Rozstrzygnięcie zapytania oferowego na wykonanie i dostarczenie cliboardów

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego zgodne z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-20120 na clipboard wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu: „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.
 
Wynik postępowania, zgodne z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-20120.
 
W dniu 23 lipca 2018 r. Gmina Miasta Gdyni – Laboratorium Innowacji Społecznych ogłosiła zapytanie ofertowe na wykonanie i dostarczenie cliboardów w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Zapytanie ofertowe nastąpiło poprzez umieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a  także wysłane drogą elektroniczną do 3 firm.
W terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęło 4 oferty.  
 
Najkorzystniejsza oferta przedstawiła firma:
Loveart Małgorzata, Daniel Serafin s.c., ul. Wolności 233c, 58-560 Jelenia Góra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 26.07.2018
Data udostępnienia informacji: 26.07.2018