem analizowanych kart technicznych. W przypadku braku możliwości przedłożenia kart technicznych nawierzchni Wykonawca dołączy do analizy stosowne wyjaśnienie. 3) dla obiektów sportowych wymienionych w ust. 2 pkt. 1 lit a)-f): a) projektu wykonawczego branży architektoniczno-budowlanej (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), b) kosztorysu inwestorskiego (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej) oraz przedmiaru robót (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath), c) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), 4) dla elementu określonego w ust. 2 pkt. 1) lit. g), a) projektu wykonawczego branży sanitarnej (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), b) kosztorysu inwestorskiego (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej) oraz przedmiaru robót (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath), c) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), 5) dla elementu określonego w ust. 2 pkt. 1) lit. h) tj. instalacji elektrycznej i oświetlenia sportowego: a) projektu wykonawczego branży elektrycznej (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), uwzględniającego możliwość wykonania oświetlenia dla obiektów wymienionych w ust. 2 pkt. 1 lit. a)-d) oraz dla istniejącego boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy b) kosztorysu inwestorskiego (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej) oraz przedmiaru robót (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath), c) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), 6) dla elementu określonego w ust. 2 pkt. 1) lit. i) tj. sieci teletechnicznej: a) projektu wykonawczego branży teletechnicznej (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), b) kosztorysu inwestorskiego (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej) oraz przedmiaru robót (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath), c) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), zwanych dalej łącznie „Dokumentacją projektową”. 4. Zamawiający zakłada podłączenie projektowanego oświetlenia do zasilenia w energię elektryczną na terenie szkoły na nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 58 obręb 0009 Babie Doły. W przypadku konieczności wykonania podłączenia zasilenia w energię elektryczną poza ww. działkami niezbędne będzie wykonanie nowej mapy do celów projektowych oraz opinii geotechnicznej dla terenu pod trasą nowego przyłącza elektroenergetycznego i uzyskania warunków przyłączenia od zakładu energetycznego. 5. Przed przystąpieniem do fazy projektowania, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach dokumentacji o której mowa w ust. 2 pkt 1: 1) opinię geotechniczną, która będzie stanowić część Dokumentacji projektowej o której mowa w ust. 3 pkt. 1), i w tym celu należy przeprowadzić niezbędne badania nośności gruntu i warunków gruntowo-wodnych terenu przeznaczonego pod projektowaną inwestycję, przy czym Zamawiający wymaga dokonania odwiertów o głębokości minimum 2 m na terenie objętym projektowaniem w co najmniej pięciu punktach projektowanego boiska wielofunkcyjnego, w co najmniej trzech punktach dla bieżni okólnej, w co najmniej dwóch dla bieżni prostej, w co najmniej jednym punkcie dla skoczni do skoku w dal i trójskoku i w co najmniej jednym punkcie rzutni do pchnięcia kulą (opcjonalnie); Opinia geotechniczna musi zawierać m.in.: a) określenie kategorii geotechnicznej, b) ocenę warunków wodno-gruntowych, c) dokumentację fotograficzną pobranych próbek, d) ocenę możliwości posadowienia obiektu, e) wskazówki co do sposobu odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji; 2) inwentaryzację terenu inwestycji, która będzie stanowić część opisową dokumentacji projektowej. Inwentaryzacja powinna zawierać co najmniej: a) zwięzłą ocenę stanu istniejącego terenu przeznaczonego na inwestycję, b) inwentaryzację i ocenę zieleni, c) szczegółową dokumentację fotograficzną, d) proponowane rozwiązania techniczno-funkcjonalne, 3) Inspekcję telewizyjną stanu technicznego istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej w przypadku konieczności odprowadzenia wód opadowych do miejskiego sytemu odwadniania miasta zgodnie z zapisami warunków technicznych nr UIU.7010.2.44.2020.MK(ZDiZ-IK) z dnia 01.04.2020 r. wydanymi przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, (stanowiącymi załącznik nr 10 do SIWZ); 4) dwa warianty koncepcji planu zagospodarowania terenu pod kątem możliwości umieszczenia wszystkich planowanych elementów opisanych w Rozdziale 3 ust. 2 pkt. 1) t.j.: a) liczba torów bieżni okólnej =3, z dopasowaniem do zagospodarowania bieżni prostej wraz z wygospodarowaniem rezerwy terenowej dla koła oraz rzutni do pchnięcia kulą (I Wariant), b) liczba torów bieżni okólnej >3, z dopasowaniem do zagospodarowania bieżni prostej wraz z wygospodarowaniem rezerwy terenowej dla koła oraz rzutni do pchnięcia kulą (II Wariant). Warianty koncepcji powinny być przedstawione wraz z podaniem orientacyjnych kosztów realizacji każdego z nich w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy, które należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający pisemnie zatwierdzi wybrany wariant koncepcji w terminie 14 dni od dnia jej przekazania. 