Unieważnienie postępowania na usługi drukowania

Gdynia, dnia 26 kwietnia 2019 roku.
 
L. dz. 2652/2019
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.11.2019
           
                       
Unieważnienie postępowania
                       
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Usługę drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu.
 
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż w dniu 26 kwietnia 2019 r. uchyla się wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 19 kwietnia 2019 r. i  zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami) (zwanej dalej „Ustawą”), Zamawiający unieważnia postępowania na Usługę drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
W dniu 26 kwietnia 2019 r. w trakcie podpisywania umowy została zauważona z Wykonawcą nieścisłość w zapisie przedmiotu zamówienia w §1 ust. 2 pkt 12 umowy oraz w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczącym wskazania obmiaru bramownicy.
Zamawiający  wpisał wymagany wymiar bramownicy tj. 6100 cm x 1700 cm i 6100 cm x 1900 cm, natomiast przedmiotem zamówienia jest standardowa bramownica o wymiarach 610 cm x 170 cm i 610 cm x 190 cm.
Wykonawca zaoferował w swojej ofercie cenę za wykonanie standardowej bramownicy o wymiarach 610 cm x 170 cm i 610 cm x 190 cm, co jest jednak niezgodne z zapisem Zamawiającego.
 
Ze względu, że na tym etapie postępowania Zamawiający nie  jest wstanie dokonać stosownej poprawy i zmiany zapisów dotyczących obmiarów bramownicy w umowie oraz dokonać stosownej modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  gdyż zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający może dokonać tylko przed upływem terminu składania ofert zamieszczając taką informacje również na stronie internetowej dla wszystkich potencjalnych Wykonawców, oraz kierując się zasadą  art. 7 ust. 1 Ustawy przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich Wykonawców, konieczne jest unieważnienie postępowania jak w sentencji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 26.04.2019
Data udostępnienia informacji: 26.04.2019