Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i RekreacjiGdynia, dnia 04 lutego 2011 r.

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych 

na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” znak sprawy 1/PN//2011.

 

W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, informuję iż Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”.

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ”WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805), ul. Chmielna 85/87, Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych w Gdyni. W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zawiera najniższą cenę/uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów,  łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 107.776,00 zł.

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) ustawy Prawo zamówień publicznych, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Jałoszewski
Wprowadził informację: Paulina _Filipowicz
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Filipowicz
Data wytworzenia informacji: 07.02.2011
Data udostępnienia informacji: 07.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.02.2011 14:46 Dodanie informacji Paulina Filipowicz