Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego

Gdynia, 16 stycznia 2012 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Gdynia: Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.01.2012 r.  pod numerem: 15231 - 2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 310797 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79710000-4 - usługi ochroniarskie. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę w roku 2012 usług ochrony mienia na terenie obiektów Zamawiającego oraz usług zabezpieczenia imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego. 3. Usługa ochrony mienia dotyczy terenu i wszystkich obiektów biurowo-administracyjnych, użytkowych i sportowych będących w zarządzie Zamawiającego znajdujących się przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni, przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni, przy ul. Nauczycielskiej w Gdyni, terenu i obiektów morskiej przystani jachtowej - Mariny Gdynia przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście oraz kąpielisk morskich w Gdyni Orłowie (przy zejściu z ul. Przebendowskich wejście GDY 17) i Babich Dołach (przy zejściu z ul. Ikara wejście GDY 1). 4. Usługa zabezpieczenia imprez sportowych w obsadzie składającej się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności dotyczy: 1) imprezy pod nazwą Nocny Bieg Świętojański, zwanej dalej Biegiem Świętojańskim, na dystansie 10 km, który odbędzie się na terenie Gdyni w przewidywanym terminie: lipiec 2012 r.; 2) imprezy pod nazwą Bieg Europejski, który odbędzie się na terenie Gdyni w przewidywanym terminie: maj 2012 r.; 3) imprezy pod nazwą Bieg Niepodległości, który odbędzie się na terenie Gdyni w dniu 11.11.2012 r.; 4) imprezy pod nazwą Mistrzostwa Polski w Aquathlonie, które odbędą się na terenie Gdyni w przewidywanym terminie: lipiec/sierpień 2012 r.; 5) imprezy pod nazwą Bieg Urodzinowy, który odbędzie się na terenie Gdyni w przewidywanym terminie: luty 2012 r. 6) imprezy pod nazwą Igrzyska Miast Bliźniaczych, które odbędą się na terenie Gdyni w przewidywanym terminie: maj 2012 r. 7) festyn na plaży, w przewidywanym terminie: lipiec/sierpień 2012 r.; 8) imprezy pod nazwą Gdynia Sailing Days, która odbędzie się na terenie Gdyni w przewidywanym terminie: lipiec 2012 r. 5. Ochrona terenu i obiektów położonych przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni (za wyjątkiem stadionu GOSiR) wykonywana ma być w systemie 1 (jedna) osoba ochrony całodobowo od poniedziałku do niedzieli. 6. Ochrona terenu i obiektów morskiej przystani jachtowej - Mariny Gdynia położonego przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście wykonywana ma być: 1) w sezonie turystycznym tj. od 01.05 do 31.10 w systemie 1 (jedna) osoba ochrony codziennie, w godzinach od 20:00 do 08:00 rano dnia następnego; 2) poza sezonem tj. od 01.04 do 30.04 oraz od 01.11 do 30.11 w systemie 1 (jedna) osoba ochrony w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 20:00 do 8:00 rano dnia następnego, w soboty w godzinach od 16:00 do 8:00 rano dnia następnego oraz całodobowo w niedziele oraz święta (święta państwowe i kościelne ustawowo wolne od pracy, bez względu w jaki dzień tygodnia przypadają) od godz. 8:00 rano w niedzielę oraz dnia świątecznego do godz. 8:00 rano dnia następnego. 3) poza sezonem tj. od 01.01 do 31.03 oraz od 01.12 do 31.12 w systemie 1 (jedna) osoba ochrony w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do godz. 8.00 rano dnia następnego, oraz całodobowo w soboty, niedziele oraz święta (święta państwowe i kościelne ustawowo wolne od pracy, bez względu w jaki dzień tygodnia przypadają) od godz. 8:00 rano w sobotę i niedzielę oraz dnia świątecznego do godz. 8:00 rano dnia następnego 7. Ochrona terenu i obiektów kąpielisk morskich na plaży w Gdyni Orłowie (przy zejściu z ul. Przebendowskich wejście GDY 17) i Babich Dołach (przy zejściu z ul. Ikara wejście GDY 1) w okresie od dnia 20 czerwca 2012 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku, wykonywana ma być w systemie: 1 (jedna) osoba ochrony na każde kąpielisko w dni od poniedziałku do niedzieli włącznie, w godzinach od 17:30 do 09:00 dnia następnego. 8. Ochrona terenu i obiektu stadionu rugby położonego przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni wykonywana ma być w systemie: 1 (jedna) osoba ochrony całodobowo od poniedziałku do niedzieli. 9. Ochrona terenu i obiektu stadionu GOSiR położonego przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni wykonywana ma być w systemie 3 (trzy) osoby ochrony całodobowo od poniedziałku do niedzieli. 