6. W związku z tym, że Dokumentacja projektowa: - stanowić będzie podstawę do wszczęcia procedury zgłoszenia robót budowlanych; - stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót nią objętych, przedmiot zamówienia musi zostać wykonany: 1) na mapie do celów projektowych zgodnie z warunkami i założeniami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i umowie; 2) zgodnie z wydanymi przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni warunkami technicznymi nr UIU.7010.2.44.2020.MK(ZDiZ-IK) z dnia 01.04.2020r. z dnia w zakresie kanalizacji deszczowej, stanowiącymi załącznik nr 10 do SIWZ, 3) zgodnie z wydanym przez Regionalne Centrum Informatyki Gdynia uzgodnieniem dotyczącym prac związanych z zabezpieczeniem sieci teleinformatycznej stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ, 4) zgodnie z wydanymi przez Wydział Ogrodnika Miasta Gdyni wytycznymi dotyczącymi zieleni, stanowiącymi załącznik nr 12 do SIWZ, 5) dokumentacja projektowa musi być zgodna z warunkami i założeniami określonymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nr 0101 Babie Doły, Obłuże i Oksywie przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXIII/479/12 z dnia 26 września 2012 roku, 6) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności: a) projektowany obiekt winien spełniać wymogi stawiane dla obiektów sportowych oraz być przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w związku z czym musi być wykonany zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) oraz z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 10740/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni oraz uwzględnić wytyczne wskazane w załączniku nr 13 do SIWZ tym samym na terenie objętym opracowaniem i na dojściach do niego należy zapewnić osobom z niepełnosprawnościami (osobom ze szczególnymi potrzebami) dostęp dla wszystkich urządzeń na równych prawach z innymi użytkownikami zapewniając możliwość samodzielnego użytkowania tych urządzeń przez osoby z różną niepełnosprawnością. Zarządzenie dostępne jest na stronie: http://www.zdiz.gdynia.pl/dokumenty/ud/standardy.pdf 7) wszelkie wyposażenie obiektu musi być zgodne z aktualnymi normami oraz posiadać atesty i certyfikaty; 8) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1129) , rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389) oraz zgodna z obowiązującymi normami; 9) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności z art. 29 ustawy dotyczącym zasad opisywania przedmiotu zamówienia: Wykonawca nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny''. 7. Opis techniczny, będący elementem projektu budowlanego, powinien zawierać co najmniej następujące dane: 1) podstawę opracowania, 2) cel i zakres opracowania, 3) materiały wyjściowe do opracowania, 4) rodzaj i skalę przedsięwzięcia, 5) lokalizację, 6) stan istniejący wraz z dokumentacją zdjęciową zawierający dane liczbowe i układ przestrzenno-funkcjonalny, istniejące rozwiązania techniczno-materiałowe, 7) istniejące warunki gruntowe, 8) dojazd na plac budowy i zastosowanie niezbędnego sprzętu, 9) opis prac rozbiórkowych, demontażowych, ich przebieg, etapy rozbiórek – postępowanie z odpadami, 10) opis stanu projektowanego, w szczególności przyjęte rozwiązania techniczne oraz sposób wykonania kolejnych etapów robót; 11) opis robót ziemnych wraz ze wskazaniem ich prowadzenia i za pomocą jakiego sprzętu, 12) wymagania i warunki odbioru kolejnych etapów robót i odbioru końcowego, 13) opis stanu projektowanego: a) lokalizacja, b) dane liczbowe zakresu prac, ilości, c) układ przestrzenno-funkcjonalny, d) rozwiązania techniczne, e) sposób wykonania kolejnych etapów robót, f) opis zadania zawierający miedzy innymi: określające minimalne parametry, opis wymaganych dokumentów potwierdzających jakość nawierzchni, elementy wszelkiego wyposażenia; g) rozwiązania materiałowe w tym min. rodzaj i skład nawierzchni, frakcja kruszyw, rodzaj