Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji


Gdynia, 10 stycznia 2012 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Gdynia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.01.2012 r.  pod numerem: 8599 - 2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 315423 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 66516000-0 - usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 66515100-4 - usługi ubezpieczenia od ognia, 66515400-7 - usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w zakresie: 1) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenia mienia od dewastacji, 3) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 4) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 5) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie posiadanego mienia i prowadzonej działalności. 3. Ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych podlega następujący majątek Zamawiającego: 1) budynki i budowle przy ul. Olimpijskiej i K. Gorskiego- zgodnie z załącznikiem nr 1A do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR; 2) budynki i budowle w dzielnicach - zgodnie z załącznikiem nr 1B do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR; 3) budynki i budowle na terenie Mariny Gdynia - zgodnie z załącznikiem nr 1C do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR; 4) budynki i budowle na gdyńskich plażach - zgodnie z załącznikiem nr 1D do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR; 5) maszyny, urządzenia i wyposażenie przy ul. Olimpijskiej i K. Górskiego - zgodnie z załącznikiem nr 2A do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR; 6) maszyny, urządzenia i wyposażenie na terenie dzielnic - zgodnie z załącznikiem nr 2B do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR; 7) maszyny, urządzenia i wyposażenie na terenie Mariny Gdynia - zgodnie z załącznikiem nr 2C do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR; 8) maszyny, urządzenia i wyposażenie plaż - zgodnie z załącznikiem nr 2D do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR; 9) maszyny, urządzenia i wyposażenie ośrodka hipoterapii - zgodnie z załącznikiem nr 2E do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR; 10) niskocenne składniki majątkowe na terenie wszystkich obiektów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - zgodnie z załącznikami nr 3A - 3G do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR; 11) wartości pieniężne w wysokości 60.000 PLN. 4. Zakres i wymogi dotyczące ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 1) zakres ubezpieczenia pełny tj. obejmujący w szczególności następujące ryzyka: pożar, bezpośrednie i pośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego, powódź, huragan, deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, lawinę, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, dym i sadzę, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych, zalanie; 2) system ubezpieczenia - sumy stałe, podany do ubezpieczenia majątek jest w wartości księgowej brutto; 3) franszyza redukcyjna nie wyższa niż 500,00 PLN. 5. Ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk podlega system monitoringu i przenośny sprzętu elektroniczny Zamawiającego - zgodnie z załącznikiem nr 5 do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR. 6. Zakres i wymogi dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: 1) zakres ubezpieczenia - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk z włączeniem ochrony ryzyka kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu ruchomego i przenośnego poza miejscem ubezpieczenia, 2) system ubezpieczenia - sumy stałe, majątek w wartości księgowej brutto; 3) franszyza redukcyjna nie wyższa niż 2% sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą w przypadku systemów stacjonarnych i nie wyższa niż 5% sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą w przypadku sprzętu przenośnego. 7. Ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podlega: 1) mienie Zamawiającego w postaci: a) majątku wskazanego w ust. 3 i 5, b) nieruchomości gruntowych (zgodnie z załączonym wykazem nieruchomości gruntowych - załącznik nr 6 A do zbiorczego zestawienia majątku GOSiR) wraz z przyległymi do nich chodnikami, drogami dojazdowymi, schodami podejściami, itp. 2) prowadzona przez Zamawiającego działalność, polegająca w szczególności na: a) prowadzeniu ogólnodostępnych obiektów sportowo - rekreacyjnych, b) prowadzeniu kąpielisk wodnych (morskich), c) prowadzeniu morskiej przystani jachtowej, d) prowadzeniu działalności hotelarskiej, e) prowadzeniu punktów informacji turystycznej, f) posiadaniu i użytkowaniu koni na terenie Gdynia ul. Spółdzielcza, g) organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, oraz szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, (imprezy organizowane przez Zamawiającego objęte ubezpieczeniem nie są imprezami masowymi). 8. Zakres i wymogi dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 1) zakres ubezpieczenia - odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe, w związku z posiadaniem mienia i prowadzeniem działalności, o której mowa w ust. 7 pkt. 2 z włączeniem odpowiedzialności pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy oraz za szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzenia imprezy; 2) suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia nie mniejsza niż 500.000 PLN (bez podlimitów). 