10. Ochrona terenu i obiektu kompleksu sportowego położonego przy ul. Nauczycielskiej w Gdyni wykonywana ma być w systemie: 1 (jedna) osoba ochrony całodobowo od poniedziałku do niedzieli. 11. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 1) w odniesieniu do terenu i obiektów przy ulicy Olimpijskiej (za wyjątkiem stadionu GOSiR): a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; b) monitorowanie terenu i obiektów poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (będących własnością Zamawiającego); c) stałą łączność osoby ochrony z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego; d) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych; e) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do GOSiR od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; f) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; g) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie obiektów GOSiR; h) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych obiektów GOSiR oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść; i) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych obiektów GOSiR oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść do budynków i budowli, zamykanie bramy parkingowej; j) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektów spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; k) w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg dojścia od ogrodzenia posesji do budynku administracji, hotelu, hali gier, hali LA; l) sprawdzanie poprawności wykorzystania boisk sportowych z ustalonym grafikiem i odnotowywanie nieprawidłowości w dzienniku służby; m) wydawanie kluczy podczas nieobecności pracownika recepcji oraz prowadzenie rejestru wydawania kluczy; n) prowadzenie dziennika służby; o) patrolowanie obiektów przy użyciu psa będącego własnością Zamawiającego, minimum 1 obchód na 1 godzinę; 2) w odniesieniu do terenu i obiektów morskiej przystani jachtowej - Marina Gdynia wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście: a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; b) monitorowanie terenu i obiektów poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie morskiej przystani jachtowej oraz na budynku sanitarnym (będących własnością Zamawiającego); c) stałą łączność osoby ochrony z kierownikiem Mariny Gdynia; d) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych; e) w czasie służby (tj. między godziną 20:00 wieczorem a 06:00 rano) dwukrotne patrolowanie oznakowanym zmotoryzowanym patrolem interwencyjnym Wykonawcy miejsca ochrony, przybycie patrolu musi być odnotowane w dzienniku służby przez dowódcę patrolu; f) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do Mariny Gdynia od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; g) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; h) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie Mariny Gdynia; i) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych budynku Mariny Gdynia oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść; j) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych budynku Mariny Gdynia oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść, bram; k) w trakcie trwania dyżuru osoba ochrony będzie miała obowiązek pełnić w podstawowym zakresie obowiązki bosmana tj. prowadzić dziennik służb, obsługę radiostacji VHF (odbieranie zgłoszeń wejścia i wyjścia jednostek) i notowanie powyższego w dzienniku ruchu jednostek, rejestrację jednostek wpływających i wypływających z przystani, przyjęcia zgłoszenia jednostki, wskazania miejsca postoju, dokonywania spisu jednostek, a w przypadku pojawienia się jednostki zagranicznej poinformowania Straży Granicznej, dlatego też osoba ochrony powinna posiadać uprawnienia radiooperatora krótkiego zasięgu w służbie morskiej SRC; l) niezwłoczne informowanie kierownika Mariny Gdynia i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektów spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; m) niezwłoczne informowanie kierownika Mariny Gdynia i reagowanie osoby ochrony w przypadku łamania regulaminu Mariny Gdynia, powstania zagrożenia na lądzie lub wodzie osób bądź mienia, zanieczyszczenia wody substancjami ropopochodnymi; n) patrolowanie w czasie trwania dyżuru terenu morskiej przystani jachtowej wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście - minimum 1 obchód na 1 godzinę; o) prowadzenie dziennika służby. 