i klasa betonów fundamentów, rodzaj traw, rodzaj ziemi, rodzaje prefabrykatów, rodzaj zbrojenia wraz z warunkami do spełnienia, wyposażenie wraz rodzajami zabezpieczenia antykorozyjnego, rodzaje wykończenia; h) wykaz zbrojenia, i) specyfikacje materiałów, j) wymagania dotyczące podłoża gruntowego i sposób jego przygotowania, k) rozwiązania dotyczące zagospodarowania wód deszczowych, l) rysunki: plan stanu istniejącego, plan sytuacyjny nowo projektowany wraz legendą czytelną z opisem, przekroje poprzeczne i podłużne nawierzchni projektowanej wraz z otaczającym terenem w tym szczegółowe rysunki połączeń nawierzchni projektowanej z nawierzchnią istniejącą oraz szczegółowe rysunki montażu urządzeń do nawierzchni. 8. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do uzyskania w szczególności: 1) aktualnej mapy do celów projektowych obejmującej swoim zakresem cały obszar objęty przedmiotem zamówienia, wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie przez podmiot posiadający niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (o treści obejmującej min. elementy wskazane w § 6 w/w rozporządzenia), 2) warunków technicznych od gestorów sieci – jeżeli dotyczy, 3) kompletu uzgodnień, opinii, zwolnień z zakazów, postanowień i decyzji administracyjnych wymaganych do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych, w tym m.in.: a) uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni – jeżeli dotyczy, b) uzgodnienie z gestorami sieci – jeżeli dotyczy, c) uzgodnienie z Ekspertem ds. Dostępności Miasta Gdyni Dokumentacji projektowej na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1), d) uzgodnienie z Regionalnym Centrum Informatyki Gdynia, e) uzgodnienie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM Gdyni (ZUDP) – w przypadku zasilenia oświetlenia z zewnętrznego złącza – jeżeli dotyczy, f) uzgodnienie z Wydziałem Ogrodnika Miasta Gdynia. 4) wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i sprawdzenia stanu prawnego gruntów na terenie objętym projektowaniem, 5) inwentaryzacji zieleni ze wskazaniem niezbędnych wycinek drzew i krzewów wchodzących w kolizje z inwestycją lub ze względu na zły ich stan zdrowotny, uzgodnionej z odpowiednimi jednostkami, 6) zezwoleń na usunięcia drzew i krzewów (jeżeli dotyczy), 9. Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany będzie do dokonywania wszelkich ustaleń z Zamawiającym, w szczególności dotyczących zastosowanych materiałów wraz z przedstawieniem wstępnej kalkulacji kosztów zadania. Dodatkowo Wykonawca uzgodni z Zamawiającym koncepcję zaproponowanych rozwiązań. 10. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w Dokumentacji projektowej rozwiązania projektowego polegającego na zagospodarowaniu wód opadowych zgodnie z wydanymi warunkami UIU.7010.2.44.2020.MK(ZDiZ-IK) z dnia 01.04.2020r. stanowiącymi załącznik nr 10 do SIWZ. 11. W przypadku braku dojazdu do placu budowy wykonawca ma obowiązek zaprojektować możliwość drogi dojazdowej. 12. Wykonawca oraz osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadające uprawnienia do projektowania w wymaganej specjalności, na etapie projektowania zobowiązani będą do udzielania na życzenie Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień związanych z przedstawionymi rozwiązaniami, a także do uczestniczenia w dodatkowych spotkaniach i debatach nad projektem. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do uczestnictwa w spotkaniach z Ekspertem ds. Dostępności Miasta Gdyni i przedstawicielami Zamawiającego na wstępnym etapie przygotowania dokumentacji projektowej, w celu określenia założeń do projektowania. 13. Dokumentacja projektowa wykonana będzie w wersji elektronicznej umożliwiającej jej otworzenie w powszechnie dostępnych programach niewymagających wykupienia dodatkowej licencji, za wyjątkiem plików z rozszerzeniem dwg i ath. 14. Założenia projektowe do Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 obejmują: 1) przygotowanie, oczyszczenie i zabezpieczenie terenu, (rozbiórki, usunięcia, wywozy, utylizacja), 2) wykonanie robót ziemnych i wywozu urobków, 3) usunięcie kolizji i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej na terenie inwestycji, w tym w szczególności zabezpieczenie sieci teleinformatycznej, 4) dla boiska wielofunkcyjnego wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej wraz z liniami, zgodnej z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną oraz ogrodzenie z piłkochwytu, 5) dla bieżni prostej i bieżni okólnej oraz dla skoczni do skoku w dal i trójskoku wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej