Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji na Promocję Miasta Gdyni oraz GCS podczas „Junior European Judo Open Gdynia 2016".

25/08/2016    S163    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2016/S 163-293881
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 151-273557)

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 22.08.2016 roku i zamieszczono w dniu 25.08.2016 roku pod numerem  2016/S 163-293881

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas turnieju i zgrupowania pod nazwą „Junior European Judo Open Gdynia 2016" w Gdyni.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.20.2016
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas turnieju i zgrupowania pod nazwą „Junior European Judo Open Gdynia 2016" w terminie 16 - 21 lipca 2016 roku w Gdyni. Promocja Miasta Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Partnera Strategicznego Turnieju i umieszczeniu nazwy „Gdynia" w nazwie turnieju „Junior European Judo Open Gdynia 2016", umieszczeniu logo „Gdynia sport" w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji turnieju np.: plakaty, ulotki, listownik, teczka. zaproszenia, oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Turniejem itp. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności polegająca między innymi na: promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB C. Hartwig Gdynia Maraton organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy itp.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/08/2016
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2016/S 151-273557
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: V.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Całkowita końcowa wartość umowy/części:
Zamiast:
44715.45
Powinno być:
55000.00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 25.08.2016
Data udostępnienia informacji: 25.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.08.2016 10:21 Dodanie informacji Maciej Zaborski