Unieważnienie zapytania ofertowego w postępowaniu na dostawę sprzętu multimedialnego, elektronicznego

Zamawiający – Gmina Miasta Gdyni – z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (81-382 Gdynia), reprezentowana przez Laboratorium Innowacji Społecznych z siedzibą przy ul. Żeromskiego 31 (81-346 Gdynia), działając na podstawie „Regulaminu udzielania i realizacji zamówień Laboratorium Innowacji Społecznych zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę sprzętu elektronicznego, multimedialnego na  potrzeby prowadzenia warsztatów i zajęć projektowych w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gdyni” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6: „Integracja”; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”; numer umowy o dofinansowanie projektu: RPPM.06.02.01-22-0008/16-00, z późn. zm.).

Przyczyna unieważnienia postępowania: w terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęły dwie oferty które przekraczają pulę środków zagwarantowanych przez Zamawiającego na dostawę sprzętu. Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania z dnia 10 maja 2019 roku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 29.05.2019
Data udostępnienia informacji: 29.05.2019