3) w odniesieniu do terenu i obiektów kąpielisk morskich w Gdyni: a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; b) stałą łączność osoby ochrony z kierownikiem Mariny Gdynia; c) w czasie służby (tj. między godziną 17:30 wieczorem a 09:00 rano) dwukrotne patrolowanie oznakowanym zmotoryzowanym patrolem interwencyjnym Wykonawcy miejsca ochrony, przybycie patrolu musi być odnotowane w dzienniku służby przez dowódcę patrolu; d) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do kąpielisk od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; e) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; f) sprawdzanie poprawności zamknięć namiotów socjalnych na kąpieliskach Gdynia Orłowo i Babie Doły oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść; g) niezwłoczne informowanie kierownika Mariny Gdynia i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektów spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, podniesionym stanem morza itp.; h) niezwłoczne informowanie kierownika Mariny Gdynia i reagowanie osoby ochrony w przypadku, powstania zagrożenia na lądzie lub wodzie osób bądź mienia, niszczenia znaków na kąpielisku od strony wody i lądu, zanieczyszczenia wody; i) patrolowanie w czasie trwania dyżuru namiotu z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży Gdynia Babie Doły i Gdynia Orłowo - minimum 1 obchód na 1 godzinę; j) prowadzenie dziennika służby. 4) w odniesieniu do terenu i obiektu stadionu rugby przy ulicy Kazimierza Górskiego: a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; b) monitorowanie terenu i obiektu poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie, będących własnością Zamawiającego; c) stałą łączność osoby ochrony z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego; d) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych; e) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do obiektu od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; f) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; g) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie obiektu; h) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść; i) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść do obiektu, zamykanie bramy wjazdowej; j) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; k) w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg; l) sprawdzanie poprawności wykorzystania obiektu z ustalonym grafikiem i odnotowywanie nieprawidłowości w dzienniku służby; m) prowadzenie dziennika służby; n) patrolowanie obiektów minimum 1 obchód na 1 godzinę. 5) w odniesieniu do terenu i obiektu stadionu GOSiR przy ulicy Olimpijskiej: a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony, jednakowo ubranych w tym w szczególności :biała koszula i krawat, wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; w jednym czasie Wykonawca zapewni trzy osoby ochrony, z tym, że jedna osoba ochrony musi posiadać licencję ochrony co najmniej pierwszego stopnia, uprawniającą do podjęcia czynności bezpośredniego przymusu; (dwie osoby ochrony oddelegowane zostaną do dwóch recepcji, z których jedna wyposażona jest w system monitoringu); b) monitorowanie terenu i obiektu poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie stadionu (będących własnością Zamawiającego); c) stałą łączność osób ochrony między sobą w czasie wykonywania służy; d) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych; e) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do stadionu od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; f) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; g) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie stadionu; h) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych stadionu oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść; i) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych stadionu oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść, bram; j) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; k) w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg, chodników, dojść do obiektu; l) sprawdzanie poprawności wykorzystania obiektu z ustalonym grafikiem i odnotowywanie nieprawidłowości w dzienniku służby; m) prowadzenie dziennika służby; n) patrolowanie obiektu; 6) w odniesieniu do terenu i obiektu kompleksu sportowego przy ulicy Nauczycielskiej: a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; b) stałą łączność osoby ochrony z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego; c) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do obiektu od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; d) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; e) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść; f) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść do obiektu, zamykanie bramy wjazdowej; g) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; h) w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg; i) prowadzenie dziennika służby; j) patrolowanie obiektów minimum 1 obchód na 1 godzinę. 