Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2018r.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2018r.”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy.

W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
1)
Impel Cleaning Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
Cena - 1.123.306,82
Termin sprzątania na stadionach po meczu/imprezie - 24 godziny
Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy - 30 dni
Zatrudnienie osób bezrobotnych - 2 osoby
2)
Security & Cleaning System Sp. z o.o.
ul. Racławicka 15/19
53-149 Wrocław
Cena - 1.152.558,00
Termin sprzątania na stadionach po meczu/imprezie- 22 godziny
Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy - 30 dni
Zatrudnienie osób bezrobotnych - 2 osoby
 
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. 732.600,00 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 19.12.2017
Data udostępnienia informacji: 19.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.12.2017 15:11 korekta tytułu Maciej Zaborski