Rozstrzygnięcie postępowania na Wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Gier położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej

Gdynia, dnia 30 września 2014 roku.
L.dz. 6541/2014                                                                  
Znak sprawy: GOSIR.DZPI.2710.52.2014     
 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Gier położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej".
 
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1.
Robert Krupiński
Ramex-Bis Zakład Budowlany
ul. Mierosławskiego 18
81-198 Pogórze
561.327,94
2.
AJM Sp. z o.o.
ul. Astronomów 9
80-299 Gdańsk
283.021,39
3.
Ryszard Marcinkiewicz
Marbud Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
ul. Morska 147
81-206 Gdynia
463.023,94
4.
Limex Plus Sp. z o.o.
ul. Fordońska 393
85-766 Bydgoszcz
276.654,52
 
 
 
2.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1.
Limex Plus Sp. z o.o.
ul. Fordońska 393
85-766 Bydgoszcz
276.654,52
100
2.
AJM Sp. z o.o.
ul. Astronomów 9
80-299 Gdańsk
283.021,39
97,75
3.
Ryszard Marcinkiewicz
Marbud Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
ul. Morska 147
81-206 Gdynia
463.023,94
59,75
4.
Robert Krupiński
Ramex-Bis Zakład Budowlany
ul. Mierosławskiego 18
81-198 Pogórze
561.327,94
49,29
 
 
3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
     Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Limex Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 393. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi  276.654,52 zł.
 
4.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
 
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 03 października 2014 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 30.09.2014
Data udostępnienia informacji: 30.09.2014
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.09.2014 15:28 Dodanie informacji Maciej Zaborski