wraz z liniami, zgodnej z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, zgodnie z wytycznymi PZLA, 6) wykonanie na projektowanych nawierzchniach boiska wielofunkcyjnego, na bieżni prostej oraz na rozbiegu do skoku w dal i trójskoku logo „Gdynia Sport” zgodnie z księgą znaku Gdynia Sport, 7) dostawę i montaż sprzętu sportowego w postaci: a) dla boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w zależności od wymiarów: - kompletu uniwersalnych słupków do siatkówki, tenisa ziemnego i badmintona, posiadających atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z norma PN-EN 1271:2015-01 lub równoważną, - dwóch koszy do koszykówki, posiadających atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z norma PN-EN 1270:2006 lub równoważną, - dwóch bramek do piłki ręcznej, posiadających atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z norma PN-EN 749:2006 lub równoważną. 8) dostawa i montaż małej architektury w postaci: a) ławek młodzieżowych dla boiska wielofunkcyjnego i bieżni okólnej, b) siedzisk sportowych zamontowanych na murku przy bieżni prostej i istniejącym boisku do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, c) 3 szt. koszy na śmieci, d) tablic z regulaminem korzystania dla każdego obiektu osobno; 9) dla każdego z obiektów przewidzieć możliwość dojścia poprzez zaprojektowanie ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej, 10) wykonanie systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z obiektów sportowych na terenie inwestycji w ramach uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi. 11) wykonanie oświetlenia typu sportowego dla istniejącego boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy i bieżni okólnej i bieżni prostej oraz boiska wielofunkcyjnego, zgodnie z normą PN-EN 12193:2019-01 lub równoważną. 12) wykonanie zabezpieczenia roślinności zgodnie z wytycznymi Wydziału Ogrodnika Miasta Gdyni, stanowiącymi załącznik nr 12 do SIWZ. 13) wykonanie zabezpieczenia istniejącego boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy w czasie prowadzenia robót budowlanych. 14) wykonanie koła oraz rzutni do pchnięcia kulą w przypadku wygospodarowania rezerwy terenowej, zgodnie z wytycznymi PZLA. 15. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 14 pkt 4 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) być zgodna z PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, 5) mieć różne kolory (preferowane odcienie niebieskiego) – w zależności od rodzaju boiska, 6) posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 7) Wykonawca w Dokumentacji projektowej winien wskazać (dookreślić) inne, jego zdaniem istotne, minimalne parametry techniczne nawierzchni. 16. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 14 pkt 5 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki do biegania w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) mieć jednolity kolor (preferowany odcień niebieskiego), 5) być zgodna z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, 6) posiadać atest PZH, (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 7) wykonawca w Dokumentacji projektowej winien wskazać (dookreślić) inne, jego zdaniem istotne, minimalne parametry techniczne nawierzchni. 17. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w Dokumentacji projektowej obowiązku umieszczenia przez podmioty wykonujące roboty budowlane logo Gdynia Sport na tablicy informacyjnej z regulaminem. Logo Gdynia Sport musi być zgodne ze wzorem submarki zawartej w Księdze znaku promocyjnego Gdynia Moje Miasto, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 4037/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie akceptacji zasad używania znaku promocyjnego „Gdynia Moje Miasto” we wszystkich działaniach promocyjnych i informacyjnych Miasta Gdyni. Ostateczna treść tablic musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. 18. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w następujących terminach: 1) Dokumentację projektową, o której mowa w ust. 3 pkt 1 wraz z opinią geotechniczną i wykonaniem mapy do celów projektowych - należy wykonać w terminie do dnia 11 grudnia 2020 roku, 2) Dokumentację projektową, o której mowa w ust. 3 pkt 2 – należy wykonać w terminie 28 dni od dnia zawarcia umowy, 3) Dokumentację projektową, o której mowa w ust. 3 pkt 3 – 6 – należy wykonać w terminie do dnia 1 marca 2021 roku, 4) Pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowych – od dnia przekazania terenu budowy kierownikowi budowy do dnia 31.12.2021r. Zamawiający poinformuje mailowo Wykonawcę dokumentacji projektowej o zawarciu umowy z wykonawcą robót i planowanym przekazaniu terenu budowy oraz o rozpoczęciu prac. Przekazanie dokumentacji zostanie każdorazowo potwierdzone na piśmie. 