Świadczenie usługi ochrony terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4cf9f2b5-6981-11ed-abdb-a69c1593877c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00515490
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026903/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.7 Usługi ochrony obiektów GCS
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00449608/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2714.1.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług ochrony mienia na terenie obiektów Zamawiającego oraz usług zabezpieczenia imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego.
2. Usługa ochrony mienia dotyczy terenu i wszystkich obiektów biurowo-administracyjnych, użytkowych i sportowych będących w zarządzie Zamawiającego:
1) które znajdują się przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni,
2) hala Gdynia Arena przy ulicy Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni,
3) stadion rugby przy ulicy Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni,
4) teren i obiekt kompleksu sportowego przy ulicy Nauczycielskiej 9 w Gdyni,
5) teren i obiekt kompleksu sportowego przy ulicy Radosnej w Gdyni,
6) teren i obiekty morskiej przystani jachtowej - Mariny Gdynia przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia – Śródmieście oraz część lądowa przystani jachtowej Marina Gdynia,
7) teren i obiekty ośrodka hipoterapii przy ulicy Spółdzielczej 4 w Gdyni,
8) kąpieliska morskie w Gdyni Orłowie (przy zejściu z ul. Przebendowskich wejście GDY17), Babich Dołach (przy zejściu z ul. Ikara wejście GDY 1) i Redłowie (przy zejściu z ul. Ejsmonda wejście GDY 11).
3. Usługa zabezpieczenia imprez sportowych w obsadzie składającej się z umundurowanych osób ochrony wyposażonych w środki łączności (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995) dotyczy:
1) imprezy pod nazwą „3x3 Gdynia”, która odbędzie się na terenie Gdyni w przewidywanym terminie: 16-18.06.2023r.,
2) imprezy pod nazwą „Nocny Bieg Świętojański”, zwanej dalej „Biegiem Świętojańskim”, który odbędzie się na terenie Gdyni w przewidywanym terminie 23/24.06.2023 r.,
3) imprezy pod nazwą „Siatkówka Plażowa Gdynia”, która odbędzie się na terenie Gdyni w przewidywanym terminie: 7-9.07.2023 r.,
4) imprezy pod nazwą „Bieg Niepodległości”, która odbędzie się na terenie Gdyni w przewidywanym terminie: 11.11.2023 r..
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1939821,79 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2148442,35 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1939821,79 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NORD SECURITY Sp. z o. o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220335670
7.3.4) Miejscowość: Gdańsk
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1939821,79 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2022-12-27 do 2023-12-27SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE
Umowa zawarta została na czas określony od godz. 12:00 dnia 27 grudnia 2022 r. do godziny 12:00 dnia 27 grudnia 2023 r..

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 21.11.2022
Data udostępnienia informacji: 21.11.2022
Ostatnia aktualizacja: 27.12.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.12.2022 10:16 Aktualizacja treści Tomasz Klein