WYBÓR - Utrzymanie czystości w budynkach wielorodzinnych należacych do zasobu TBS "Czynszówka" Sp. z o.o. w Gdyni

Dot.: przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie czystości w budynkach o na posesjach wokół budynków wraz z pielęgnacją zieleni oraz odśnieżaniem w zasobach TBS „Czynszówka” Sp.  z o.o.                 w Gdyni

TBS „Czynszówka” Sp. z o.o. informuje, że dnia 16.06.2016 r. Prezes Zarządu zatwierdził wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości w budynkach i terenie zewnętrznym wraz z pielęgnacją zieleni i odśnieżaniem w zasobach TBS „Czynszówka” Sp. z o.o.                            w Gdyni

CZĘŚĆ I – (ZADANIE I – budynki wielorodzinne przy ul. Zbożowej 59 i 61 oraz ul. Nałkowskiej 22 w Gdyni

W zadaniu I zostało złożonych 7 ofert.

Zamawiający wybrał ofertę nr 1  tj. WIROKO Czesław Obarzanek ul. Hutnicza 34 z Gdyni z ceną brutto 156.000 zł Oferta okazała się najkorzystniejsza z pośród złożonych ofert, spełniająca warunki udziału w postępowaniu  i uzyskała maksymalną ilość punktów.

Ponadto zamawiający informuje, że
1. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4) Ustawy wykluczono Wykonawcę JUST Justyna Zoch ul. Północna 5, 81-029 Gdynia. Wykonawca wykazać miał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – świadczył przez okres co najmniej 12 m-cy usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w budynkach wielorodzinnych wraz z przynależnym do nich terenem zewnętrznym (zieleń, parkingi)  o łącznej wartości wykonanych usług w tym zakresie wynoszącej minimum 40.000 zł brutto. Ze złożonych przez Wykonawcę dokumentów wynika, że prowadzi działalność gospodarczą od dnia 01.09.2015 r. – czyli przez okres 9 miesięcy i 5 dni licząc do dnia składania oferty. W związku z tym na podstawie art. 24 ust, 2 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca został wykluczony z postępowania a na post. Art. 24 ust. 4  oferta Wykonawcy została odrzucona.
2. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) wykluczono Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) wykluczono Wykonawcę JANTAR 2 Sp. z o.o. ul. A. Zygmunta 71 Słupsk ponieważ nie spełnił on warunków udziału w postępowaniu.  Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, firma JANTAR 2 Sp. z o.o.  pismem z dnia 07.06.2016r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. Potwierdzenie że usługi wykazane w załączniku nr 4 do oferty pn „Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat” zostały wykonane należycie oraz potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt jej opłacenia musi wynikać z treści dokumentu. Wykonawca Jantar Sp. z o.o. nie uzupełniła dokumentów  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W związku z tym na podstawie art. 24 ust, 2 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca został wykluczony z postępowania a na post. Art. 24 ust. 4  oferta Wykonawcy została odrzucona.
3. Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Zamawiający odrzucił ofertę PARTNER Sp. z o.o. w Gdyni ponieważ Spółka nie złożyła wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny.

Pozostałe oferty oceniano wg kryteriów przyjętych w postępowaniu tj.  cena oferty brutto 97 pkt. , usługa dodatkowa  3 pkt.


Oferta 1
WIROKO Czesław Obarzanek  Ul. Hutnicza 34 81-061 Gdynia cena brutto  156.006,00 zł
Ilość pkt. 100 (kryterium cena 97, kryterium usługa dodatkowa 3)
Oferta nr 3
PU CLEAN-BUD Sp.J.  ul. Halicka 10 81-509 Gdynia  cena brutto  262.720,80 zł
Ilość pkt. 61,60  (kryterium cena 57,60, kryterium usługa dodatkowa 3)
Oferta nr 6
„PRIMUS” Jacek Bartlewski ul. Jagiellońska 56a 83-110 TCZEW Gdynia  cena brutto  217.707,12  zł
Ilość pkt. 72,51  (kryterium cena 69,51  kryterium usługa dodatkowa 3)
Oferta nr 7
 FIONER Monika Bużan Ul. Olchowa 12 86-005 Białe Błota Gdynia  cena brutto  190.999,72 zł
Ilość pkt. 82,23  (kryterium cena 79,23, kryterium usługa dodatkowa 3)

CZĘŚĆ II   - ZADANIE II  - budynki przy ul. Bosmańskiej 25, 25A, 27, 27A, 29, Alzackiej 2, ul. Algierskiej 18 i ul. Jana z Tarnowa 12

W zadaniu II zostało złożonych 8 ofert.