19. Przekazując dokumentację o której mowa w ust. 18 pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć i załączyć oświadczenie, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 poz.1186 z późn. zm.) projektanta projektu budowlanego inwestycji, w którym oświadcza, iż projekt sporządzono zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, w tym z zasadami wiedzy technicznej, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi, Polskim Normami i normatywami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i może być skierowany do realizacji. 20. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę danej części Dokumentacji projektowej zobowiązany jest sprawdzić zgodność z umową dostarczonej przez Wykonawcę danej części Dokumentacji projektowej. Po sprawdzeniu strony sporządzą protokół odbioru danej części Dokumentacji projektowej. 21. W trakcie czynności odbiorowych, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do danej części Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania jej poprawek i uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jednakże brak w przekazanej przez Wykonawcę Dokumentacji, o której mowa w ust 3 pkt 1 niezbędnych uzgodnień wymaganych do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych nie powoduje przedłużenia terminu określonego w ust 18 pkt 1. Po dostarczeniu przez Wykonawcę uzupełnionej i poprawionej danej części Dokumentacji projektowej, strony sporządzą protokół odbioru danej części Dokumentacji. 22. Wykonawca zobowiązany będzie w okresie gwarancji i rękojmi za wady do dokonywania bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia: 1) niezbędnych uzupełnień Dokumentacji budowlanej, o której mowa w ust. 3 pkt 1 w trakcie i w celu uzyskiwania zgłoszenia robót budowlanych oraz 2) odpowiadania na zapytania do Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 Wykonawców występujących w postępowaniu/ach dotyczącym/ch wykonania robót objętych Dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 3 pkt 1-6. 23. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi za wady zobowiązany będzie do dokonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z Ustawą. 24. Zamawiający przewiduje maksymalnie dwie aktualizacje każdego kosztorysu. W związku z powyższym Wykonawca potwierdza, że wynagrodzenie, określone w umowie obejmuje koszt ewentualnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich. 25. Autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej przechodzą na Zamawiającego z chwilą przekazania (w formie papierowej lub elektronicznej) poszczególnych części Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania przez Wykonawcę dodatkowych oświadczeń, w zakresie: 1) powielania wszelką techniką bez zgody autora, 2) rozpowszechniania i udostępniania dokumentacji w celach związanych z inwestycją dla której została wykonana, w tym w szczególności udostępniania w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz podmiotom wykonującym roboty objęte projektem, 3) zamieszczania na swoich materiałach informacyjno-reklamowych, w tym stronie internetowej w celach informacyjno-promocyjnych, 4) przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego obejmuje także uprawnienie do wykonywania autorskich praw zależnych do Dokumentacji projektowej. 26. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania modernizacji Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1-6 wyłącznie przez osoby uprawnione. Po dokonaniu modernizacji Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za powstały w ten sposób projekt. 27. Dokumentacja projektowa nie może być wykorzystywana dla potrzeb innych inwestycji niż ta, dla potrzeb której została wykonana. 28. Wykonawca we wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy powinien kontaktować się bezpośrednio i wyłącznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego w umowie lub Dyrektorem Gdyńskiego Centrum Sportu. 29. Wykonawca nie jest upoważniony do kontaktowania się i rozmawiania w sprawach związanych z realizacją Umowy z innymi osobami poza tymi, o których mowa w ust. 28. 30. Wykonawca ma zakaz przekazywania do publicznej wiadomości poprzez publikowanie informacji i zamieszczania wykonanej Dokumentacji projektowej między innymi na stronach internetowych. Po odbiorze całej Dokumentacji projektowej Wykonawca może zamieszczać informacje o fakcie i zakresie wykonanej przez niego Dokumentacji projektowej. 