12. Każdy patrol, o którym mowa w ust. 11 pkt. 1 lit e), pkt. 2 lit e) i f), pkt. 3 lit d), pkt. 4 lit e), pkt. 5 lit. e), i pkt. 6 lit. c) składać się musi z co najmniej dwóch osób ochrony posiadających licencje ochrony (co najmniej pierwszego stopnia), posiadających uprawnienia do podjęcia czynności bezpośredniego przymusu. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić gotowość jednocześnie dwóch takich patroli na terenie Gdyni. 13. W ramach usług zabezpieczenia Biegu Świętojańskiego Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie 40 (czterdziestu) osób, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności oraz przy pomocy dwóch patroli samochodowych poruszających się cały czas po trasie biegu rozgrywanego w ramach imprezy, w dniu imprezy tj. planowany termin 07 lipiec 2012 r., z tym, że w godzinach od 8:00 dnia 06.07.2012 r. do 14:00 dnia 07.07.2012r. Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 4 (cztery) osoby, od 14:00 dnia 07.07.2012 r. do 04:00 dnia 08.07.2012 r. Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 40 (czterdzieści) osób, a w godzinach od 04:00 do 10:00 dnia 08.07.2012r. zapewni do dyspozycji Zamawiającego 4 (cztery) osoby. Obsada 40 osobowa obejmuje również skład patrolu samochodowego. 14. W ramach usług zabezpieczenia Biegu Europejskiego Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie 40 (czterdziestu) osób, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności oraz przy pomocy jednego patrolu samochodowego poruszającego się cały czas po trasie biegu rozgrywanego w ramach imprezy, w dniu imprezy tj. planowany termin 12 maj 2012 r., z tym, że w godzinach od 8:00 dnia 11.05.2012 r. do godziny 08:00 dnia 12.05.2012 r. Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 4 (cztery) osoby, od godziny 08:00 do godziny 16:00 dnia 12.05.2012 r. Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 40 (czterdzieści) osób, a w godzinach od 16:00 dnia 12.05.2012 r. do godziny 10:00 dnia 13.05.2012 r. zapewni do dyspozycji Zamawiającego 4 (cztery) osoby. Obsada 40 osobowa obejmuje również skład patrolu samochodowego. 15. W ramach usług zabezpieczenia Biegu Niepodległości Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie 40 (czterdziestu) osób, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności oraz przy pomocy jednego patrolu samochodowego poruszającego się cały czas po trasie biegu rozgrywanego w ramach imprezy, w dniu 11.11.2012 r., z tym, że w godzinach od 8:00 dnia 10.11.2012 r. do godziny 08:00 dnia 11.11.2012 r. Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 4 (cztery) osoby, od godziny 08:00 do godziny 16:00 dnia 11.11.2012 r, Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 40 (czterdzieści) osób, a w godzinach od 16:00 dnia 11.11.2012 r. do godziny 10:00 dnia 12.11.2012 r. zapewni do dyspozycji Zamawiającego 4 (cztery) osoby. Obsada 40 osobowa obejmuje również skład patrolu samochodowego. 16. W ramach usług zabezpieczenia Mistrzostw Polski w Aquathlonie Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie 30 (trzydziestu) osób, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności posiadających licencję ochrony (co najmniej pierwszego stopnia), posiadających uprawnienia do podjęcia czynności bezpośredniego przymusu, w dniu imprezy tj. planowany termin lipiec/sierpień 2012 r., z tym, że w godzinach od 8:00 dnia poprzedzającego imprezę do godziny 08:00 dnia imprezy Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 4 (cztery) osoby, od godziny 08:00 do godziny 16:00 dnia imprezy Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 30 (trzydzieści) osób, a w godzinach od 16:00 dnia imprezy do godziny 10:00 dnia następnego zapewni do dyspozycji Zamawiającego 4 (cztery) osoby. Usługa dotyczy zabezpieczenia centrum zawodów, pilnowania pozostawionego sprzętu. 17. W ramach usług zabezpieczenia Biegu Urodzinowego Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie 30 (trzydziestu) osób, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności, oraz przy pomocy dwóch patroli samochodowych poruszających się cały czas po trasie biegu rozgrywanego w ramach imprezy tj. planowany termin 25.02.2012 r., z tym, że w godzinach od 8:00 dnia 24.02.2012 r. do godziny 08:00 dnia 25.02.2012r. Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 4 (cztery) osoby, od godziny 08:00 do godziny 16:00 dnia 25.02.2012 r. Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 30 (trzydzieści) osób, a w godzinach od 16:00 dnia 25.02.2012 r. do godziny 10:00 dnia 26.02.2012 r. zapewni do dyspozycji Zamawiającego 4 (cztery) osoby. 18. W ramach usługi zabezpieczenia Igrzysk Miast Bliźniaczych Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie 10 (dziesięciu) osób, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności, planowany termin Igrzysk 07-13.05.2012 r. We wskazanym terminie w ramach zabezpieczenia Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 10 (dziesięć) osób całodobowo. 19. W ramach zabezpieczenia festynu na plaży Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie 10 (dziesięciu) osób, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności, planowany termin lipiec/sierpień 2012 r. z tym, że w godzinach od 6:00 dnia poprzedzającego imprezę do godziny 08:00 dnia imprezy Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 4 (cztery) osoby, od godziny 08:00 do godziny 20:00 dnia imprezy Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 10 (dziesięć) osób, a w godzinach od 20:00 dnia imprezy do godziny 10:00 dnia następnego zapewni do dyspozycji Zamawiającego 4 (cztery) osoby. Usługa dotyczy zabezpieczenia centrum zawodów, pilnowania pozostawionego sprzętu. 20. W ramach usług zabezpieczenia imprezy Gdynia Sailing Days Wykonawca będzie świadczyć usługę : 1) ochrony Mariny Gdynia przez okres 12 dni w obsadzie 1 osoba ochrony (łączna ilość godzin ochrony 255) 2) ochrony sceny na plaży Śródmieście przez okres 12 dni w obsadzie 1 osoba ochrony (łączna ilość godzin ochrony 240) 3) ochrony przy ostrodze (centrum imprezy) przez okres 5 dni w obsadzie 1 osoba ochrony (łączna ilość godzin ochrony 110) 4) ochrony przy Contrast Cafe przez okres 5 dni w obsadzie 2 osób ochrony (łączna ilość godzin ochrony 36) 21. W ramach usług zabezpieczenia imprezy Gdynia Sailing Days Wykonawca zapewni: a) ochronę miejsc imprezy, sprzętu uczestników i organizatora oraz zapewnienie przestrzegania przez uczestników imprez oraz osoby trzecie ustalonego porządku i regulaminu imprezy. b) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; c) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego. Patrol składać się musi z co najmniej dwóch licencjonowanych pracowników ochrony ( co najmniej pierwszego stopnia), posiadających uprawnienia do podjęcia czynności bezpośredniego przymusu. d) w ramach zabezpieczenia imprezy Wykonawca zobowiązany będzie współdziałać z Zamawiającym oraz z przedstawicielami organizatora imprezy, który będzie wyłoniony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. 22. Do obowiązków Wykonawcy w związku z zabezpieczeniem imprez sportowych należeć będzie przede wszystkim, zapewnienie przestrzegania przez uczestników imprez oraz osoby trzecie ustalonego porządku i regulaminu imprezy, a w szczególności zapobieganie wejściu osób trzecich na trasę biegów/imprezy. Wykonawca zobowiązany będzie współdziałać z przedstawicielami Zamawiającego. 23. Zamawiający informuje, iż ilość godzin ochrony jest ilością szacunkową (przewidywaną przez Zamawiającego). Wskazane ilości ochrony zostały przyjęte dla potrzeb obliczenia szacunkowej wartości zamówienia co nie odzwierciedla realnego zapotrzebowania na ochronę w czasie trwania umowy. W razie zmiany potrzeb Zamawiającego możliwe są odstępstwa od częstotliwości ilości i harmonogramów świadczenia usług. Zmiany w żadnym razie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 24. Zamawiający w razie potrzeb zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania ilości osób ochrony przy poszczególnych imprezach lub/i do zwiększenia lub zmniejszenia czasu ich pracy. 25. Zamawiający w razie potrzeb zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania ilości osób ochrony obiektów lub/i do zwiększenia lub zmniejszenia czasu ich pracy. 26. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z usługi zabezpieczenia imprez, o których mowa powyżej, w przypadku rezygnacji z ich organizacji. 27. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 28. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 29. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców. 30. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień dodatkowych nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·    Ekotrade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Melomanów 4 Przedstawicielstwo w Gdyni, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 697284,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·    Cena wybranej oferty: 569115,69
·    Oferta z najniższą ceną: 568919,48 / Oferta z najwyższą ceną: 1473476,04
·    Waluta: PLN.

Gdynia, dnia 21 grudnia 2011 r.
