Świadczenie usługi ochrony osób i mienia podczas otwartych sesji treningowych reprezentacji Irlandii - EURO 2012

 
Gdynia, dnia 31 maja 2012 r. Znak sprawy: GOSIR.DZPI.2710.14.2012    
L.dz. 2490/2012 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia podczas otwartych sesji treningowych reprezentacji Irlandii biorącej udział w Mistrzostwach Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012"- znak sprawy GOSIR.DZPI.2710.14.2012.


W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
1.  W postępowaniu wpłynęła jedna oferta:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
EKOTRADE Sp. z o.o. ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa Przedstawicielstwo w Gdyni
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia
79.950,00
 
2. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę EKOTRADE Sp. z o.o. ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa Przedstawicielstwo w Gdyni ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia.
Wybrana oferta spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów,  łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 79.950,00 zł.
 
3. Jednocześnie informuję, iż w związku z tym, że w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy. Zamawiający przewiduje podpisanie umowy w dniu 04 czerwca 2012 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 31.05.2012
Data udostępnienia informacji: 31.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.05.2012 12:48 Dodanie informacji Maciej Zaborski