31. Wykonawca zobowiązany jest powierzyć wykonanie zamówienia wyłącznie osobom posiadającym niezbędne uprawnienia i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia. 32. Wykonawca zobowiązuje się stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego sprawować nadzór autorski nad robotami budowlanymi, dla których Dokumentacje projektowe, o których mowa w ust. 3 pkt 1 - 6 zostały wykonane. 33. Wykonawca, w trakcie realizacji budowy w ramach wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego określonego w § 9 ust. 2 umowy: 1) ma prawo wstępu na teren budowy, 2) stwierdza zgodności realizacji robót budowlanych z Dokumentacją projektową, 3) wprowadza i opiniuje rozwiązania zamienne w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej; w zakresie obowiązku uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego, w stosunku do przewidzianych w projekcie, Wykonawca dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, przyznając mu charakter istotnego bądź nieistotnego. Wykonawca zamieszcza w projekcie budowlanym odpowiednie informacje dotyczące odstąpienia oraz w przypadku zmian powodujących istotne zmiany w projekcie sporządza projekt zamienny, dokonuje jego uzgodnienia; 4) wyjaśniania wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym między innymi: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na Dokumentację projektową, o której mowa w ust. 3 pkt 1-6, 5) dokonuje zmian rozwiązań projektowych na żądanie Zamawiającego, 6) poprawia błędy projektowe, 7) bierze udział w naradach, odbiorach robót ulegających zakryciu bądź zanikających, w próbach i odbiorach technicznych, odbiorach częściowych oraz końcowym odbiorze zadania, 8) z każdorazowego pobytu na budowie sporządza protokół, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Wzoru umowy lub protokół zbiorczy z pobytów na budowie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Wzoru umowy. 34. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego w sposób nie powodujący powstania przeszkód czy opóźnień w realizacji robót budowlanych dla, których powstała Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 pkt 1-6 w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności, o których mowa w ust. 33 pkt. 3 do 6 w terminie 24 godzin od dnia wezwania przez Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 35. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1-6 w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. 36. Zmiany rozwiązań projektowych do Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1- 6 będą wprowadzane w szczególności w postaci: 1) stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1- 6, 2) rysunków zamiennych, 3) nowych projektów wraz ze stosownym opisem, w takim przypadku tak powstała Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 pkt 1-6 musi odpowiadać wszystkim wymaganiom stawianym kompletnej dokumentacji projektowej, 4) inne dokumenty podpisane przez strony. 37. Nadzór autorski sprawowany będzie przez osobę/y posiadającą/ce odpowiednie uprawnienia, począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do zakończenia czynności odbioru końcowego robót. 38. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania czynności nadzoru autorskiego m.in. poprzez pobyt na terenie budowy podczas wykonywania robót budowlanych, a także na każde wezwanie Zamawiającego, przy czym: pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w tygodniu w ciągu realizacji robót budowlanych; każdy musi być potwierdzony protokołem stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy lub protokołem zbiorczym z pobytów na budowie stanowiącym Załącznik nr 2 do Wzoru umowy. 39. Zamawiający przewiduje, że roboty budowlane rozpoczną się w roku 2021. 40. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 2 lat licząc od daty odbioru końcowego Dokumentacji projektowej. 41. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 42. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 43. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 44. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 45. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 46. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71332000-4, 71325000-2, 71244000-0, 71247000-1, 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. 30.000,00 zł brutto.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 23.07.2020
Data udostępnienia informacji: 23.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.08.2020 15:01 Aktualizacja treści Anna Urbańska
07.08.2020 11:32 Dodanie informacji Anna Urbańska