L.dz. 6951/JB/2011
  
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na „Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego" - znak sprawy 29/JB/2011

W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Magdalena Pałka  Agencja Ochrony FOX al. Korfantego 51, 40-160 Katowice
1.473.476,04
2
SPECGROM Security Sp. z o.o. ul. Żniwna 45, 81-586 Gdynia
654.793,28
3
EKOTRADE Sp. z o.o. ul. Melomanów 4 00-712 Warszawa Przedstawicielstwo w Gdyni
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia
568.919,48
4
Witold Stochmiałek Wiking Agencja Ochrony Mienia i Konwoje, ul. Krzywoustego 8, 81-035 Gdynia
573.819,54
5
Krzysztof Igielski, Igielski Ochrona Igielpol
ul. Św. Kazimierza Królewicza 12, 81-516 Gdynia
576.965,73
 
2.        Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczono Wykonawcę SPECGROM Security Sp. z o.o. ul. Żniwna 45, 81-586 Gdynia, oferta nr 2. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu tj. nie wykazał się spełnieniem warunku określone przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy, tj. posiadania uprawnienia do wykonywania przedmiotowego zamówienia, oraz nie wykazał spełnienia warunku nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
Zamawiający w Rozdziale 5 ust. 2 i 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opisał sposób dokonania spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania przedmiotowego zamówienia oraz braku podstaw do wykluczenia. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca musiał wykazać się posiadaniem aktualnej (ważnej) na dzień składania ofert koncesji na świadczenie usług ochrony mienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zm.).
Zgodnie z Rozdziałem 6 ust.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobligowany był do złożenia wraz z ofertą między innymi dokumentu w postaci aktualnej (ważnej) na dzień składania ofert koncesji na prowadzenie działalności na ochronę mienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. 2005 nr 145 poz.1221 z późn. zm.), natomiast zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Wykonawca zobligowany był do złożenia wraz z ofertą między innymi dokumentu w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 Ustawy.
Wykonawca załączył wraz z ofertą kserokopię koncesji, która jest wystawiona na SPECGROM Security Sp. z o.o.  z siedzibą 81-153 Gdynia, ul. Unruga 182, której Prezesem Zarządu jest Pan Marcin Maćkowski. Zgodnie z  załączoną kserokopią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego SPECGROM Security Sp. z o.o., siedziba znajduje się w Gdyni (81-586)  przy ul. Żniwnej 45, której Prezesem Zarządu jest Pan Wojciech Maćkowski. Ponadto załączona wraz z ofertą kserokopia koncesji jest poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę nie uprawnioną do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zgodnie z Rozdziałem 12 ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumenty składane w kserokopii wraz z ofertą powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Wykonawca załączył wraz z ofertą kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, który jest poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę nie uprawnioną do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zgodnie z Rozdziałem 12 ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,   dokumenty składane w kserokopii wraz z ofertą powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwał Wykonawcę w terminie do dnia 19 grudnia 2011 r., do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił brakujących dokumentów. W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy a Jego oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy.
 
 
 
3.        Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
EKOTRADE Sp. z o.o. ul. Melomanów 4 00-712 Warszawa Przedstawicielstwo w Gdyni
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia
569.115,69
(po dokonaniu poprawki rachunkowej)
100
2
Witold Stochmiałek Wiking Agencja Ochrony Mienia i Konwoje
ul. Krzywoustego 8, 81-035 Gdynia
573.819,54
99,18
3
Krzysztof Igielski, Igielski Ochrona Igielpol
ul. Św. Kazimierza Królewicza 12, 81-516 Gdynia
576.965,73
98,64
4
Magdalena Pałka  Agencja Ochrony FOX al. Korfantego 51, 40-160 Katowice
1.473.476,04
38.62
 
4.        Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę EKOTRADE Sp. z o.o. ul. Melomanów 4 00-712 Warszawa Przedstawicielstwo w Gdyni ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia.
Wybrana oferta spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów,  łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 569.115,69 zł.
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 21.12.2011
Data udostępnienia informacji: 21.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.01.2012 14:29 Dodanie informacji Maciej Zaborski
21.12.2011 13:06 Dodanie informacji Maciej Zaborski