Zamawiający wybrał ofertę nr 6  tj. PARTNER Sp. z o.o. z Gdyni ul. Kalksztajnów 13A/12 Gdynia z ceną brutto 86.388,00  zł  Oferta okazała się najkorzystniejsza z pośród złożonych ofert, spełniająca warunki udziału   w postępowaniu  i uzyskała maksymalną ilość punktów.

Ponadto zamawiający informuje, że
1. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4) Ustawy wykluczono Wykonawcę JUST Justyna Zoch ul. Północna 5, 81-029 Gdynia. Wykonawca wykazać miał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – świadczył przez okres co najmniej 12 m-cy usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w budynkach wielorodzinnych wraz z przynależnym do nich terenem zewnętrznym (zieleń, parkingi)  o łącznej wartości wykonanych usług w tym zakresie wynoszącej minimum 40.000 zł brutto. Ze złożonych przez Wykonawcę dokumentów wynika, że prowadzi działalność gospodarczą od dnia 01.09.2015 r. – czyli przez okres 9 miesięcy i 5 dni licząc do dnia składania oferty. W związku z tym na podstawie art. 24 ust, 2 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca został wykluczony z postępowania a na post. Art. 24 ust. 4  oferta Wykonawcy została odrzucona.
2. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) wykluczono Wykonawcę JANTAR 2 Sp. z o.o. ul. A. Zygmunta 71 Słupsk ponieważ nie spełnił on warunków udziału w postępowaniu.  Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, firma JANTAR 2 Sp. z o.o.  pismem z dnia 07.06.2016r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. Potwierdzenie że usługi wykazane w załączniku nr 4 do oferty pn „Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat” zostały wykonane należycie oraz potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt jej opłacenia musi wynikać z treści dokumentu. Wykonawca Jantar Sp. z o.o. nie uzupełniła dokumentów  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W związku z tym na podstawie art. 24 ust, 2 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca został wykluczony z postępowania a na post. Art. 24 ust. 4  oferta Wykonawcy została odrzucona.

Pozostałe oferty oceniano wg kryteriów przyjętych w postępowaniu tj.  cena oferty brutto 97 pkt, usługa dodatkowa  3 pkt

Oferta nr 1
PHU CYMES Kamil Kokoszka ul. Oboźna 19H 82-300 ELBLĄG cena brutto  151.698,00 zł
Ilość pkt. 58,24  (kryterium cena 55,28, kryterium usługa dodatkowa 3)

Oferta 2
WIROKO Czesław Obarzanek  Ul. Hutnicza 34 81-061 Gdynia cena brutto  111.274,00  zł
Ilość pkt. 78,31  (kryterium cena  75,31, kryterium usługa dodatkowa 3)
Oferta nr 4
PU CLEAN-BUD Sp.J.  ul. Halicka 10 81-509 Gdynia  cena brutto   191.277,00 zł
Ilość pkt. 46,81  (kryterium cena 43,81 kryterium usługa dodatkowa 3)
Oferta nr 6
PARTNER Sp. z  o.o.  ul. Kalksztajnów 13A/12 81-236 GDYNIA cena brutto  86.388,00  zł
Ilość pkt. 100 (kryterium cena 97, kryterium usługa dodatkowa 3)

Oferta nr 7
„PRIMUS” Jacek Bartlewski ul. Jagiellońska 56a 83-110 TCZEW Gdynia  cena brutto  217.707,12  zł
Ilość pkt. 45,50  (kryterium cena 42,50  kryterium usługa dodatkowa 3)
Oferta nr 8
 FIONER Monika Bużan Ul. Olchowa 12 86-005 Białe Błota Gdynia  cena brutto  154.606,76 zł
Ilość pkt. 57,20  (kryterium cena 54,20, kryterium usługa dodatkowa 3)


Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Karina Żukowska
Ostatnio zmodyfikował: Karina Żukowska
Data wytworzenia informacji: 16.06.2016
Data udostępnienia informacji: 17.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.06.2016 14:46 Korekta Karina Żukowska
17.06.2016 14:46 Korekta Karina Żukowska
17.06.2016 14:46 Korekta Karina Żukowska
17.06.2016 14:40 Dodanie informacji Karina Żukowska