Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego

Gdynia, dnia 07 stycznia 2011 roku
 
 
Ogłoszenie o zawarciu umowy Nr 1/JB/2011 z dnia 04.01.2011 roku na:
Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego"
 
ZAMAWIAJĄCY:
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji - gospodarstwo pomocnicze
81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9

WYKONAWCA:
Witold Stochmiałek
Wiking Agencja Ochrony Mienia i Konwoje
ul. Krzywoustego 8
81-035 Gdynia


WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO:
547.798,96 zł.

Pracownikiem uprawnionymi do kontaktów jest:
Anna Byczkowska
Tel./fax 58-622-11-64
adres e-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl
 
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie GOSiR.
 
Tekst ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.01.2011 r. pod numerem: 7619-2011 oraz zamieszczono na stronie internetowej GOSiR.
 


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na „Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego".
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Ekotrade Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Gdyni
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia
561.705,08
2
Agnieszka Pawłowska Biuro Ochrony Gryf
ul. Szubińska 17, 81-008 Gdynia
578.972,52
3
Witold Stochmiałek Wiking Agencja Ochrony Mienia i Konwoje, ul. Krzywoustego 8, 81-035 Gdynia
547.798,96
4
Straż Portowa Sp. z o.o.
ul. 12 Marca 177, 84-200 Wejherowo
634.524,71
5
Krzysztof Igielski, Igielski Ochrona Igielpol
ul. Św. Kazimierza Królewicza 12, 81-516 Gdynia
356.790,92
6
Musi Spółdzielnia Usługowa w Gdańsku
ul. Wajdeloty 28, 80-437 Gdańsk
644.864,17
 
2.        Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczono Wykonawcę Agnieszka Pawłowska Biuro Ochrony Gryf ul. Szubińska 17, 81-008 Gdynia, oferta nr 2. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu tj. nie wykazał się spełnieniem warunku znajdowania się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej realizację przedmiotowego zamówienia. Zamawiający w Rozdziale 5 ust. 2 pkt. 1 lit. c) opisał sposób dokonania spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania przedmiotowego zamówienia. Zgodnie z SIWZ Wykonawca musiał wykazać się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w tym na jedno zdarzenie na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych).  Zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) SIWZ, Wykonawca miał załączyć do oferty opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w tym na jedno zdarzenie na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych).  Wykonawca nie załączył do oferty potwierdzeń płatności rat polisy odpowiedzialności cywilnej nr 35134489. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwał Wykonawcę w terminie do dnia 15 grudnia 2010 r. do godz. 12:00, do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił brakujących dokumentów. W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy a Jego oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy.
 
3.        Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczono Wykonawcę Straż Portowa Sp. z o.o. ul. 12 Marca 177, 84-200 Wejherowo, oferta nr 4. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu tj. nie wykazał się spełnieniem warunku znajdowania się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej realizację przedmiotowego zamówienia. Zamawiający w Rozdziale 5 ust. 2 pkt. 1 lit. c) opisał sposób dokonania spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej realizację przedmiotowego zamówienia. Zgodnie z SIWZ Wykonawca musiał wykazać się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w tym na jedno zdarzenie na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych).  Zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 1 pkt. 1 lit. c) SIWZ, Wykonawca miał załączyć do oferty opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w tym na jedno zdarzenie na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych). Wykonawca załączył do oferty polisę nr 901005647391 na sumę ubezpieczenia 800.000,00 zł. Poza tym Wykonawca nie załączył potwierdzenia płatności raty polisy. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy nie wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów, gdyż pomimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca na formularzu ofertowym nie wpisał i nie wycenił ochrony fizycznej terenu i obiektu stadionu GOSiR przy ul. Olimpijskiej w systemie: 2 (dwie) osoby ochrony nielicencjonowane. Zgodnie z art. 87 Ustawy Zamawiający nie mógł dokonać poprawienia oferty.
 
4.        Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczono Wykonawcę Krzysztof Igielski Igielski Ochrona Igielpol, ul. Św. Kazimierza Królewicza 12, 81-516 Gdynia, oferta nr 5. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu tj. nie wykazał się spełnieniem warunku znajdowania się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej realizację przedmiotowego zamówienia. Zamawiający w Rozdziale 5 ust. 2 pkt. 1 lit. c) opisał sposób dokonania spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej realizację przedmiotowego zamówienia. Zgodnie z SIWZ Wykonawca musiał wykazać się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w tym na jedno zdarzenie na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych).  Zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 1 pkt. 1 lit. c) SIWZ, Wykonawca miał załączyć do oferty opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w tym na jedno zdarzenie na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych). Wykonawca nie załączył do oferty potwierdzeń płatności rat polis ubezpieczeniowych  odpowiedzialności cywilnej nr 35060983 i odpowiedzialności cywilnej pracowników ochrony 35060985, której zawarcie jest konsekwencją zawarcia polisy odpowiedzialności cywilnej nr 35060983 i dotyczy wysokości wymaganej składki. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy nie wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów, gdyż pomimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca na formularzu ofertowym nie wpisał i nie wycenił ochrony fizycznej terenu i obiektu stadionu GOSiR przy ul. Olimpijskiej w systemie: 2 (dwie) osoby ochrony nielicencjonowane. Zgodnie z art. 87 Ustawy Zamawiający nie mógł dokonać poprawienia oferty. W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy a Jego oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy.
 
5.        Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy odrzucono ofertę złożoną przez Musi Spółdzielnia Usługowa w Gdańsku, ul. Wajdeloty 28, 80-437 Gdańsk, oferta nr 6. Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca na formularzu ofertowym nie wpisał i nie wycenił ochrony fizycznej terenu i obiektu stadionu GOSiR przy ul. Olimpijskiej w systemie: 2 (dwie) osoby ochrony nielicencjonowane. Zgodnie z art. 87 Ustawy Zamawiający nie mógł dokonać poprawienia oferty.
 
6.        Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
Witold Stochmiałek Wiking Agencja Ochrony Mienia i Konwoje
ul. Krzywoustego 8, 81-035 Gdynia
547.798,96
100
2
Ekotrade Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Gdyni
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia
561.705,08
97,52
 
7.        Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę Witold Stochmiałek Wiking Agencja Ochrony Mienia i Konwoje, ul. Krzywoustego 8, 81-035 Gdynia.
Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo. Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Cena oferty brutto wynosi 547.798,96 zł.
 
8.        Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Jałoszewski
Wprowadził informację: Paulina _Filipowicz
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Filipowicz
Data wytworzenia informacji: 07.01.2011
Data udostępnienia informacji: 22.12.2010
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.01.2011 15:33 Dodanie informacji Paulina Filipowicz
22.12.2010 13:52 Dodanie informacji Paulina Filipowicz