Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2019 roku

08/04/2019    S69    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Usługi sprzątania
2019/S 069-162961
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyGdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
Tel.: +48 586223574
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2019 roku
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.2.2019
II.1.2)Główny kod CPV90910000
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi sprzątania obiektów Zamawiającego:
1) Stadionu Piłkarskiego w Gdyni zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni,
2) Bosmanatu przystani jachtowej Marina Gdynia zlokalizowanego przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni,
3) Budynku dla ratowników zlokalizowanego na terenie plaży Gdynia Śródmieście,
4) Narodowego Stadionu Rugby zlokalizowanego przy ul. Górskiego 10 w Gdyni,
5) Ośrodka hipoterapii zlokalizowanego przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni,
6) terenów sportowych na terenie Gdyni,
7) Hali Gdynia Arena zlokalizowanej przy ulicy Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni,
8) Miasteczka imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego w ramach PKO Grand Prix Gdyni na terenie Gdyni.
2. Szczegółowy opis czynności sprzątania zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 846 002.21 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90911200
90911300
90914000
90918000
90919100
90919200
90513200
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Gdynia
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi sprzątania obiektów Zamawiającego:
1) Stadionu Piłkarskiego w Gdyni zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni,
2) Bosmanatu przystani jachtowej Marina Gdynia zlokalizowanego przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni,
3) Budynku dla ratowników zlokalizowanego na terenie plaży Gdynia Śródmieście,
4) Narodowego Stadionu Rugby zlokalizowanego przy ul. Górskiego 10 w Gdyni,
5) Ośrodka hipoterapii zlokalizowanego przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni,
6) terenów sportowych na terenie Gdyni,
7) Hali Gdynia Arena zlokalizowanej przy ulicy Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni,
8) Miasteczka imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego w ramach PKO Grand Prix Gdyni na terenie Gdyni.
2. Szczegółowy opis czynności sprzątania zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca będzie świadczył usługę sprzątania za pomocą własnego sprzętu, własnych środków chemicznych i własnych środków czystości.
4. Środki chemiczne używane do utrzymania czystości muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania oraz posiadać wysoki standard jakości. Pozostałe środki czystości wykorzystywane przez Wykonawcę w ramach świadczenia usługi w tym środki przeznaczone do wypełnień podajników na papier toaletowy, ręczniki i mydło muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania oraz posiadać wysoki standard jakości.
5. W przypadku, gdy używane w trakcie realizacji usługi sprzątania środki czystości/chemiczne w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1907/2006 z dnia 18.12.2006 r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. oraz Ustawy z dnia 25.2.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U.2018.143 z późniejszymi zmianami), wymagają kart charakterystyki, Wykonawca przed przystąpieniem do świadczenia usługi na poszczególnych obiektach, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 2 SIWZ, jest zobowiązany przekazać odpowiednie karty Kierownikom obiektów na których wykonywana będzie usługa.
6. Wykonawca zadba o prawidłowe przeszkolenie pracowników w zakresie zadań i znajomości topografii sprzątanego obiektu.
7. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych umową.
8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonanej usługi Wykonawca zobligowany jest do ponownego wykonania czynności nieprawidłowo wykonanej lub/i dokonania czynności zaniechanej.
9. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdym stwierdzonym przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego znajdującego się na terenach objętych przedmiotem zamówienia.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i awarie wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę.
11. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
12. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektów i terenów sprzątania objętych przedmiotem zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 1.3.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.
 
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 004-005182
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
 
Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2019 roku
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:29/03/2019
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcySecurity & Cleaning System Sp. z o.o.
ul. Racławicka 15/19
Wrocław
53-149
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 636 774.57 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczePrezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami).
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ustawy.
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańKrajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.plAdres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:03/04/2019

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 08.04.2019
Data udostępnienia informacji: 08.04.2019