Ubezpieczenie pojazdów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Gdynia, dnia 04 sierpnia 2011 rokuOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Gdynia: Ubezpieczenie pojazdów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.08.2011 r. pod numerem: 211787 - 2011


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 125487 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie pojazdów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 66516000-0 - usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 66516100-1 - usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej, 66512100-3 - usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 66516300-3 - usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług ubezpieczenia w zakresie: 1) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, uszkodzeń auto casco wraz z kradzieżą, NNW pojazdów mechanicznych, 2) kompleksowego ubezpieczenia morskich jednostek pływających zawierające min. ubezpieczenie casco rozszerzone o kradzież i rozbój, OC Armatora, NW. 3. Ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych podlega: 1) przyczepa podłodziowa Tramp Trail o nr rejestracyjnym GA85906, rok produkcji 2004, a) wartość początkowa środka brutto: 2.999,98 PLN, b) okres ubezpieczenia: 02.06.2011 - 01.06.2012, c) zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna; 2) przyczepa podłodziowa lekka Brenderup 8118, rok produkcji 2010; o dopuszczalnej masie całkowitej 750 kg: a) wartość początkowa środka brutto: 5.350,00 PLN, b) okres ubezpieczenia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, c) zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna; 3) przyczepa podłodziowa lekka Thule EL450 o nr rejestracyjnym GA 85541; o nr nadwozia UH2000C187P196863; data zakupu: 11.08.2008 r.: a) wartość początkowa środka brutto: 2.535,94 PLN, b) okres ubezpieczenia: 10.09.2011 - 09.09.2012, c) zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna; 4) przyczepa samochodowa B 1400 Niewiadów o nr rejestracyjnym GA82394, o nr nadwozia SWNB1400040006022, rok produkcji: 2004: a) wartość początkowa środka brutto: 6.000 PLN, b) okres ubezpieczenia: 07.12.2011 - 06.12.2012, c) zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna; 5) samochód osobowy Renault Trafic o nr rejestracyjnym GA60537, o nr indentyfikacyjnym: VF1JLBCB64V215694, liczba miejsc: 9, rok produkcji: 2004, pojemność silnika: 1870, dopuszczalna masa całkowita 2960: a) wartość początkowa środka brutto: 98.000 PLN, b) okres ubezpieczenia: 06.07.2011 - 05.07.2012, c) zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna, autocasco, NNW, d) suma ubezpieczenia NNW nie niższa niż 10.000 zł; 6) ciągnik rolniczy John Deere o nr rejestracyjnym GA4258, o nr indentyfikacyjnym LV3036E280309, rok produkcji: 2010: a) wartość początkowa środka brutto: 62.220,00 PLN, b) okres ubezpieczenia: 28.09.2011 - 27.09.2012, c) zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna, autocasco, NNW kierowcy i pasażerów, d) suma ubezpieczenia NNW nie niższa niż 15.000 zł; 7) ciągnik Ursus MF 25, o nr rejestracyjnym GA0630, a) wartość początkowa środka brutto: 12.000 PLN, b) okres ubezpieczenia: 04.09.2011 - 03.09.2012, c) zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna. 4. Kompleksowemu ubezpieczeniu morskich jednostek pływających podlega: 1) jacht motorowy M/Y GOSiR 2, o nr rejestracyjnym POL 6045, klasa i typ: OZŻ, rok produkcji: 2004; silnik przyczepny Mercury o mocy 44 KM: a) wartość początkowa środka brutto: 79.910 PLN, b) suma ubezpieczenia: wartość netto środka na dzień 31.12.2010 roku wynosi 43.261,87 PLN, w tym wartość jachtu 70%, wartość silnika 30 %, c) stawka amortyzacji wynosi 7%, d) okres ubezpieczenia: 09.08.2011 - 08.08.2012, e) suma ubezpieczenia NW nie niższa niż 5.000 zł/na 1 osobę, f) franszyza redukcyjna nie wyższa niż 10% odszkodowania; 2) łódź motorowa Rib Parker 510; silnik przyczepny Mercury F60 KM: a) wartość początkowa środka brutto: 16.156,48 PLN, b) suma ubezpieczenia: wartość netto środka na dzień 31.12.2010 roku wynosi 16.156,48 PLN, c) stawka amortyzacji wynosi 7%, d) okres ubezpieczenia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, e) suma ubezpieczenia NW nie niższa niż 5.000 zł/na 1 osobę, f) franszyza redukcyjna nie wyższa niż 10% odszkodowania; 3) skuter wodny YAMAHA FX, klasa i typ: Have Runner FX 140, rok produkcji: 2005, silnik stacjonarny o nr fabrycznym 1825K304 i mocy 140 KM: a) wartość początkowa środka brutto: 53.509 PLN, b) suma ubezpieczenia: wartość netto środka na dzień 31.12.2010 roku wynosi 33.220,17 PLN, c) stawka amortyzacji wynosi 7%, d) okres ubezpieczenia: 10.08.2011 - 09.08.2012 roku, e) Ubezpieczony: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, REGON: 000598486, NIP: 586-002-28-60, f) suma ubezpieczenia NW nie niższa niż 5.000 zł/na 1 osobę, g) franszyza redukcyjna nie wyższa niż 10% odszkodowania. 5. Zamawiający podaje szkodowości: 1 szkoda w 2008 roku z AC samochód Renault Trafic- wypłata 1.175 zł. 6. W niniejszym postępowaniu uczestniczy w charakterze brokera ubezpieczeniowego Pan Jacek Markowski Emka Broker 81-601 Gdynia, ul. Marzanny 11. Z tego tytułu broker otrzyma prowizję brokerską (kurtaż brokerski), od Wykonawcy w zakresie realizacji poszczególnych zadań. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na podwykonawców. 8. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy dla poszczególnych pojazdów. 9. Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.60.00-0, 66.51.61.00-1, 66.51.21.00-3, 66.51.63.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.07.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 180000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 4765,00
  • Oferta z najniższą ceną: 4765,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4765,00
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 4 - w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uzasadnienie: w prowadzonych kolejno dwóch postępowaniach w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie pojazdów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, nie złożono żadnych ofert. Pierwsze postępowanie o numerze sprawy 11/PN/2011 wszczęte zostało w dniu 30.03.2011 roku - ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.03.2011 r. pod numerem: 101773-2011. Drugie postępowanie o numerze sprawy 16/PN/2011 wszczęte zostało w dniu 13.04.2011 roku - ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.04.2011 r. pod numerem: 114519-2011. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 05.08.2011
Data udostępnienia informacji: 05.08.2011
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.08.2011 08:56 Dodanie informacji Maciej Zaborski