9. Ubezpieczeniu mienia od dewastacji podlega: 1) boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy - wykazane do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w załączniku nr 1 A; wartość boiska - 1.159.290,39 zł; suma ubezpieczenia boiska - 20.000,00 zł; 2) ciąg spacerowy na Plaży Gdynia Śródmieście - wykazany do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w załączniku nr 1 D; wartość środka: 529.755,27 zł; suma ubezpieczenia - 100.000,00 zł; 3) dwa boiska przy ul. Radosnej: boisko uniwersalne z elementami wyposażenia do koszykówki i piłki nożnej (nawierzchnia - sztuczna trawa) i ogrodzeniem o wysokości 6,0 m wraz z pozostałymi elementami wyposażenia znajdującymi się w granicach ogrodzenia, jak ławki, kosze na śmieci oraz boisko do gier i zabaw z elementami wyposażenia do gry w siatkówkę i tenisa (nawierzchnia - asfaltobeton) oraz ścianka wspinaczkowa i do gry w tenisa wraz z przyległym do niej terenem o nawierzchni piaskowej - wykazane do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w załączniku nr 1 B; wartość środka - 475.439,57 zł; suma ubezpieczenia - 50.000,00 zł; 4) plac zabaw wraz z ciągiem drewnianych trapów na Plaży Gdynia Śródmieście - wykazany do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w załączniku nr 1 D pod pozycją 2 i 3; łączna wartość placu zabaw - 1.144.180,12 zł; suma ubezpieczenia - 100.000,00 zł; 10. Zakres i wymogi dotyczące ubezpieczenia mienia od dewastacji: 1) system ubezpieczenia - na pierwsze ryzyko; 2) franszyza redukcyjna nie wyższa niż 500,00 PLN. 11. Ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku podlegają wartości pieniężne w zakresie: 1) kradzież z włamaniem - suma ubezpieczenia 60.000 PLN; 2) rabunek w lokalu - suma ubezpieczenia 60.000 PLN; 3) rabunek w transporcie - suma ubezpieczenia 60.000 PLN. 12. Gotówka przechowywana jest w sejfie stalowym (sejf spełnia wymagania normy PN-EN 1143-1:2000) w pomieszczeniu kasowym znajdującym się w budynku biurowo - administracyjnym GOSiR przy ul. Olimpijskiej 5/9. Pomieszczenie kasowe murowane, kraty w oknach, drzwi antywłamaniowe z dwoma zamkami, zabezpieczenie obiektu biurowego przez stacjonarny system alarmowy. Obiekty GOSiR przy ul. Olimpijskiej monitorowane są przez 24 h na dobę przez monitoring elektrowizyjny. W godzinach nie urzędowania agencja ochrony zapewnia usługę ochrony mienia wszystkich obiektów biurowo - administracyjnych, użytkowych i sportowych znajdujących się przy ul. Olimpijskiej oraz Przystani Jachtowej Mariny Gdynia znajdującej się przy ul. Jana Pawła II 13, posiadającej również stacjonarny system alarmowy. Transport gotówki do 60.000 zł odbywa się samochodem i tylko na terenie Gdyni. Transport przeciętnie raz w tygodniu. Najczęściej przewożona jest kwota w wysokości kilku lub kilkunastu tysięcy, maksymalnie do sumy ubezpieczenia tj. do 60.000 zł (wyjątkowo). Ubezpieczenie obejmuje również gotówkę w Biurze Mariny Gdynia, w Miejskiej Informacji Turystycznej, oraz w okresie od maja do września w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej. Gotówka w godzinach pracy przechowywana jest w szufladzie kasy fiskalnej lub w metalowej kasetce. Maksymalna kwota przechowywania gotówki w Biurze Mariny Gdynia wynosi 15.000 zł w każdej z kas, natomiast w punktach informacji Turystycznej wynosi 2.000 zł w każdej z kas. 13. Zakres i wymogi dotyczące ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku: 1) system ubezpieczenia - na pierwsze ryzyko; 2) franszyza redukcyjna nie wyższa niż 500,00 PLN. 14. W sprawach nieuregulowanych w nn. SIWZ zastosowanie mają odpowiednie Ogólne Warunki Ubezpieczenia. W przypadku postanowień rozbieżnych między SIWZ a Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia SIWZ. 15. W celu przygotowania oferty ubezpieczenia Zamawiający podaje przebieg ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w ust. 2 : 1) 2007 rok - brak szkód, 2) 2008 rok - brak szkód, 3) 2009 rok - wypłacono 13.550,00 zł (polisa OG), 4) 2010 rok - wypłacono 892,69 zł (polisa OC), 5) 2011 rok - wypłacono 9.652,06 zł (polisa OG), 6) 2011 rok - wypłacono 1.665,43 zł (polisa OC). 16. W niniejszym postępowaniu uczestniczy w charakterze brokera ubezpieczeniowego Pan Jacek Markowski Emka Broker 81-601 Gdynia, ul. Marzanny 11. Z tego tytułu broker otrzyma prowizję brokerską (kurtaż brokerski), od Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego, w zakresie realizacji poszczególnych zadań. 17. Zamawiający informuje, iż jest to zamówienie publiczne udzielone w częściach. 18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 20. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 21. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 22. Zamawiający nie wyraża zgody na podwykonawców. 23. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień dodatkowych nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia. 24. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności przyjęcia na stan nowych środków trwałych i wyposażenia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.60.00-0, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, Oddział w Gdańsku, Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 204876,27 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 70193,00
  • Oferta z najniższą ceną: 70193,00 / Oferta z najwyższą ceną: 105113,00
  • Waluta: PLN.Gdynia, dnia 28 grudnia 2011 r.
L.dz. 7038/JB/2011
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji" znak sprawy 31/PN/2011.

W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132,
Oddział w Gdańsku
70.193,00
2
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.
z siedzibą w Warszawie ul. Chmielna 85/87,
Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych w Gdyni
105.113,00
     
2.        Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132,
Oddział w Gdańsku
70.193,00
100
2
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.
z siedzibą w Warszawie ul. Chmielna 85/87,
Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych w Gdyni
105.113,00
66,78
 
 
3.        Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, Oddział w Gdańsku. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów,  łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 70.193,00 zł.
 
4.        Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 28.12.2011
Data udostępnienia informacji: 28.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.01.2012 14:31 Dodanie informacji Maciej Zaborski
28.12.2011 13:06 Dodanie informacji Maciej Zaborski