Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2020 roku

10/01/2020    S7    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Usługi sprzątania
2020/S 007-011970
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2020 roku
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.81.2019
II.1.2)Główny kod CPV90910000
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi sprzątania obiektów Zamawiającego:
1) Stadionu Piłkarskiego w Gdyni zlokalizowanego przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni;
2) Bosmanatu przystani jachtowej Marina Gdynia zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 13A w Gdyni;
3) budynku dla ratowników zlokalizowanego na terenie plaży Gdynia Śródmieście;
4) Narodowego Stadionu Rugby zlokalizowanego przy ul. Górskiego 10 w Gdyni;
5) Ośrodka hipoterapii zlokalizowanego przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni;
6) terenów sportowych na terenie Gdyni;
7) Hali Gdynia Arena zlokalizowanej przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni.
2. Szczegółowy opis czynności sprzątania oraz wymogi dotyczące realizacji usługi na poszczególnych obiektach zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 1 397 615.02 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90911200
90911300
90914000
90918000
90919100
90919200
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Gdynia
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi sprzątania obiektów Zamawiającego:
1) Stadionu Piłkarskiego w Gdyni zlokalizowanego przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni;
2) Bosmanatu przystani jachtowej Marina Gdynia zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 13A w Gdyni;
3) budynku dla ratowników zlokalizowanego na terenie plaży Gdynia Śródmieście;
4) Narodowego Stadionu Rugby zlokalizowanego przy ul. Górskiego 10 w Gdyni;
5) Ośrodka hipoterapii zlokalizowanego przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni;
6) terenów sportowych na terenie Gdyni;
7) Hali Gdynia Arena zlokalizowanej przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni.
2. Szczegółowy opis czynności sprzątania oraz wymogi dotyczące realizacji usługi na poszczególnych obiektach zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca będzie świadczył usługę sprzątania za pomocą własnego sprzętu, własnych środków chemicznych i własnych środków czystości.
4. Wykonawca zgodnie z wymogami dotyczącymi realizacji usługi (załącznik nr 1 do SIWZ) ma w niektórych przypadkach wywieść po sprzątaniu odpady. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy posiadania do tej czynności uprawnień czy specjalistycznego sprzętu związanych z wywozem odpadów. Wykonawca w ramach umowy ma dokonać wywozu odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. może tego dokonać samodzielnie, jeżeli posiada odpowiednie uprawnienia i sprzęt, lub przy pomocy odpowiedniego, uprawnionego do tej czynności podmiotu.
5. Środki chemiczne używane do utrzymania czystości muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania oraz posiadać wysoki standard jakości. Pozostałe środki czystości wykorzystywane przez Wykonawcę w ramach świadczenia usługi w tym środki przeznaczone do wypełnień podajników na papier toaletowy, ręczniki i mydło muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania oraz posiadać wysoki standard jakości.
6. W przypadku, gdy używane w trakcie realizacji usługi sprzątania środki czystości/chemiczne w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. oraz Ustawy z dnia 25.2.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U.2019.1225), wymagają kart charakterystyki, Wykonawca przed przystąpieniem do świadczenia usługi na poszczególnych obiektach, o których mowa w rozdziale 3 ust. 2 SIWZ, jest zobowiązany przekazać odpowiednie karty kierownikom obiektów na których wykonywana będzie usługa.
7. Wykonawca zadba o prawidłowe przeszkolenie pracowników w zakresie zadań i znajomości topografii sprzątanego obiektu.
8. Wykonawca wykonujący usługę sprzątania jest zobowiązany do należytej staranności realizacji usługi, tj. zapewnienia czystości sprzątanych powierzchni i wykonania wszelkich czynności wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ.
9. Zamawiający będzie zamawiał usługi sprzątania zgodnie z jego faktycznymi potrzebami, w związku z czym zastrzega sobie prawo zmian ilości i częstotliwości sprzątań, bądź rezygnacji ze sprzątań. Wskazane ilości i częstotliwości sprzątań zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia co nie odzwierciedla realnego zapotrzebowania na sprzątanie w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
16. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektów i terenów sprzątania objętych przedmiotem zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załączniku nr 1 do SIWZ.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 1.1.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
 
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 211-516747
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
 
Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2020 roku
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:30/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyOficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usługowe Clean-Bud sp.j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
Adres pocztowy: ul. Halicka 10
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 81-506
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 397 615.02 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 851 047.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe: 
1. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu opisany jest w rozdziale 6 ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ).
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej Ustawą opisany jest w rozdziale 6 ust. 4 SIWZ.
3. Podstawy wykluczenia Wykonawców opisane są w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy.
4. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert określonego w rozdziale 16 SIWZ wnieść wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (piętnaście tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe informacje odnoście sposobu i form w jakiej ma zostać wniesione wadium oraz terminu wniesienia wadium znajdują się w rozdziale 11 SIWZ. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium w terminie lub wniósł w nieprawidłowej formie zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Ustawy.
Wykonawca który nie wniesie wadium w wymaganej formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania.
5. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu może zostać zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, tel. +48 586221164, faks +48 586223574, POLSKA;
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych iod@gdyniasport.pl;
Pozostałe informacje w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w rozdziale 28 SIWZ.
7. Wykonawca, jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
 
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy.
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:08/01/2020

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 10.01.2020
Data udostępnienia informacji: 10.01.2020