Rozstrzygnięcie postępowania na Zabezpieczenie masowej imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia

 

 Gdynia, dnia 04 czerwca 2014 roku.
L. dz.3674/2014
Znak sprawy GOSIR.DZPI.2710.20.2014
Wg rozdzielnika
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na "Zabezpieczenie masowej imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia".
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
Informacja o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Agencja Ochrony Osób i Mienia D.S. FOKUS Sp. z o.o.
ul. Obrazkowa 20 A
03-188 Warszawa
514.140,00
2
Konsorcjum:
1)    Grupa DSF Sp.  z o.o. - lider konsorcjum
      ul. Powstańców 4a lok.67
      05-091 Ząbki
2)  Sławomir Duba
      DSF Grupa Sławomir Duba
      ul. Powstańców 4a lok.67
      05-091 Ząbki
478.950,93
3
Konsorcjum:
1) TAURUS Agencja Ochrony Mienia Sp. z o.o. -  lider  konsorcjum
ul. Traugutta 29 powilon 5
80-221 Gdańsk
2) Krzysztof Igielski
     IGIELSKI Ochrona IGIELPOL
ul. Św. Kazimierza Królewicza 12
     81-516 Gdynia
453.370,62
 
 
2.        Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczono Wykonawcę Agencję Ochrony Osób i Mienia D.S. FOKUS Sp. z o.o.,  ul. Obrazkowa 20 A,  03-188 Warszawa a  Jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu do dnia 30 maja 2014 roku, tj:
1)  wykazu wykonanych usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ),
2)  dowodów, czy usługi wskazane przez Wykonawcę w wykazie wykonywanych usług zostały wykonane należycie w postaci:
a)      poświadczenia, lub
b)      oświadczenia Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia , o którym mowa w lit. a),
3)  wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ),
4)  oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ).
 
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnił brakujących    dokumentów.
 
Ponieważ w świetle Ustawy, Zamawiający ma prawo tylko jeden raz zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a to uprawnienie Zamawiający już zrealizował. Zamawiający nie miał możliwości ponownego wezwania Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 
W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy a Jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy.
 
3.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
 
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
Konsorcjum:
1) TAURUS Agencja Ochrony Mienia Sp. z o.o. -  lider  konsorcjum
ul. Traugutta 29 pawilon 5
80-221 Gdańsk
2) Krzysztof Igielski
     IGIELSKI Ochrona IGIELPOL
ul. Św. Kazimierza Królewicza 12
     81-516 Gdynia
453.370,62
100
2
Konsorcjum:
1) Grupa DSF Sp.  z o.o. - lider konsorcjum
      ul. Powstańców 4a lok.67
      05-091 Ząbki
2)  Sławomir Duba
      DSF Grupa Sławomir Duba
      ul. Powstańców 4a lok.67
      05-091 Ząbki
478.950,93
95
 
 
4.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
 Wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: TAURUS Agencja Ochrony Mienia Sp. z o.o. -  lider  konsorcjum ul. Traugutta 29 pawilon 5, 80-221 Gdańsk  i Krzysztof Igielski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IGIELSKI Ochrona IGIELPOL Krzysztof Igielski - konsorcjant ul. Św. Kazimierza Królewicza 12, 81-516 Gdynia. Wybrana oferta spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 453.370,62 zł.
 
5.    Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
     Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 10 czerwca 2014 roku.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 04.06.2014
Data udostępnienia informacji: 04.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.06.2014 15:43 Dodanie informacji Maciej Zaborski