Rozstrzygnięcie postępowaniu na dostawę wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych dla Placu Sportów Miejskich w Gdyni przy ul. Morskiej.

        Gdynia, dnia 20 października 2014 roku
l.dz. 6973/2014
Znak sprawy: GOSIR.DZPI.2710.62.2014
 
                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na „Dostawę wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych dla Placu Sportów Miejskich w Gdyni przy ul. Morskiej".
 
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą", informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy.
 
 
1.    W postępowaniu wpłynęły oferty:
 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1.
„1 Move" Sp. z o.o.
ul. Morelowa 5/30
80-174 Gdańsk
90.137,84
 
Oferta Wykonawcy Celmar Sp. z o.o. z siedzibą w  Bytomiu (41-909) ul. Św. Cyryla i Metodego 50 złożona została po  terminie składania  ofert tj. dnia 20 października 2014 o godz. 09:50.  W związku z powyższym  zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy Zamawiający zwrócił Wykonawcy ofertę bez jej otwierania.
 
2.    Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy 1 Move Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-174) przy ulicy Morelowa 5/30. Treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ".
     
Wykonawca złożył ofertę nie zgodną ze SIWZ.  Z treści SIWZ wynika, że Wykonawca powinien zrealizować zamówienie w terminie 31 dni od dnia podpisania umowy. Natomiast Wykonawca w ofercie wnosi o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 60 dni licząc od dnia podpisania umowy.  
 
 Wykonawca mógł na etapie składania ofert zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o złożenie wyjaśnień lub dokonanie zmian w treści SIWZ, zgodnie z Rozdziałem 8 SIWZ czego jednak nie uczynił.
    
  Jednocześnie wskazuję, iż Wykonawca złożył wraz z ofertą wykaz wykonanych dostaw (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) zawierający dwie zrealizowane dostawy, które w ocenie Zamawiającego nie spełniają wymagań postawionych przez Zamawiającego polegających na dostawie wraz z montażem elementów i konstrukcji urządzeń do uprawiania sportów na wolnym powietrzu typu „streetworkout  lub/i „parkour" za łączną kwotę nie mniejszą niż 40.000,00 zł brutto każda z dostaw.
 
  Zamawiający nie wezwał Wykonawcy o uzupełnienie dokumentów gdyż mimo ich złożenia koniecznie jest unieważnienie postępowania
 
3.    Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 20.10.2014
Data udostępnienia informacji: 20.10.2014
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.10.2014 15:28 Dodanie informacji Maciej Zaborski