Sprzątanie i utrzymanie czystości gdyńskich plaż i przystani jachtowej w 2019 roku

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Sprzątanie i utrzymanie czystości gdyńskich plaż i przystani jachtowej w 2019 roku”
 
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Delta Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-185) przy ulicy Gołębiej 1. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert: 1) cena brutto oferty 60% = 60 punktów; 2) poziom emisji spalin ciągników rolniczych określony normą STAGE IV 20% = 3,33 punkty; 3) właściwości przesiewarki do piasku 20% = 20 punktów, łączna punktacja oceny oferty =  83,33 punkty.  Cena oferty brutto wynosi 776.142,00 zł.
 
Jednocześnie informuję, iż przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 27 grudnia 2018 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 19.12.2018
Data udostępnienia informacji: 19.12.2018